Back to site

447 To Theo van Gogh. Nuenen, on or about Wednesday, 28 May 1884.

metadata
No. 447 (Brieven 1990 450, Complete Letters 369)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Nuenen, on or about Wednesday, 28 May 1884

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b403 V/1962

Date
The letter was written after Van Rappard’s departure from Nuenen, in other words after about Tuesday, 27 May 1884, but before Theo’s arrival for Whitsun on 1 June. Assuming that Van Gogh had told Theo that Van Rappard had won a medal in London, this letter must precede letter 448 written on or about Thursday, 29 May. This letter must therefore have been written on or about Wednesday, 28 May 1884.

Ongoing topic
Van Gogh’s new studio at the Schafrats’ (446)

original text
 1r:1
Waarde Theo,
Wilde U eens vertellen dat Rappard een dag of 10 hier is geweest en ge groeten van hem hebben moet.–
We hebben toen zoo als ge denken kunt nog al togten zamen gedaan naar de wevers en allerlei mooie gevallen buiten.– Hij was erg ingenomen met de natuur hier, die mij ook meer en meer begint te bevallen.–
Daar hij de penteekeningen heeft meegebragt kan ik U die nu sturen.–1
Sedert ik ze maakte – al is dat betrekkelijk kort geleden – ben ik een beetje uit die manier van doen uitgeraakt.–
Ik heb nu den laatsten tijd niets gedaan dan schilderen.
En of gij als ge komt daar iets in vinden zult, ben ik wel nieuwsgierig naar.
Dezen winter schreeft ge me dat in mijn aquarellen van toen, gij hier en daar partijen vondt die wat kleur en toon aangaat U meer voldeden dan vroeger.2 En gij zeidet toen iets  1v:2 van “als ge dat volhieldt”.–
Ge zult wel zien dat ik zelf zeer gedecideerd daarmee vol zal houden en dat in het geen ik sedert geschilderd heb dat wat in die aquarellen was nog wel wat is versterkt.
Nu pasa heb ik een figuur van een wever gemaakt die voor het getouw staat en verder ziet men het machine er achter.3
En ik heb een landschap onder handen van den vijver achter in onzen tuin.4
Rappard heeft hier gemaakt een wevertje dat ik heel goed vond en een buste van een meisje dat garen zit te winden.5 Terwijl hij hier was maakte ik nog een Wevershut bij avond,6 weer in den trant van die Drenthsche Keeten.7
Rappard gaat een groot schilderij maken van de Vischmarkt te Utrecht met veel figuren.8
Ik hoop U toch nog iets van hem te kunnen laten zien als gij dezen zomer nog komt. Want hij heeft beloofd  1v:3 dat hij mij wel eens iets sturen zou van zijn werk zoo als ik hem ook zal doen, om eenigzins van elkaar op de hoogte te blijven van wat wij uitvoeren.
Het nieuwe atelier bevalt mij heel goed, het is ruim en goed droog.
Ik hoop spoedig iets van U te hooren, door het nieuwe atelier heb ik nog al uitgaven gehad.
Doch natuurlijkerwijs helpt het mij een boel dat ik voor mijn kost niet behoef te betalen, anders zou ik ook niet kunnen schilderen zooveel als ik nu den laatsten tijd heb kunnen doen. En dat dit nu mij meer mogelijk is, zult gij geloof ik, als gij komt, zien dat mij ook een eindje doet vorderen ook. Dat vond R. althans, met wien wat kleur aangaat ik op ’t oogenblik niet wil oversteken.
Gegroet, schrijf eens spoedig en geloof me, met een handdruk

bien à toi
Vincent

 1r:4
De teek. Wever is de machineteekening naar het eene schilderij dat ik onder handen heb.9 Er is behalve de machinerie echter ook eenigzins in de krachten en licht & bruin van ’t getouw &c. Maar denk als ’t je blieft niet dat het zóó van effekt is in ’t algemeen op het schij. Want het schij is niet zoo droog.

translation
 1r:1
My dear Theo,
Just wanted to tell you that Rappard has been here for 10 days or so, and sends you his regards.
As you can imagine, we’ve made several trips together to the weavers and all sorts of fine things outdoors. He was very taken with the scenery here, which is also beginning to appeal to me more and more.
Since he brought the pen drawings with him, I can send them to you now.1
Since I made them — even though that’s a relatively short time ago — I’ve got a little out of that way of doing it.
I’ve done nothing but paint recently.
And I’m curious as to whether you’ll see anything in it when you come.
Last winter you wrote to me that you found passages here and there in my watercolours of that time which satisfied you more than before in terms of colour and tone.2 And then you said something  1v:2 like ‘if you kept that up’.
You’ll see that I’ll very definitely keep it up, and that what was in those watercolours has been strengthened quite a lot in what I’ve painted since.
I’ve just now made a figure of a weaver standing in front of a loom, and one sees the machine behind him.3
And I’m working on a landscape of the pond at the bottom of our garden.4
Rappard has made a small weaver here, which I thought very good, and a bust of a girl winding yarn.5 While he was here I made another Weaver’s cottage by night,6 again in the style of those Drenthe huts.7
Rappard is going to make a large painting of the fish market in Utrecht, with many figures.8
I hope I’ll still be able to show you some things of his if you do come this summer. For he’s promised  1v:3 to send me some of his work once in a while, as I’ll also send him mine, so that we can each have some idea of what the other is doing.
I’m very pleased with the new studio; it’s roomier and good and dry.
I hope to hear from you soon, I’ve had rather a lot of expenses because of the new studio.
But of course it helps me a great deal that I don’t have to pay for my board, otherwise I would not be able to paint as much as I’ve been able to do recently. And I believe you’ll see, when you come, that because this is now more possible for me it has also helped me to progress. R. thought so, anyway, with whom I don’t want to change places at the moment where colour is concerned.
Regards, write soon, and believe me, with a handshake

Yours truly,
Vincent

 1r:4
The Weaver drawing is the drawing of a machine after the painting I’m working on.9 As well as the machinery, though, it also has a little of the forces, and the light and shade of the loom &c. But please don’t think that this is the general effect in the painting. For the painting isn’t so dry.
notes
1. See for the twelve drawings by Van Gogh that Van Rappard had at this time: letter 441.
2. These were the watercolours he had sent, referred to in letter 429.
a. Means: ‘onlangs’ (recently).
3. Probably Weaver standing in front of his loom (F 33 / JH 489 ). Later on, Van Gogh had this photographed; see letters 463 and 465.
4. This painting of the pond at the bottom of the parsonage garden is not known.
5. Anthon van Rappard, Weaver (Amsterdam, Van Gogh Museum). Ill. 335 . See Van Gogh Museum Journal 1997-1998. Amsterdam 1998, pp. 119-120.
No ‘bust’ of a girl winding yarn is known; however the Woman spooling yarn, Nuenen (Utrecht, Centraal Museum), which is probably related, does date from this period. Ill. 327 . See exhib. cat. Amsterdam 1974, p. 87, cat. no. 109.
6. This is probably Cottage (F 93 / JH 805 ). See Tellegen-Hoogendoorn 2001, pp. 161-162.
7. With the plural ‘Drenthe huts’ Van Gogh may be referring to Cottages (F 17 / JH 395 ), which could possibly have been part of a batch sent to Theo (see letter 406, n. 6).
8. This painting of a fish market is not known (cf. letter 454).
9. This must be the drawing ‘Weefstoel met wever’ (Loom with weaver), which was still with Van Rappard (cf. 437, n. 1). If that was Weaver (F 1124 / JH 456), it means Van Gogh was still working on Weaver and a spinning wheel (F 29 / JH 471 ).