Back to site

460 To Anthon van Rappard. Nuenen, Sunday, 21 September 1884.

metadata
No. 460 (Brieven 1990 461, Complete Letters R46)
From: Vincent van Gogh
To: Anthon van Rappard
Date: Nuenen, Sunday, 21 September 1884

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b8378 V/2006

Date
Van Gogh observes: ‘I just wrote to you today, and your letter from Terschelling crossed mine’ (ll. 2-3). The letter he had already sent that day must have been letter 459, since Van Gogh again refers to his visit to Utrecht. This letter, like the previous one, was therefore written on Sunday, 21 September 1884.

Ongoing topics
Set of decorations for Hermans (453)
Van Gogh visits Utrecht (459)
Van Rappard’s visit to Nuenen (452)

original text
 1r:1
Amice Rappard,
Van daag schreef ik U juist & uw brief uit Terschelling kruiste den mijnen.1
Het doet me veel pleizier gij nog al wat terug zult brengen van Uwe reis, ’t geen ge van uw studies zegt zie ik juist uit gij heel nuttige dingen meebrengt. ’t Blijft me wel spijten dat ik in aanleg althans ’t bewuste schij Vischmarkt2 niet heb gezien.
Wat ik schreef dienaangaande kan, zooals ge zegt, in zooverre mis zijn dat ’t geen ik zeide – “als ge in hoofdzaak de verdeeling zoo houdt, zoudt ge mijns inziens door verdeeling van licht en bruin, een parti pris van clair obscur, ’t moeten redden –”3 gansch iets anders kan wezen, lijnregt in strijd kan wezen met uw intenties als b.v. gij een grijs schij zoudt willen maken. Toch – Uw croquis zal wel juist en conform aan ’t schij zijn voor wat regardeert de doekoppervlakte die uw figuren innemen tegen de oppervlakte doek die huizen, straat, lucht beslaan. En dan frappeerde ’t me direct dat de figuren overdonderd zullen worden door de rest en ’t te veel een gevecht zal worden tusschen figuren en entourage. Enfin ’t spijt me verdomd ik den aanleg zelf niet zag.–
 1v:2
’t Is overigens niet – zoo als ge veronderstelt – door mij uit ’t oog verloren dat niet ik doch gij ’t schij in kwestie maakt.–
Ik baseer mijn redenatie op ’t geen ge wel niet tegenspreekt, dat gij eene SCHILDERIJ maakt.4
En eene schilderij – van wie dan ook – van U net zoo goed als van een ander – dient liefst één ding en dat goed duidelijk te zeggen.
Van v.d. Weele gesproken, ik herinner mij tot hem gezegd te hebben over zijn schij waar hij te Amsterdam de medaille voor gehad heeft5in tegenspraak met anderen – dat ik het zeer apprecieerde hij er bij al de verschillende dingen die er op voorkwamen zoo goed éénheid, STIJL in had weten te houden en dat het met regt een schilderij was, iets heel anders n.l. nog dan een realistische studie naar de natuur.– Enfin – après tout – ik heb uw aanleg niet gezien dan uit het krabbeltje en dat er zeer verdienstelijke dingen in zullen komen betwijfel ik van U in ’t minst niet.–
Maar wat ik er van zeide blijf ik zeggen toch, en wijs nog eens b.v. er op dat ik vrees Uw voorgrond den boel die er op staat niet dragen kan en  1v:3 of verf worden zal of onvast en wollig – wat men noemt “mou”.a Ik zelf had dit toen juist van den zomer met een weversinterieur waar ik niet verder kon om die reden dat den boel te veel naar voren kwam, dat het schilderij begon met wat het tweede plan moest wezen – het eerste plan, de solide basis, ontbrak.–6 Ik verweet me zelf dat wat ik tot u zeide even zeer.
Het is iets wat zeer dikwijls aan alle schilders zoowat gebeurt en wat men soms alleen verhelpen kan door op een grooter doek te transporteeren.
Zeg eens, kent gij uit London News Ordered off van Frank Holl.7 ik bragt die nog mee uit Utrecht, tegelijk met een herder van Thompson.8
Gegroet. In October hoop ik ge komen zult – schrijf als ge kunt nog even vooruit precies wanneer.– Met een handdruk.

t. à t.
Vincent

translation
 1r:1
My dear friend Rappard,
I just wrote to you today, and your letter from Terschelling crossed mine.1
I’m very pleased that you’ll be bringing quite a lot back from your trip; I gather from what you say about your studies that you’re indeed bringing very useful things. I’m still sorry that I didn’t see that painting of the fish market,2 the initial composition at least.
What I wrote about it can, as you say, be wrong in so far as what I said — ‘if you keep the division essentially as it is, you would in my view have to solve it by means of a division of light and shade, a choice of chiaroscuro’3 — can be something altogether different, can be diametrically opposed to your intentions if, say, you were to want to make a grey painting. All the same — your croquis will be accurate and in accordance with the painting as regards the canvas area that your figures occupy as against the area of canvas covered by houses, street, sky. And then it struck me immediately that the figures will be overwhelmed by the rest, and it will become too much of a battle between figures and surroundings. Anyway, I’m damned sorry I didn’t see the initial composition itself.  1v:2
By the way, it’s not — as you suppose — that I’ve lost sight of the fact that it’s you, not me, who’s making that painting.
I base my reasoning on what you won’t contradict, that you are making a PAINTING.4
And a painting — whoever it’s by — by you just as well as by anyone else — ought to say just one thing and that quite clearly.
Talking of Van der Weele, I remember saying to him about his painting that he got the medal for in Amsterdam5contrary to what other people said — that I really appreciated how, with all the different things in it, he had managed to keep unity, STYLE in it so well, and that it really was a painting, that is, something very different from a realistic study from nature. Anyway — after all — I didn’t see your initial composition except in the little scratch, and I don’t in the least doubt that there’ll be very creditable things in it.
But I continue to say what I said all the same, and point out again, for instance, that I fear your foreground can’t carry all the things that are in it, and  1v:3 will either become paint or else irresolute and woolly — what they call weak. I had just the same thing this summer with a weaver’s interior that I couldn’t take any further because the whole thing came too far forward, that the painting began with what should have been the background — the foreground, the solid basis, was missing.6 I reproached myself with exactly the same as I said to you.
It’s something that very often happens to pretty well every painter, and can sometimes only be remedied by transporting the thing to a larger canvas.
Tell me, do you know ordered off by Frank Holl from the London News?7 I brought it with me from Utrecht, at the same time as a shepherd by Thompson.8
Regards. I hope you’ll come in October — if you can, write beforehand and tell me exactly when. With a handshake.

Ever yours,
Vincent
notes
1. This must have been letter 459; see Date.
2. This painting of a fish market by Van Rappard is not known.
3. There is no passage to this effect in the previous letters to Van Rappard. Van Gogh must be referring to conversations he had with him during his visit in May.
4. What he means by this is a fully-fledged, mature work rather than a study, in which there may be flaws.
5. See for Van der Weele’s painting A misty morning: letter 327, n. 1; the silver medal was mentioned in letter 367.
a. <60 mou> Means: ‘slap, krachteloos’ (weak, feeble).
6. The description probably relates to Weaver (F 27 / JH 503 ), in which there is, in fact, no foreground.
7. Francis Montague Holl, Ordered off, in The Illustrated London News 85 (13 September 1884), Supplement, between pp. 264-265. Ill. 949 .
8. Gordon Thompson, The Good Shepherd, in The Illustrated London News 85 (9 August 1884), Supplement, between pp. 130-131. Ill. 1376 .