1r:1
1Amice Rappard,
1*dat in al dien tijd ge me niet eens
2een woordje hebt geschreven is moeielijk heel
3hartelijk te noemen – in de veronderstelling ge
4dit zelf ook wel min of meer zult vinden is
5dit chapiter echter niet direkt aan de orde_
6Iets anders is dat het met mijne moeder beter
7gaat dan aanvankelijk wel te verwachten was.
8En de dokter durft ons nu de verzekering
9geven zij over een maand of 3 beter zijn zal_
10’k Heb nog wel eens gedacht aan wat we zoowat
11afspraken dat ik U dezen winter eens een paar
12aquarellen zou gestuurd hebben. Doch wegens
13ik zoo glad niets van U vernam voelde ik
14er ronduit gezegd niet de minste opgewektheid
15toe. Zoo kwam er niet van – ofschoon ik
16er eenigen maakte_
17Deze laatste weken heb ik meestal geschilderd –
18aan de wevers – nog al op gesjouwd.
19En in deze laatste zachte dagen buiten op ’t veld
20geschilderd aan een boerenkerkhofje_1
21Dan 5 penteekeningen van wevers_2
 1v:2
22Ik heb weinig bijgekregen wat houtsneden aangaat
23dezen winter – toch èèn heel mooi blad van
24O Kelly/ Iersche emigranten3 – en
25van Emslie een katoenspinnerij/4 en dan
26het blad uit Xmasnummer van Graphic/ For
27those in peril upon the sea_5
28Kent gij de gedichten van Jules Breton_
29ik heb die dezer dagen herlezen6 tegelijk
30met een ander deeltje fransche verzen/
31van François Coppée/ les humbles
32en Promenades & interieurs.7
33Heel erg mooi die van Coppée ook_
34Karakterteekeningen van ouvriers – demi monde
35ook/ waarin veel sentiment is. heel veel_
36Hebt gij zoo druk aan uw dominikaner
37monnik8 gearbeid of waar lag het
38aan dat gij niet eens hebt geschreven.
39Gegroet_

39*t. à t_
40Vincent

 2r:3
41P.S.:
43ik ben hier ook een spinnewiel
44magtig geworden_9 2v:4


41-43 P.S.: [...] geworden.– < Written on the back of the envelope.
top