Back to site

425 To Theo van Gogh. Nuenen, Friday, 18 and Saturday, 19 January 1884.

metadata
No. 425 (Brieven 1990 426, Complete Letters 353)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Nuenen, Friday, 18 and Saturday, 19 January 1884

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b384 V/1962

Date
Vincent, who promised in his previous letter of Thursday, 17 January to write to Theo again the next day (letter 423), says here: ‘As agreed, I’m writing to you again today’ (ll. 1*-2). Since he heads the second part of the letter from l. 26 onwards Saturday morning, the present letter can be dated Friday, 18 and Saturday, 19 January 1884.

Ongoing topic
Mrs van Gogh’s broken leg (423)

original text
 1r:1
Waarde Theo,
Volgens afspraak schrijf ik U heden ook weer, nu de dokter terug is geweest.1 De eerste nacht was zeer rustig, en daar van rust hier veel afhangt was de dokter zeer tevreden Moe het been geheel en al zoo had kunnen stilhouden dat alles nog op zijn plaats was gebleven wat gezet is.
Wij hebben ’t nog eens bepaald gevraagd wat het was, en is het dijbeen wel degelijk gebroken even onder het gewricht.
Ge weet ik juist op ’t punt stond om met het geld dat gij stuurdet een & ander af te doen. Natuurlijkerwijs heb ik nu echter gezegd dat, daar er nog al wat zal komen kijken van buitengewone uitgaven voor Pa – Pa het gerust moet gebruiken en het andere moet dan maar worden uitgesteld (en het is toevallig ik het nog niet had weggestuurd).2 Het zal zeker lang duren eer Moe beter is. Pa schrijft U zeker wel meer in bijzonderheden. Met een handdruk in gedachten.

t. à t.
Vincent

 1v:2
[Za]turdag morgen

[Wil]de nog hier bij voegen dat ook den afgeloopen nacht rustig is geweest en Moe nog al heeft geslapen. Zij laat U nog eens groeten. Maar er zal nog veel in te voorzien zijn broer – voor alles weer op orde is. Willemien houdt zich fameus goed en het is gelukkig dat zij in huis is.–
Lies is maar zwak – gisteren had zij het weer erg benaauwd.
Theo denk er nog eens goed over na of gij soms op een idee kunt komen of ik op de een of andere wijs wat verdienen zou kunnen. Er zal geld noodig zijn en ook de kans om met mijn werk iets te doen moeten we nog eens nagaan. Al zij het alleen maar zóó dat ik zelf betalen kan wat ik voor verschottena heb bij ’t werk, en gij ’t geen ge anders voor mij geeft nu voor Moe kunt bestemmen. Pa zal U zeker wel hebben geschreven de dokter zeide dat op zijn gunstigst ’t een half jaar zal duren eer ze loopen kan.
Ik schreef U reeds ik aan aquarellen van de wevers hier bezig ben.3 Ik zal zien er eenigen af te krijgen.– Doch ik kan nu niet al mijn tijd er aan geven en dien veel ’t huis te zijn – althans den eersten tijd.4
Nu, als de dokter er weer geweest zal zijn heden, stuur ik nog een briefkaart. Gegroet.–

translation
 1r:1
My dear Theo,
As agreed, I’m writing to you again today, now that the doctor’s been back.1 The first night was very peaceful, and since a great deal depends on rest, the doctor was very pleased that Ma had been able to keep her leg completely still so that everything that had been set had stayed in its place.
We asked again exactly what it was, and the thighbone definitely is broken just below the head of the femur.
You know that I was just on the point of paying off one thing and another with that money you sent. Obviously I’ve now said that since there will be all sorts of extra expenditure for Pa — Pa must go ahead and use it, and the other things will just have to be deferred (and it was by chance that I hadn’t sent it off yet).2 It will certainly be a long time before Ma’s better. Pa will undoubtedly give you more details when he writes. With a handshake in thought.

Ever yours,
Vincent

 1v:2
Saturday morning

Wanted to add here that last night was peaceful too, and that Ma slept quite a bit. She sends you her regards again. But there’s a lot that will have to be dealt with, brother, before everything’s all right again. Willemien is doing famously, and it’s fortunate that she’s at home.
Lies is rather feeble — she felt very faint again yesterday.
Theo, do think again hard about whether you might come up with an idea as to how I could earn some money one way or another. Money will be needed, and we should also look again at the possibility of doing something with my work. If only so that I myself can pay for the outgoings involved in the work, and you can use for Ma what you would otherwise give me. Pa will certainly have told you that the doctor said that at best it will be six months before she can walk.
I already told you that I’m working on watercolours of the weavers here.3 I’ll try to get some finished. However, I can’t give all my time to them now, and have to be at home a lot — at least for the next few days.4
Well, I’ll send a postcard once the doctor has been again today. Regards.
notes
1. This doctor was A.L.K.H. van de Loo.
2. Van Gogh had previously told the son of the supplier Furnée that he would send money on or about 20 January (see letter 421).
a. Means: ‘onkosten’ (expenses).
3. Van Gogh had written this in letter 419.
4. After ‘tijd’ (days) Van Gogh crossed out: ‘Anyway I shall do my best’ (‘Enfin ik zal er mijn best voor doen’).