Back to site

667 To Willemien van Gogh. Arles, Tuesday, 21 or Wednesday, 22 August 1888.

metadata
No. 667 (Brieven 1990 671, Complete Letters W6)
From: Vincent van Gogh
To: Willemien van Gogh
Date: Arles, Tuesday, 21 or Wednesday, 22 August 1888

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b706 V/1962

Date
This letter was written on the same day as letter 666 and is accordingly dated Tuesday, 21 or Wednesday, 22 August 1888. See also letter 665, Date.

Additional
The letter was enclosed with letter 666 to Theo. On the blank fourth page there is a small drawing of a house or church. It is unlikely that this was made by Van Gogh.

Ongoing topics
Willemien’s visit to Paris (660)
Gauguin coming to Arles (602)
Decoration of the Yellow House (665)
Birth of Marcelle Roulin (653)

original text
 1r:1
Lieve zuster,
ik schrijf U in haast een woordje om niet langer te wachten U te zeggen hoezeer het mij verheugt dat gij te Parijs zijt en ik stel me voor gij dezer dagen heel wat er van zien zult. Een volgend jaar, als ik met mijn vriend Gauguin zamenwoon, is het niet precies onmogelijk het er eens van komt dat gij ook eens tot aan de middelandsche zee komt. Ik geloof dat gij het hier zoo mooi zoudt vinden.
Wat zegt gij van het schilderij van Gauguin van die negerinnen dat Theo heeft.1 ik zou mij kunnen voorstellen dat gij het begrijpen zult.
Ik werk op dit moment aan een bouquet van 12 zonnebloemen in een geel aarden pot2 en heb plan het atelier geheel te decoreeren met niets dan zonnebloemen.
Ik hoop dat gij dikwijls naar de Luxembourg en de moderne schilderijen in de Louvre zult gaan kijken zoo dat gij een begrip krijgt van wat een Millet, een Jules Breton, een Daubigny, een Corot is. De rest schenk ik U. behalve – Delacroix.
 1v:2
Al werkt men nu weer op een heel andere manier, het werk van Delacroix, van Millet, van Corot, dat blijft en de veranderingen raken het niet.
Ik hoop dat gij een of andere studie van mij voor uw kamer mee zult nemen als gij naar Holland teruggaat.3
Als ik het van de moeder en vader gedaan kan krijgen dat zij het mij laten schilderen dan maak ik een dezer dagen een kind in een wieg.4 De vader heeft het niet willen laten doopen – hij is een sterk revolutionair en toen de familie mopperde, mogelijk om het doopmaal, toen heeft hij gezegd dat het doopmaal toch plaats zou hebben dan, maar dat hij het zelf wel doopen zou. Toen heeft hij vervaarlijk de marseillaise gezongen en het kind Marcelle genoemd, even als de dochter van le brav’ general Boulanger,5 tot groote ergernis van de grootmoeder6 van dit onschuldig wicht en andere familieleden.
Het land hier begin ik hoe langer hoe mooier te vinden. Hebt gij Tartarin de Tarascon van Daudet gelezen. doe dat vooral en Tartarin sur les Alpes want dat zijn zeker niet de minsten van de romans van Daudet.7
 1v:3
Zeker zult gij wel merken dat de zon te Parijs s’zomers heel wat sterker schijnt dan bij ons.
Er is weer een soortgelijk onderscheid tusschen Parijs en hier.
Ik zou er niet op tegen hebben een eind verder nog te gaan echter, waar het land minder vlak is en ik eigentlijk nog nooit van mijn leven een berg heb gezien. Als Gauguin hier is zullen wij dat nog wel eens doen. Maar tot zoolang blijf ik hier te Arles. En wou zoodra hij komt zamen een voetreis doen door de heele Provence.
Ik heb het druk met mijn zonnebloemen en weet eigentlijk niets te zeggen, ik eindig dus maar, Theo en u regt goede dagen & mooi weer toewenschend.

Vincent

translation
 1r:1
My dear sister,
I’m dropping you a line in haste so as not to wait any longer to tell you how much it delights me that you’re in Paris, and I imagine you’ll be seeing a great deal of it these days. Next year, when I’m living with my friend Gauguin, it’s not exactly impossible that it might be that you could also come as far as the Mediterranean. I believe you’d find it so beautiful here.
What do you think of the painting of those negresses by Gauguin that Theo has?1 I could imagine that you’ll understand it.
At the moment I’m working on a bouquet of 12 sunflowers in a yellow earthenware pot,2 and have a plan to decorate the whole studio with nothing but sunflowers.
I hope that you’ll often go and look at the Luxembourg and the modern paintings in the Louvre so that you get an idea of what a Millet, a Jules Breton, a Daubigny, a Corot is. You can keep the rest. Except — Delacroix.  1v:2
Although people are now working in yet another very different manner, the work of Delacroix, of Millet, of Corot, that remains and the changes don’t affect it.
I hope that you’ll take some study of mine with you for your room when you go back to Holland.3
If I can get the mother and father to agree to let me paint it, then I’ll do a child in a cradle one of these days.4 The father didn’t want to have it baptized — he’s a staunch revolutionary, and when the family complained, possibly on account of the christening feast, then he said that the christening feast would go ahead after all, but that he would baptize it himself. Then he sang the Marseillaise hideously and named the child Marcelle, like the daughter of the good General Boulanger,5 to the great vexation of this innocent child’s grandmother6 and other members of the family.
The longer I’m here the more beautiful I find the countryside. Have you read Tartarin de Tarascon by Daudet? Be sure to, and Tartarin sur les Alpes, for they’re certainly not the least of Daudet’s novels.7  1v:3
You’ll certainly notice that in the summer in Paris the sun shines much more strongly than at home.
There’s a similar difference again between Paris and here.
I wouldn’t mind going a bit further, though, where the land isn’t as flat, as I’ve actually never seen a mountain in my life. We’ll do that sometime when Gauguin’s here. But I’ll stay here in Arles until then. And, as soon as he comes, would like to go on a walking tour together all over Provence.
I’m busy with my sunflowers, and in fact can think of nothing to say, so I’ll just end, wishing Theo and you really good days and fine weather.

Vincent
notes
1. For Gauguin’s Among the mangoes , see letter 612, n. 1.
2. Sunflowers in a vase (F 456 / JH 1561 ). See Dorn 1999, pp. 49; Van Tilborgh and Hendriks 2001, p. 22, on the number of flowers.
3. For this see letter 678, n. 10.
4. It was some time before Van Gogh put this plan into effect: he painted the whole Roulin family, including the baby, in December 1888 (cf. letter 723).
5. General Boulanger had called his daughter, born on 12 December 1868, Marcelle.
6. This grandmother was Rosalie Pelicot-Décès, Augustine Roulin’s mother. She lived in Lambesc, a small village some 55 km to the east of Arles (see letter 748, n. 1). Joseph Roulin’s mother, Marguerite Cathérine Roulin-Aubran, had died in 1865 (Mairie de Lambesc).
7. See for Daudet’s Tartarin de Tarascon (1872) andTartarin sur les Alpes (1885): letter 583, n. 9.