Back to site

733 To Anna van Gogh-Carbentus and Willemien van Gogh. Arles, Monday, 7 January 1889.

metadata
No. 733 (Brieven 1990 736, Complete Letters 569a)
From: Vincent van Gogh
To: Anna van Gogh and Willemien van Gogh
Date: Arles, Monday, 7 January 1889

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b724 V/1962

Date
Letter headed: ‘Arles 7 Januari 89’.

Additional
Willemien wrote about this letter to Theo at the end of January or beginning of February 1889: ‘A couple of weeks ago I received a nice letter from Vincent. He was busy painting portraits, also of doctors at the hospital with whom he was pleased, with the persons’ (FR b2912).

Ongoing topic
Vincent’s first crisis and hospitalization (728)

original text
 1r:1
Arles 7 Januari 89

Lieve moeder en zuster,
het was reeds sedert een paar weken bepaald mijn voornemen U een paar woorden te schrijven om U een regt goed en gelukkig jaar toe te wenschen. Ik kom daar nu misschien wel wat laat mede aan.
U zult denkelijk me dit ten goede willen houden als ik U vertel dat ik juist in December ongesteld ben geweest.
Maar U tevens er bij kan melden dat ik geheel hersteld ben en weer in mijn gewone doen & werk.
Ofschoon we hier ook winter hebben en wat erger is, het land gedeeltelijk onder water staat, toch hebben we bij wijlen heel wat zachter weer dan bij U in Holland.
Wil nu zoo goed zijn in uw oor te knoopen dat ik U dit woordje schrijf voor ’t geval dat Theo U er iets van mogt hebben verteld dat ik eenige dagen ongesteld was.
 1v:2
Ik hoop dat hij van zelf begrepen heeft het de moeite niet waard was het U te melden.
Maar opdat er in geen geval tobberij van kome of sprake over zij, schrijf ik U zelf.
Ik heb juist ook uitgesteld Jet Mauve te antwoorden,1 wat ik echter eerstdaags hoop te doen, en dank Wil wel zeer voor haar laatsten brief.
Ik heb juist bij gelegenheid dat ik niet wel was hier nog al kennissen gekregen en zal denkelijk verscheidene portretten te maken krijgen.
Ik hoop zoo alles bij ulieden goed gaat, vooral de gezondheid. Ik voor mij ben juist door een paar dagen niet wel geweest te zijn eigentlijk erg opgefrischt en heb kans om in heel lang niets meer te mankeeren.
 1v:3
Het zal mij intusschen erg veel genoegen doen als ik dezer dagen een brief van U krijg.
Al is het nog eenigzins in ’t verschiet toch zult U reeds aan Theo’s komst denken. Het zou mij weinig verwonderen indien hij dit jaar wat vroeger dan gewoonlijk kwam, vóór de tentoonstelling namelijk in plaats van daarna.2
Maar hij zelf zal al naar omstandigheden moeten handelen.
In gedachten ben ik onwillekeurig nog al eens bij U geweest dezer dagen, wees daarvan verzekerd en geloof me

U liefh.
Vincent

translation
 1r:1
Arles, 7 January 89

Dearest mother and sister,
For a couple of weeks now it has been my firm intention to drop you a line to wish you a prosperous and happy New Year. I’m perhaps a little late for that now.
You’ll probably forgive me for this when I tell you that I’ve been indisposed, and in December at that.
But can tell you at the same time that I’m completely recovered and back to my normal routine and work.
Although we have winter here too and, what’s worse, the countryside is partly flooded, all the same we have a good deal milder weather at times than you do in Holland.
Would you be so good as to take note that I’m dropping you this line in case Theo should have told you something about my being indisposed for a few days.  1v:2
I hope that he understood of his own accord that it wasn’t worthwhile telling you about it.
But so that there can’t be any worrying about it, or any question of it, I’m writing to you myself.
I’ve also deliberately put off replying to Jet Mauve,1 which I hope to do very soon, though, and thank Wil very much for her last letter.
I acquired quite a few acquaintances here just at the time I wasn’t well, and will probably get several portraits to do.
I do hope all is going well with all of you, particularly your health. As for me, precisely because I’ve been unwell for a few days I’m actually very refreshed, and have a chance of not having anything else wrong for a very long time.  1v:3
Meanwhile, it would please me very greatly if I were to get a letter from you one of these days.
Although it’s still somewhat in the future, you’ll already be thinking about Theo’s visit all the same. It wouldn’t really surprise me if he came rather earlier than usual this year, that’s to say before the exhibition instead of after it.2
But he’ll have to act as circumstances dictate.
I couldn’t help thinking about you quite a lot these days, be assured of that and believe me

Your loving
Vincent
notes
1. For Jet Mauve, see letter 732, n. 7.
2. Theo usually had two weeks of holiday, during which he went to the Netherlands. Vincent’s mention of ‘the exhibition’ no doubt refers to the annual Salon in Paris, which was held from 1 May until mid-July. In 1889 the World Exhibition would also be starting in May, on the 5th. He assumed that Theo would be going to the Netherlands earlier this year, because of his intended marriage to Jo Bonger; evidently Theo had told him that he wanted to marry before the exhibition opened (the marriage took place on 18 April).