Back to site

554 To Theo van Gogh. Antwerp, on or about Friday, 22 January 1886.

metadata
No. 554 (Brieven 1990 557, Complete Letters 446)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Antwerp, on or about Friday, 22 January 1886

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b486 V/1962

Date
Letter 553 was written on the evening of Tuesday, 19 or on Wednesday, 20 January 1886. In it Vincent says he will be starting the painting class ‘tomorrow’. In the present letter he says that he has meanwhile been painting at the Academy ‘for a few days’ and needs new materials. He also hopes that Theo is sending extra money and that he will have it ‘by Monday’ (l. 37). Allowing for the two days that this letter and Theo’s reply will take in the post, the present letter must have been written on or about Friday, 22 January.

original text
 1r:1
Waarde Theo,
Een paar dagen heb ik nu ginder geschilderd & het bevalt er mij goed. Vooral omdat er allerhand slag van schilders zijn en ik op heel uiteenloopende manieren zie werken – wat ik nooit gehad heb – anderen veel zien werken.
Het is verreweg ’t beste ik er een heelen tijd blijf – want de modellen zijn er goed & het zal zoo beter uitkomen.
Wat ik U al meer gezegd heb zeg ik nog eens, van de onkosten van het schilderen & de modellen maakt gij U geen juist denkbeeld & het is veel moeielijker dan gij blijkbaar weet, als men alleen werkt vooral.– Maar we willen hopen dat er op deze manier verbetering kome.– Maandag krijgen we nieuwe modellen – dan begin ik eigentlijk voor goed.– Ik zou nu juist tegen Maandag een groot doek1 moeten gehad hebben – ook is me uitdrukkelijk gezegd ik nog weer andere borstels &c. moet hebben behalve de mijnen.–
Maar ik heb geen geld meer.– Het presseert dus werkelijk en ik wenschte dus wel gij deed wat gij kondt want ik doe ook wat ik kan en het blijft voortdurend zoo dat er haast geen eten overschiet.–
 1v:2
S’avonds ga ik er teekenen ook – maar de lui van de teekenklas vind ik dat allen slecht en glad verkeerd werken.2 De schilderklas is beter3 en zooals ik U reeds meen geschreven te hebben, er zijn van allerlei lui en van allerlei leeftijd, zelfs ouder dan ik, wel een stuk of 5.4
Ik werk op ’t moment aan een kinderkop.5
Het zou me een uitkomst wezen indien ik tegen Maandag Uw brief reeds hebben kon.–
Wat ik U schreef over kleeren die ik noodig zou hebben is ook nog al urgent.
Ik heb voorloopig dadelijk een paar kennissen er gemaakt, die de dingen gezien hadden die ik had gebragt om aangenomen te worden. Bij de studies van leerlingen van vroeger die er hangen, zijn verduiveld goede.
Er hangen er van Neuhuys en Huibers6 o.a.
Maar de mooiste is misschien van een amerikaan, ik weet den naam echter niet7 – een naaktstudie van een oud man, men zou zeggen als een Fortuny of Regnault.
 1v:3
Ik geloof niet dat ik een korteren weg kan inslaan om vooruittekomen en hetzij ik later naar buiten ga ’t zij ik nog op een atelier te Parijs zal komen,in alle geval is het goed ik eens veel zie schilderen en vooral geregeld naar model blijve werken, zooveel als maar eenigzins mogelijk is.–
Gegroet – ik schrijf U in haast omdat ik weer weg moet.
Maar doe toch uw uiterste best me niet te laten wachten want het werk hangt er van af en ik verzeker U dat in alle geval ik het toch nog moeielijk genoeg zal hebben. Met een handdruk.

b. à t.
Vincent

translation
 1r:1
My dear Theo,
I’ve been painting there for a few days now and it suits me very well. Above all because there are all sorts of painters there, and I see them working in very diverse ways — something I’ve never had — often seeing other people at work.
It’s by far the best for me to stay there for a long time — for the models there are good and it’ll work out better that way.
I say again what I’ve already said to you before, you’ve formed a false impression about the expenses of painting and the models, and it’s much harder than you evidently realize, particularly when one works alone. But we’ll hope that this way there might be some improvement. We’re getting new models on Monday — that’s when I actually start properly. Now I ought to have had a large canvas1 by Monday — I’ve also been explicitly told that I have to have other brushes &c. besides what I have.
But I’ve no money left. So it’s really pressing, and so I do wish that you’d do what you could, for I’m also doing what I can, and it’s constantly the case that there’s hardly anything left for food.  1v:2
In the evenings I go and draw there, too — but I think that the fellows in the drawing class all work badly and in completely the wrong way.2 The painting class is better,3 and as I believe I already told you there are all sorts of people of all ages, at least 5 or so even older than me.4
At the moment I’m working on a head of a child.5
It would be a great help to me if I could have your letter by Monday.
What I wrote to you about clothes I need is also rather urgent.
So far I’ve already made a few acquaintances there, who had seen the things that I’d taken in in order to be admitted. There are devilish good ones among the studies by past students that are hanging there.
There are things by Neuhuys and Huibers,6 among others.
But perhaps the best one is by an American, I don’t know the name, though7 — a nude study of an old man, one would say like a Fortuny or Regnault.  1v:3
I don’t think that I can take a shorter route to progress, and whether I go to the country later or come to a studio in Paris, in any event it’s good for me to see a lot of painting and above all keep working regularly from models, as much as is in any way possible.
Regards — I’m writing to you in haste because I have to go out again.
But still do your utmost best not to keep me waiting, for the work depends on it, and I assure you that it’ll be hard enough for me in any event. With a handshake.

Yours truly,
Vincent
notes
1. It emerges from letter 555 that Van Gogh painted a large work of two wrestlers.
2. In the ‘Classical Statues’ class with Vinck: see letter 553, n. 3.
3. See for this painting class: cat. Amsterdam 2001, p. 13.
4. Van Gogh is referring to Guiliam Baix (he was 33), De Craecker (40), Paul Raeymaeckers (35) and Frans Swaenen (38).
5. This ‘head of a child’ is not known.
6. The Dutch artist Jan Derk Huibers had been a student at the Antwerp Academy before 1885.
7. We do not know which former American student this might be.