Back to site

045 Theo van Gogh to Vincent van Gogh. The Hague, Tuesday, 7 September 1875.

metadata
No. 045 (Brieven 1990 045, Complete Letters 36a)
From: Theo van Gogh
To: Vincent van Gogh
Date: The Hague, Tuesday, 7 September 1875

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b46 V/1962

Date
Letter headed: ‘den Haag 7 Sept: 1875’.

Ongoing topic
Death of Weehuizen (42)

original text
 1r:1
den Haag 7 Sept: 1875

Waarde Vincent,
Verleden voorjaar stierf Weehuizen. Ik dacht, dat gij het wist. Hij stierf zeer plotseling, na een paar dagen ziek geweest te zijn. Hij is in het gasthuis gestorven zonder dat er iemand bij was. Het heeft mij zeer gespeten, dat ik niet bij hem was. In de tijd te voren, was ik veel met hem geweest. Hij had het boek van Michelet “l’amour” gelezen1 & veel met mij er over gesproken, hij vond het zoo mooi, & hij hield zoo veel van de natuur  1v:2 en zocht er de stille weemoed in.
Verleden Zondag hoorde ik een mooie preek. Jezus weende.2
Ik dank U voor de lithographiën & het boek van Michel, dat gij mij belooft,3 ik ben benieuwd, om ze te zien.
Ik heb Uw brief bij Borchers bezorgd, dat zien er goede menschen uit. Ik hoop er meer te komen. Vandaag ontvingen wij de nouveautés waarbij de prent naar Rembrandt.4 Die ziet er mooi uit, vooral het figuur van Jezus is mooi & het geheel is nobel. Adieu, heb het goed.

Uw liefhebbende
Theo

De lijsten voor de gravures van Moe’s verjaardag5 kosten f. 4.- het stuk.

translation
 1r:1
The Hague, 7 Sept. 1875

My dear Vincent,
Weehuizen died last spring. I thought you knew. He died very suddenly, after being ill for a couple of days. He died in hospital without anyone with him. I very much regretted not being with him. I had been with him a lot before then. He had read the book by Michelet, ‘L’amour’,1 and had talked a lot about it with me; he thought it so beautiful, and he loved nature so much  1v:2 and sought in it a quiet melancholy.
Last Sunday I heard a beautiful sermon. Jesus wept.2
I thank you for the lithographs and the book by Michel that you’ve promised me;3 I’m eager to see them.
I gave your letter to Borchers, they look like good people. I hope to go there more often. Today we received the nouveautés, which included the print after Rembrandt.4 It looks beautiful, the figure of Jesus, in particular, is beautiful, and the whole is noble. Adieu, I wish you well.

Your loving
Theo

The frames for the engravings for Ma’s birthday5 cost 4 guilders apiece.
notes
1. On Michelet’s L’amour, cf. letter 26, n. 6.
2. John 11:35.
3. Regarding Etude sur George Michel by Alfred Sensier, see letter 44, n. 2.
4. On Rembrandt’s The pilgrims at Emmaus , see letter 42, n. 9.
5. Regarding this birthday, see letter 41, n. 9.