Back to site

501 To Theo van Gogh. Nuenen, Wednesday, 6 May 1885.

metadata
No. 501 (Brieven 1990 504, Complete Letters 407)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Nuenen, Wednesday, 6 May 1885

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b445 V/1962.

Date
The painting The potato eaters, which in the previous letter still had to dry for a day or two, has meanwhile been sent ‘today, Wednesday,’ (l. 2). In view of the frequency of the letters at the beginning of May and Vincent’s urgent desire to send the work to Theo, this Wednesday must have been Wednesday, 6 May 1885.

Ongoing topic
The move to the studio (490)

original text
 1r:1
Waarde Theo,
Gisteren verzond ik per post een aantal geschilderde studies,1 en heden, Woensdag, een kist gemerkt V1, franco domicile, inhoudende het schilderij.2 Gaarne ontvang ik berigt van overkomst. en tevens of de frankeering in orde was.
Indien niet, wil ik het voor latere zendingen gaarne weten, indien ’t goed was kost het mij niet geheel f. 2, wat geloof ik voordeeliger uitkomt dan wanneer men de vracht te Parijs berekent, en kunnen we het wel eens meer probeeren, ook met vrij groote dimensies.
Ik weet niet wat ge van het schij vinden zult.3 maar ’t zij voor dit ’t zij voor latere doeken, wees vooral voorzigtig met het eventueel bestellen van lijsten.
Want we kunnen ’t geld voorloopig beter gebruiken voor het maken van nieuwe. En tot encadreering overgaan als wij er wat bijeen hebben.
Ten minste dat zou mij het aangenaamst zijn. Bij de vele studies die ik maak zijn de onkosten werkelijk wat meer dan ik in de gegevenen omvademen kan.  1v:2 ik heb pas f. 25 huur moeten betalen ook.
Maar wel eischt dunkt me het schij gezien te worden tegen een toon als goud of koper.4 Omdat daardoor het gemarmerde verdwijnt en het blijkt dat de lichten nog diep staan. Maar dit effekt kan men makkelijk krijgen door een stuk papier van een okerkleur b.v. er achter te houden.
Geheel en al droog was het niet toen ik het inpakte, toch dacht ik het niet noemenswaard meer beschadigen kon.
Ik zou er echter nog veel aan hebben willen doen, doch wegens het inschieten en daar ’t al meer dan eens was uitgehaald, merkte ik, ik er uit moest scheiden. En begin op nieuw aan iets anders.
Mijn verhuizing is nu achter den rug, ze zijn t’huis wel wat anders dan ge U voorstelt en hun zeggen is dat ik “mijn zin” gedaan heb.5 Enfin – mij ook al goed, en ik spreek er liever niet over.
Ik moet aan ’t werk, dus voor heden adieu.
 1v:3
ik heb nog 2 ramen laten maken van de zelfde grootte als dit doek.– Me dunkt dat als we b.v. 3 of 4 schilderijen van een zeker formaat hebben, het dan de moeite waard is op zoo’n formaat een lijst te laten maken. Doch voor een enkel is het te gewaagd & het is beter veel te schilderen.
Gegroet, met een handdruk.

b. à t.
Vincent

translation
 1r:1
My dear Theo,
Yesterday I sent a number of painted studies1 by post, and today, Wednesday, a crate marked V1, free domicile, containing the painting.2 Please send me word of receipt, and at the same time whether the postage was in order.
If not, I’d like to know for later consignments. If it was correct, it cost me not quite 2 guilders, which I believe works out cheaper than if one calculates the carriage in Paris, and we can try it again sometime, with fairly large dimensions too.
I don’t know what you’ll think of the painting,3 but be it for this, be it for later canvases, be particularly careful when it comes to ordering frames.
Because for the time being we can use the money better for making new ones. And only start framing them when we’ve got a few together.
At least, that would be the most agreeable to me. The expenses for the many studies that I’m making are really rather more than I can encompass in the circumstances.  1v:2 I’ve just had to pay 25 guilders rent, as well.
All the same, the painting seems to me to demand to be seen against a tone like gold or copper.4 Because then the marbling effect disappears and it appears that the lights are still deep. But one can easily achieve this effect by holding a piece of paper in, say, an ochre colour behind it.
It wasn’t completely dry when I packed it, but I thought it couldn’t really be damaged any more.
I would like to have done much more to it, though, but because of the sinking in and since it had already been lifted more than once, I could see that I had to stop. And start again on something else.
My move is now complete; at home they’re rather different from what you suppose, and they say I’ve had ‘my way’.5 Well — it’s all the same to me, and I’d rather not talk about it.
I must get to work, so adieu for today.  1v:3
I’ve had another 2 stretching frames made, the same size as this canvas. I think that once we have, say, 3 or 4 paintings of a certain size, it would then be worthwhile getting a frame made in that sort of size. But for a single one it’s too risky, and it’s better to paint a lot.
Regards, with a handshake.

Yours truly,
Vincent
notes
1. It is impossible to say for sure exactly which studies these are – Van Gogh originally referred to ten of them (letter 500). They would have included Study for ‘The potato eaters’ (F 77r / JH 686 ), Gordina de Groot, head (F 140 / JH 745 ), and Head of a woman (Gordina de Groot) (F 85 / JH 693 ). Van Gogh compares the latter, as a type, with F 141 / JH 783 – the painting went, via Theo, to Aurier. See letters 502, 505 and cat. Amsterdam 1999, pp. 132, 135, 239.
2. The code ‘V1’ stands for Vincent 1. The crate contained The potato eaters (F 82 / JH 764 ).
3. Anton Kerssemakers recalled how sympathetically Theo had responded at the time: ‘Some days after he sent off that dark painting of the peasants’ supper to his brother in Paris, he comes very animated to tell me that his brother had written very favourably about it; of course he was overjoyed by this: he had written, he said, that when he looked at the painting he could hear the clatter of the sitters’ clogs; well you understand that was grist to his mill’. Letter to Albert Plasschaert. Eindhoven, 27 August 1912 (FR b3038).
4. Vincent also suggested that the frame should be this colour in letter 497.
5. Their sister Anna’s objections were the reason for Vincent’s move out of the parental home. See letter 490, n. 9.