Back to site

573 To Johannes van Hombergh, Mayor of Nuenen. Paris, Thursday, 1 September 1887.

metadata
No. 573 (Brieven 1990 577, Complete Letters -)
From: Vincent van Gogh
To: Johannes van Hombergh
Date: Paris, Thursday, 1 September 1887

Source status
Original manuscript

Location
Regionaal Historisch Centrum, Eindhoven (Administratief archief Nuenen 1300-1935), inv. no. 2890).

Date
Letter headed: ‘Paris 1 Sept. 1887’.

original text
 1r:1
Parijs 1 Sept. 1887.

Ed. Achtb. Heer,1
UEd. Achtb. zal zich herinneren dat toen ik Nuenen verliet met het voornemen in Holland terug te komen het voldoende was ik een verhuisbillet (naar Antwerpen) medenam – (zie 23 November 1885).2
Mijn reisplan intusschen geheel veranderd zijnde en wenschende mij te Parijs te laten inschrijven is ’t mij door UEd. Achtb. medegegeven papier slechts provisoir voldoende. En verzoek ik U dus bij dezen mij eenvoudig op te zenden een binnenlandsch paspoort3 ’t welk met ’t verhuisbillet naar Antwerpen voldoende mijn identiteit bewijst.
Wilt U zoo goed zijn dit papier op te zenden aan ’t adres mijner moeder

Nieuwe Ginnekenstraat Breda4

 1v:2
ofwel ’t direkt aan mijn adres op te zenden

V.W. van Gogh
54 Rue Lepic Paris.–

UEd. Achtb. dankzeggende bij voorbaat voor genomen moeite, met verschuldigde hoogachting:

UEd. Achtb. dw. dr.
Vincent W. Van Gogh

translation
 1r:1
Paris, 1 Sept. 1887.

Dear Sir,1
Your Honour will remember that when I left Nuenen with the intention of coming back to Holland, it was sufficient for me to take a notice of removal with me (to Antwerp) — (see 23 November 1885).2
My travel plans having wholly changed, and wishing to register myself in Paris, the paper Your Honour gave me is only sufficient temporarily. And so I hereby request you simply to send me a domestic passport,3 which together with the notice of removal to Antwerp is sufficient proof of my identity.
Would you be so kind as to send this paper to my mother’s address:

Nieuwe Ginnekenstraat Breda4

 1v:2
or directly to my address:

V.W. van Gogh
54 rue Lepic Paris.

Thanking Your Honour in advance for your trouble, I remain, yours faithfully,

Your Honour’s obedient servant
Vincent W. van Gogh
notes
1. Johannes van Hombergh; cf. letter 531, n. 4.
2. Van Gogh had officially signed out of the register on 23 November 1885, citing his move to Antwerp, according to the ‘Certificate of change of actual place of residence’) (Getuigschrift van verandering van werkelijke woonplaats), and giving his occupation as ‘painter’ (FR b1507). Cf. De Brouwer 1984, p. 102.
3. See for the ‘domestic passport’ (binnenlands paspoort): letter 384, n. 3. In the same month Van Gogh must also have a submitted a request for a copy of his entry in the register of births to the district of Zundert, since such a copy was sent on 12 September 1887. Van Gogh’s application has not survived (RAW). See Tralbaut 1975, p. 76. These were the two documents that Van Gogh presented on 16 October 1888 at the Arles town hall, so that he could be officially registered as living in place Lamartine (FR b2949).
4. Mrs van Gogh lived at no. 649bis Nieuwe Ginnekenstraat in Breda (district B).