Back to site

424 To Theo van Gogh. Nuenen, Thursday, 17 January 1884.

metadata
No. 424 (Brieven 1990 424, Complete Letters -)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Nuenen, Thursday, 17 January 1884

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b383 a V/1962

Date
Date of postmark: Thursday, 17 January 1884.

Additional
Lettercard (one 2½-cent, two 5-cent stamps). Postmarks: ‘NUENEN 8-12 V 17 JANV 84’, ‘ARRAS A P[x] / 18 JANV 84’ and ‘PARIS 3 (09) 3 / 8E. 18 JANV 84’. The address reads: ‘Monsieur Th van Gogh/ 25 Rue de Laval / Paris’. For the order relative to letter 423, see there under Additional details.

original text
 1r:1
Beste broer,
Met een enkel woord moet ik U iets mededeelen.–
Moe heeft bij ’t uitstappen van den trein – te Helmond1 haar been bezeerd – hoog bij ’t bekken – aan wat men noemt den grooten draaijer.– Ik weet niet of ’t decisief een breuk is of slechts een uit ’t lid schieten van den grooten draaijer.
De dokter2 is er direkt bij geweest, heeft het gezet en heeft verzekerd er geen direkt gevaar is doch dat het lang duren zal. Ik zelf heb niet gesproken met den dokter zoo dat ik niet precies weet wat het is. Ik was bij het zetten maar dat ging betrekkelijk zeer gemakkelijk.
Ik geef U mijn woord er op dat het niet erger is met Moe dan ik U schrijf en dat wij in geval van dat de dokter onraad voorspelt U telegrafeeren zullen. En iederen dag zal ik U berigt zenden. Pa zegt dat het decisief een breuk is toen ik er naar vroeg wat de dokter zeide. Gij weet het in eens, dat vond ik beter dan uit te stellen U te schrijven. Morgen zal ik U berigten op nieuw als de dokter er zal geweest zijn. Met een hartelijken handdruk.

t. à t.
Vincent
 1v:1

translation
 1r:1
My dear brother,
There’s something I have to tell you in a word or two.
Ma hurt her leg getting out of the train — at Helmond1 — high up near the pelvis — in what’s called the head of the femur. I don’t know whether it’s definitely a fracture or just a dislocation of the head of the femur.
The doctor2 came immediately, has set it, and has assured us that there’s no immediate danger, but that it will take a long time. I didn’t speak to the doctor myself, so I don’t know exactly what it is. I was there when it was set, but it went very easily, relatively speaking.
I give you my word that things are no worse with Ma than I’m telling you, and that we’ll telegraph you should the doctor predict any danger. And I’ll send you word every day. When I asked what the doctor said, Pa said it’s definitely a fracture. So you know about it right away; I thought that better than to delay writing to you. I’ll write to you again tomorrow once the doctor has been. With a hearty handshake.

Ever yours,
Vincent
 1v:1
notes
1. The town of Helmond is about 8 km to the east of Nuenen.
2. This doctor was A.L.K.H. van de Loo.