1r:1
Nunen Janij 84

Amice Furnee,
Dezen morgen ontving ik Uw schrijven dat me uw zoo spoedig op handen zijnd vertrek naar Indie berigt.1
Weinig had ik gedacht dit zoo spoedig reeds zou plaatshebben. Van harte hoop ik dat gij in Indie goed zult kunnen aarden. Misschien zal dit nu beter gaan dan indien ge eerst nog een langen tijd in Holland waart gebleven en veel in Holland hadt geschilderd. Dan, als men eens geheel en al in het grijze trieste van hier is verdiept, kan men bezwaarlijk in een indische natuur zich inwerken misschien.
Maar in de gegevenen, indien nu gij gansch en al U tracht in te werken in de natuur daar, zoo zal dit denk ik U nog wel lukken. En wie weet wat curieuse, pittoreske gevallen ge ginder vindt.
Veel fransche en ook andere schilders bevonden zich er goed bij naar Algiers of Egypte te gaan en ik stel mij voor Indie eenigzins soortgelijke effekten moet geven.
Zoo gingen er in de laatste jaren enkele schilders naar China & Japan en heel mooie dingen zag ik van die landen.2
Het doet mij zoo veel genoegen dat ge warm blijft voor het schilderen en ik geloof dat op conditie van volhouden gij het een heel eind kunt brengen.
 1v:2
Juist ook omdat gij in Uw vak toch altijd veel buiten moet zijn.3
Het gaat mij hier in Brabant nog al wel, ten minste ik vind de natuur hier erg opwekkend.
Nu heb ik deze laatste weken 4 aquarellen gemaakt van Wevers.4 En nog een paar anderen van een houtverkooping,5 een binnenhuis met een naaistertje6 en een tuinman,7 allen aquarellen. Hierbij een paar krabbels er van.

[sketch A]
 1v:3 [sketch B]
[sketch C]
 1r:4
Hierbij nog eene bestelling voor Uw vader.8 De waterverfpenseelen zult ge wel zoo goed willen zijn voor me uit te zoeken, niet te dun en ook niet te dik. Zoo als men gewoonlijk gebruikt.
Zóó ongeveer [Van Gogh drew an arrow pointing to the sketch]

[sketch D]
Nu amice, steeds zal ik met veel genoegen terugdenken aan menige wandeling die we zamen deden ll. zomer.
En wees verzekerd ik U niet zal vergeten en dat ik me zeer aanbeveel om als ge ginder zijt spoedig iets van U te vernemen. Van mijn kant zal ik U nog wel eens eenige krabbels sturen van wat ik zal onder handen hebben.
En nu dus goede reis U toegewenscht & Voorspoed in Uw ondernemingen, in ’t bijzonder voorspoed met het schilderen ook. Met een hartelijken handdruk in gedachten.

t. à t.
Vincent

Wil Uw vader s.v.p. zeggen ik tegen 20 Januarij ZEd. geld zal kunnen zenden voor wat er nog staat en voor deze bestelling.9

top