Back to site

475 To Theo van Gogh. Nuenen, on or about Sunday, 14 December 1884.

metadata
No. 475 (Brieven 1990 477, Complete Letters 389)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Nuenen, on or about Sunday, 14 December 1884

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b427 V/1962

Date
Letters 474 and 475 have been evenly spaced over the intervening days; see notes to letter 474, Date. We have consequently dated the present letter on or about Sunday, 14 December 1884.

original text
 1r:1
Waarde Theo,
Ziehier een paar krabbels naar de koppen waar ik aan werkende ben – die ik in haast & uit het hoofd maak.–1
Ik heb U geschreven hoe weinig ik over hield deze maand2 – ge weet hoe vorige maand het al ongeveer eender was.
Het is met mij zoo – en tegenwoordig meer dan ooit te voren – dat ik doorschilder zoo lang ik maar geld voor model heb.– Die einden der maanden waar ik dingen die eisschen ik er mee doorga soms moet laten zitten, ik kan U niet zeggen hoe ongeduldig en hoe verdrietig ik er over word.
Ik moet een 50tal van die koppen maken – terwijl ik nog hier ben en gedurende de wintermaanden betrekkelijk gemakkelijk de modellen van allerlei soort kan krijgen. Nu passeeren echter de wintermaanden – als ik er niet achterheen zit – zonder dat ik er zooveel maak als ik wil en als moet.
 1v:2
Reden waarom ik dan ook er achterheen zit – en ten allerzeerste er op moet aandringen dat als ’t U ook maar half mogelijk is, ge tracht mijn eind van deze maand te dekken.–
Ik heb niet veel noodig, ik ben met frs 20 of frs 30 een heel eind gedekt.–
Maar die zijn momenteel me meer waard dan frs 50 extra later. Met goed doorwerken komen die 50 koppen dezen zelfden winter af. Doch er is zooveel werk en tobberij aan dat ik ook iederen dag noodig heb.–
En ’t zal me juist hoop ik ’t middel wezen om tusschen U en mij schikking te maken die beter is voor weerskanten dan het tegenwoordige. Waarmee naar ’t me voorkomt we ons moeten haasten – juist om te voorkomen  1v:3 we twisten.–
Gegroet – als ge geleend hebt of leenen kunt, help me hiermede.
Daar ik niet al mijn verfrekening aan ’t eind van ’t jaar wilde hebben, heb ik deze maand zooals gezegd reeds een deel afgedaan.–
Maar dat het werk er onder traineert is iets wat ik niet dulden kan.
ik heb van Rappard een aflevering teekeningen van Renouard gekregen, “le monde judiciaire”, types van advokaten – misdadigers &c. – ik weet niet of ge er op hebt gelet – ik vind ze zeer mooi.3 En hij is iemand m.i. van ’t echte ras der Daumiers en Gavarni’s.

b. à t.
Vincent

translation
 1r:1
My dear Theo,
Here are a couple of scratches of the heads I’m working on — which I do in haste and from memory.1
I wrote to tell you how little I had left this month2 — you know how it was much the same last month.
My position is — and now more than ever before — that I keep on painting just as long as I have money for the models. I can’t tell you how impatient and how distressed I become about these last days of the month, when I sometimes have to leave things that actually demand that I go on with them.
I have to make 50 of these heads — while I’m still here and can get models of all types relatively easily during the winter months. Now the winter months are passing, though, without my making as many as I want and as are necessary if I don’t continue getting on with it.  1v:2
That’s why I continue getting on with it — and must urge most strongly, if it’s even only half possible for you, that you try to cover me for the end of this month.
I don’t need much, 20 francs or 30 francs will go a long way towards covering it.
But that’s worth more to me at this moment than an extra 50 francs later. With hard work, these 50 heads will be finished this coming winter. But they involve so much work and toil that I need every day.
And it will, I hope, be the means of making an arrangement between you and me that is better for both sides than the present one. With which, it seems to me, we should make haste — precisely to prevent  1v:3 our quarrelling.
Regards — if you have borrowed or can borrow, help me with this.
Since I didn’t want my entire paint bill at the end of the year, I’ve already paid part of it off this month, as I said.
But that the work should be delayed by it is something I can’t tolerate.
I’ve had a series of drawings by Renouard from Rappard, ‘The legal world’, figures of lawyers — criminals &c. — I don’t know if you’ve noticed them — I think they’re very fine.3 And in my view he’s someone of the true race of the Daumiers and Gavarnis.

Yours truly,
Vincent
notes
1. It is impossible to say for sure which scratches of heads Van Gogh is referring to here, how many there were or which paintings they were of. He did numerous heads of men and women in the winter of 1884-1885. In view of their small size and their present location – the Van Gogh Museum – eleven pen-and-ink drawings qualify in any event. However, Van Gogh mentioned enclosing scratches of heads in subsequent letters too. See letters 476, 477, 479, and cat. Amsterdam 1997, pp. 124-133, cat. nos. 108-118, which also lists several other surviving drawings (15 in total) which could have been sent to Theo during this period.
2. Van Gogh had written about this in letter 473.
3. In the monthly magazine Paris Illustré (which started publication on 1 May 1883) there was always a central theme, for example ‘Au Salon de 1883’, ‘Carnival’ etc. Aside from articles and literature, the magazine primarily contained prints, often in colour. It cost 1 franc.
The theme issue of Paris Illustré – Le monde judicaire (The legal world) published in November 1884 – contained various illustrations by Charles Paul Renouard, among them Une consultation (A consultation) (on the title page) and the double-page spread Après l’aquittement (After the acquittal) (pp. 184-185). Ill. 394 and Ill. 2131 . This issue also contained Albert Bataille’s article ‘La police correctionelle’, with heads of convicted criminals (pp. 182-183). Ill. 2132 .