Back to site

556 To Theo van Gogh. Antwerp, on or about Friday, 29 January 1886.

metadata
No. 556 (Brieven 1990 565, Complete Letters 454)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Antwerp, on or about Friday, 29 January 1886

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. nos. b494 a-b V/1962

Date
In this letter Van Gogh defines his new situation now that the painting course has finished and assesses the possibilities of going to Paris. The plea ‘let me draw with Cormon for a year’ (l. 61) is the first specific indication of this plan. The fact that Theo was not averse to this emerges from letter 557 of about 2 February, which means that letter 556 must precede it and that several days must have elapsed between the letters. On the other hand, the letter must follow letter 555 of about 28 January, because here Van Gogh says he is giving a ‘résumé’ of two letters, of which – in view of the subject, namely applying himself to drawing for another year – letter 555 must have been the first. We therefore date the present letter on or about 29 January 1886.
The next ten letters centre on the details of this plan and a move to Paris; initially there is a possibility that Van Gogh will go back to Nuenen for a while first, later he tries to avoid this with increasing insistence.

original text
 1r:1
Waarde Theo,
Natuurlijk is al mijn aandacht er op geconcentreerd om te winnen dat wat ik winnen wil.–
Namelijk vrij baan om mijn carrière te maken.–
Namelijk er boven op komen in plaats van te vergaan.
Ik heb U reeds gezegd dat mijn gestel heel laag staat en dat ik krachtig zal moeten handelen om dat te redresseeren.–
Ik heb U reeds gezegd dat verder voor het eerste jaar er geen reden is om weer naar buiten te gaan werken – dat voor de heele toekomst het oneindig beter is ik antiek en naakt teeken in stad.–
Nu geloof ik verder er niet aan te miszeggen als ik durf beweeren dat Uw eigen toestand ook min of meer critiek is – critiek genoeg althans om het raadzaam te maken naar vernieuwing te zoeken.–
Want hoe langer ik in stad ben, hoe meer ik overtuigd
word dat de crisis in de zaken niet aan zijn einde is, dat vooral de schilderijhandel geducht bedreigd wordt en reeds geëntameerd is.–
En om in 4 woorden het critieke te zeggen – de groote huizen die de milieux van den kunsthandel werden en hun hoogsten bloei en uitbreiding kregen van laat ons zeggen 68/70 - 76 – die sedert slechts met moeite en duveljagen hun prestige behouden – zullen zij al dan niet het kunnen houden.–
waar zij verzwakt worden in de tweede plaats door de force majeure van de algemeene crisis1 maar in de eerste plaats door inwendige verkeerde organisatie en door dat meer en meer de schilders de voorkeur geven aan persoonlijk initiatief en buiten de handelaars om hun eigen zaken drijven – en zelfs de groote huizen afbreuk doen waar ze kunnen.  1v:2 Ziedaar, dus misschien de vraag – kan men al dan niet steunen op het tegenwoordige. Moet men al dan niet op zijn quivive zijn tegen een algemeene daling en diverse krachs in de prijzen en dientengevolge eventueelen stilstand van de routine van handelen van de laatste jaren.– Ik vraag U echter niet er een ijzeren opinie over te hebben – ik heb er zelf ook zoo geen.–
Men kan niets voorspellen op zoo groot terrein met onfeilbaarheid.– Dus liever dat daargelaten. Doch als men van nabij analyseert ziet men dat de grootste en energiekste lui van de eeuw altijd tegen den draad in hebben gewerkt en het bij hun steeds werken door persoonlijk initiatief was.
En in schilderen en in litteratuur (ik weet van muziek niet af doch ik houd het er voor dat daar ’t zelfde ’t geval is geweest).
In het klein iets beginnen, volhouden quand même, veel produceeren met een klein kapitaal, karakter hebben in plaats van geld, meer audaces dan crediet.– Ziedaar Millet en Sensier, ziedaar Balzac, Zola, de Goncourt. Ziedaar Delacroix.  1v:3 Toch – nu dadelijk een atelier opzetten te Parijs ware misschien niet zoo goed als het eerst te doen na nog een jaar studie, en van U zelf en van mij.–
Laat mij een jaar teekenen bij Cormon,2 zie gij in dien tijd de zaken nog eens goed aan, en de gelegenheden.– En dan – geloof ik – kunnen wij wagen.–
Aangezien het geld is, in een tijd van geldcrisis als nu, wat de amunitie is voor een soldaat in een vijandelijk land – laat ons ons kruid niet verspillen. Verder – ik hoor verscheiden lui klagen en schilders en – gewone menschen: “ik heb een mooie kamer genomen omdat er lui bij me zouden komen en niemand komt bij me sedert en ik zelf voel er me niet t’huis”.–
Ik geloof toch dat voor portretten het noodig is een zekere gezelligheid in een atelier te brengen, anders krijgen de lui er het land die komen poseeren.–
Maar als men dat wil beginnen moet men nagaan waar men het huurt, waar men de meeste kans heeft bezoekers te krijgen en vrienden te maken en bekend te worden.
Gegeven de wenschelijkheid van nog een jaar teekenen vooral – is de kwestie van een goed atelier voorloopig erg bijzaak en is dus alles goed.
Ik geloof niet dat als wij het met bedaardheid en verstand opvatten willen, dit jaar teekenen een ongeluk is.– Integendeel wij hebben den tijd om alles op ons gemak te berekenen en te verzinnen eer we beginnen.–
 1r:4
Indien ik naar Parijs kwam en we keken het dus een jaar af, dat was ’t verstandigst – in dat jaar leeren we elkaar meer van nabij kennen – wat veel veranderen kan – en dan kunnen we met te minder angst beginnen wat uit te breiden omdat we intusschen de zwakke punten versterkt zullen hebben.–
Als we een jaar nog werken, als we onze gezondheid in orde brengen – zoowel gij als ik – kunnen we dan beter weerstaan dan nu.
Maar wat moet ik nu doen.– ziehier, om naar Brabant terug te gaan is eigentlijk een omweg en ik verlies er geld en tijd aan.–
Waarom kan ik niet direkt van hier naar Parijs komen wanneer gij wilt, en tot ik ga hier doorwerken.–
Ik zeg U, ik ben er zoo na aan toe dat als er eenig geld is, laat ik dan voor mijn gezondheid zorgen en de rest laten loopen want t’huis kunnen zij ’t net zoo goed met een arbeider doen, zelfs beter.–3 Als ik me niet wat versterk is het ZEKER, ziet ge, dat ik ziek word – ik zou er niets aan kunnen doen en ik geef er trouwens ook niet veel om, laat gebeuren wat gebeuren moet.–
 2r:5
Als ik naar Brabant ga heb ik de onkosten van mijn reis, moet ik ook mijn kamer ginder betalen (die ik heb opgezegd)4 en een andere bergplaats voor mijn goed nemen, wat niet minder dan frs 50 huur en nog eens frs 50 vooruit voor een nieuwe bergplaats en verhuizen zou zijn.–
Ik zou ook wel verpligt zijn nog wat verf te betalen – ik zou er ook natuurlijk weer beginnen te schilderen.–
Nu dacht ik dat het door force majeure der omstandigheden me vrijstaat me niet bij magte te verklaren momenteel aan die verpligtingen te voldoen. Mijn huur dus daar niet te betalen maar te zeggen, zet mijn meubels op je zolder, houd ze in pand, ik zal je betalen als ik ze kom halen, dan hoef ik tevens geen nieuwe bergplaats te huren.
Heb ik de zwakheid weer altijd maar te geven, ook als ik ’t niet kan, goed – maar dan abimeer ik me zelf al te erg en maak ik me ongeschikt voor mijn werk.–
 2v:6
Ik geloof gij zult dit moeten billijken. Als gij nagaat hoe ik in den laatsten tijd er al vooruit over geklaagd had dat het zoo niet kon, ge ziet het was toch niet voor niets.–
Had ik vroeger geweten wat ik hier gemerkt heb van gelegenheden in stad om op een atelier te komen, ik had het al vroeger gedaan.– Nu – waar ik vooruit moet en waar ik tevens ziek ben – ik kan niet anders dan U vragen, vind het liever goed ik hier blijf tot ik naar Parijs ga, en laat mij naar Parijs gaan althans niet later dan de cursus hier eindigt, 31 Maart.
Wij hebben dan toch nog de reiskosten onvermijdelijk van hier naar Parijs. Gij moet ook verhuizen, wat ook niet van zelf gaat.–
Dus Brabant is een omweg, tijdverlies enz.
 2v:7
Het is er nu zóó mee dat ik bij den dag moet leven, en wat achter is moet wachten.
Ben ik beter en begin ik in Parijs te verkoopen, goed, dan kan ik dat van de huur en verf afdoen. Nu niet, ik heb het niet en gij ook niet, daarmee uit.
Ik heb overigens ginder zooveel onaangenaamheden gehad dat ik er niemand hoef te ontzien. Het zou ook een zwakheid van U zijn indien gij hieraan veranderdet.– Ge schrijft mij voortdurend dat gij geen geld hebt, goed, dat is dus zoo. Geld maken indien dat niet kan voor waar ’t eten geldt – hoeft ook niet te kunnen waar ’t huur geldt of overbodige reiskosten.
En t’huis – ik weet te goed dat Rijke de tuinman of Husing5 er de naasten toe zijn, en niet ik, om goed in te pakken en te verzenden.
Als ik er was zou ik het doen; er expres voor naar toe reizen – neen – als er minstens 6 paar handen, minstens even goed als de mijnen, tot hun dispositie zijn.–
 2r:8
Après tout kan het mij niet schelen doch ik zeg U slechts wat regt is en ik wijs U op het urgente van door te zetten met wat ons vooruit brengt. Het is voor mij ook niet prettig om ziek terug te komen – ziet ge – daar kunt ge ook niets tegen zeggen.– Laat mij eerst me redresseeren, ik ben nu te zeer op heel laag water.–
Enfin het resumé van dit en ’t vorig schrijven is dit –
Bedaard door gaan met hetzij hier maar nog veel beter Cormon.
verder, ik ben ziek ofschoon ik nog aan den gang blijf.–
Als ik eenigzins kon zou ik er niet op tegen hebben nog naar Brabant terug te gaan zelfs, als ik kon zou ik het graag doen maar noch gij noch ik hebben de middelen en – men kan me er beter missen dan gebruiken. Gegroet, schrijf mij spoedig echter eens.

b. à t.
Vincent

translation
 1r:1
My dear Theo,
Of course all my attention is concentrated on gaining what I want to gain.
Namely a clear field to make a career.
Namely to find my feet instead of going under.
I’ve already told you that my constitution is at a very low ebb, and that I must act energetically to put it right.
I’ve already told you that there’s no reason to go and work in the country again for the first year — that it’s infinitely better for the whole future if I draw plaster casts and nudes in town.
Now I furthermore believe I’m not misstating the case when I dare assert that your own situation is also more or less critical — critical enough, at any rate, to make it advisable to seek renewal.
For the longer I’m in town the more I become convinced that the business crisis is not at an end, that the trade in paintings, above all, is being terribly threatened and has already been affected.
And to express the criticism briefly — the big houses that became the focus of the art trade and reached their greatest growth and expansion in, let’s say, 68/70 - 76 — that have maintained their prestige since then only with difficulty and by bullying — will they be able to hold out or not?
As they’re being weakened in the second place by the force majeure of the general crisis,1 but in the first place by wrong organization internally and by the fact that painters increasingly prefer personal initiative and are circumventing the dealers and managing their own affairs — and even doing harm to the big houses where they can.  1v:2 So there, perhaps, you have the question — can one rely on the present situation or not? Must one be on the qui vive for a general decline and various crashes in prices and in consequence a possible stagnation of the routine trading of recent years, or not? However, I’m not asking you to have a cast-iron opinion about it — I don’t have one myself either.
One can predict nothing infallibly in so large a field. So better leave that aside. But, if one analyzes from close up, one sees that the greatest and most energetic people of the century have always worked against the grain, and with them working was always through personal initiative.
Both in painting and in literature (I don’t know about music, but I imagine that it will have been the same thing there).
Starting something on a small scale, persevering come what may, producing a great deal with a little capital, having character rather than money, more audacity than credit. Look at Millet and Sensier, look at Balzac, Zola, De Goncourt. Look at Delacroix.  1v:3 All the same — setting up a studio in Paris now, straightaway, might perhaps not be as good as not doing it until after another year of study, both for yourself and for me.
Let me draw with Cormon for a year.2 During that period, you take another really good look at the business, and the opportunities. And then — I believe — we can chance it.
Given that in a time of monetary crisis like the present, money is what ammunition is to a soldier in a hostile country — let’s not waste our powder. Furthermore — I hear various people complaining, both painters and — ordinary people: ‘I took a fine room because people were going to come to me, and no one’s come to me since, and I don’t feel at home there myself.’
Still, I do believe that for portraits it’s necessary to create a degree of comfort in a studio, otherwise the people who come to sit will dislike it.
But if one wants to start on that, one must think about where one rents it, where one has the best chance of getting visitors and making friends and becoming known.
Given the desirability, above all, of drawing for another year — the question of a good studio is very much a side issue for the time being, and so anything will do.
If we’re prepared to look at it coolly and sensibly, I don’t think this year of drawing is a misfortune. On the contrary, it gives us time to work everything out and consider things at our leisure before we begin.  1r:4
So the wisest thing would be if I were to come to Paris and we were to put it off for a year — in that year we can get to know each other better at close quarters which can change a lot — and then we can be less afraid to start expanding a little, because in the meantime we’ll have strengthened the weak points.
If we work for another year, if we recover our health — you as well as me — we’ll be more resilient then than now.
But what should I do now? Look here, to go back to Brabant is actually a detour, and I’ll lose time and money on it.
Why can’t I go straight from here to Paris whenever you like, and carry on working here until I go?
I tell you, I’m in such a bad way that if there’s any money, then let me take care of my health and let the rest go, because they can do just as well at home with a labourer, in fact better.3 If I don’t get a bit stronger, you see, it’s CERTAIN that I’ll be ill — I wouldn’t be able to do anything about it, and for that matter I don’t much care either, whatever will be, will be.  2r:5
If I go to Brabant I’ll have the expenses of my journey, I’ll also have to pay for my room there (which I gave notice on)4 and take somewhere else to store my things, which will be not less than 50 francs rent and another 50 francs in advance for a new store and removals.
I’d also be obliged to pay for some paint — and of course I’d begin to paint again there too.
Now I thought that because of the force majeure of circumstances I was free to declare myself unable to meet these obligations at present. In other words not to pay my rent there but to say, put my furniture in your attic, keep it as security, I’ll pay you when I come to collect it, then at the same time I don’t have to rent new storage.
If I have the weakness of always just giving, even if I can’t afford it, very well — but then I do myself too much harm and I make myself unfit for my work.  2v:6
I think you must appreciate this. When you consider how I’d already been complaining recently that it couldn’t go on like this, you see it really wasn’t for nothing.
If I’d known beforehand what I’ve found out here about opportunities to work in a studio in town, I’d have done it sooner. Now — since I must make progress and since I’m also ill — all I can do is ask you to approve my staying here until I go to Paris, and let me go to Paris at any rate not later than when the course here ends, 31 March.
Even then, we still inevitably have the cost of travelling from here to Paris. You have to move, too, which also won’t happen by itself.
So Brabant is a detour, waste of time etc.  2v:7
As things are now I have to live from one day to the next, and what’s owing has to wait.
Once I’m better and I start to sell in Paris, very well, then I can pay off the rent and the paint. Not now. I haven’t got it and neither have you, so that’s that.
Anyway, I’ve had so much unpleasantness there that I don’t have to consider anyone there. It would also be a weakness on your part if you were to alter that. You constantly write and tell me that you haven’t any money, very well, so that’s so. If making money is not possible when it comes to food — then it ought not to be possible when it comes to rent or unnecessary travelling expenses.
And at home — I know perfectly well that Rijken, the gardener, or Huizing,5 and not I, are the best people to pack things up and send them off properly.
If I were there I would do it; travelling there expressly — no — not when there are at least 6 pairs of hands at least as good as mine at their disposal.  2r:8
In the end, it doesn’t bother me, but I just tell you what’s right and I point out to you the urgency of going on with what will enable us to make progress. It’s not pleasant for me to come back ill either — you see — and you can’t deny that. Let me recover first, I’m at much too low an ebb now.
Anyway, the summary of this and the last letter is this —
Carry on calmly either here or much better yet with Cormon.
Moreover, I’m ill, although I’m keeping going.
If I possibly could I wouldn’t object to going back to Brabant even, I’d be happy to do it if I could, but neither you nor I have the means and — they can better spare me there than use me. Regards, write to me soon though.

Yours truly,
Vincent
notes
1. The economic recession that set in around 1874 was at its deepest in 1886. The world economy collapsed, wages fell and unemployment rose. During the international agricultural crisis – from 1878 onwards – the pace of change in rural areas increased dramatically. One of the causes of the prolonged depression was the development of extensive cattle farming in America, which was considerably cheaper than the farming methods in Western Europe. There was a flight from the country to the towns and cities, and the poorest of the poor suffered severe hardship. This crisis led to the use of new technologies in Europe.
2. This proposal to study with Cormon is a major subject in the coming weeks; see also letter 557 and n. 1 to that letter, where it appears that Theo agrees.
3. The original idea was that Van Gogh would help his mother with her preparations for the move from Nuenen to Breda.
4. Van Gogh would have to find another room, because he had given notice on his previous studio at the Schafrats’ in Nuenen.
5. The Nuenen farmer Gerardus Huizing lived in De Berg (district F) and had been a witness at the compiling of the inventory; Vincent had also been present. The Van Goghs knew him well: he was an elder of the Reformed congregation and lived in a farmhouse belonging to the Maatschappij van Welstand, opposite the parsonage (RHC, and exhib. cat. ’s-Hertogenbosch 1987, pp. 87, 89). See for Adriaan Rijken: letter 558, n. 7.