Back to site

404 To Theo van Gogh. Nieuw-Amsterdam, on or about Thursday, 8 November 1883.

metadata
No. 404 (Brieven 1990 406, Complete Letters 339b)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Nieuw-Amsterdam, on or about Thursday, 8 November 1883

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b364 V/1962

Date
See Datein the notes to letter 403.

Ongoing topics
Tensions between Theo and his employers (392)
Theo’s idea of going to America (392)

original text
 1r:1
Theo,
ik heb nu sedert een poos ondanks me zelf mijn gedachten laten gaan over een & ander. Coming events cast their shadows before1 en We know not what a day may bring forth.–2 Genoeg, ik voor mij heb een voorgevoel dat het blijken zal gij weggaat bij G&Cie omdat G&Cie onuitstaanbaar, overmoedig, heel leelijk zullen doen, enfin doorzetten zullen ’t er op te brengen ’t u onmogelijk te maken. Tenminste dat’s de historie van ’t weggaan van de eerlijke lui die bij G&Cie niet gebleven zijn – ook niet al waren zij nog zoo gehecht aan het huis. Enfin. Wacht den loop der dingen af maar vlei U zelf niet met veel hoop op verzoening.– Theo met mij zelf is het zoo dat ik altijd hoop op verzoening in 1000 gevallen van ’t leven niet kan laten te hebben, doch mijn ervaring zegt mij dat meestal, ook niet als er alle redenen zijn om iets op te maken en veel verkeerds in het verzuimen van ’t op te maken – mijn ervaring zegt me dat meestal ’t niet gebeurt.
Nu kerel, als het dus eens gebeurde dat binnen kort, als door een plotseling verbazende proporties aangenomen hebbenden storm gij op een goeden morgen U ontworteld bevondt en hoe langer hoe meer begont te voelen dat het U diep geknakt had kerel, want zoo iets is ontzettend, en zoudt zelf beginnen te twijfelen of gij nog hart hadt voor handel –
Wees gij dan wijs, wees gij dan kalm, wees gij dan verstandig en luister naar wat ik U zeg van het doornige paadje van schilderen, dat aanvankelijk allerlei vernedering meebrengt enz. doch evenwel op een solide overwinning en meer definitieven vrede dan den handel ooit geven kan, uitloopt.
 1v:2
Gij en ik zijn broers en wat meer is, vrienden, en als nu het ongeluk die banden eens nog een beetje sterker toehaalde en ons meer tot elkaar bragt, ik zou daar zoo magtig veel goede kanten aan zien dat het mij alles in een ander licht dan een ongeluk zou voorkomen.
Theo ik heb wel eens gedacht dat de grootste armoede als artist dragelijk zou zijn en productief ook, als men maar niet alleen was.–
Weet het wel, dit voorgevoel dat gij niet zult blijven bij G&Cie heb ik sedert ik U ’t eerst schreef coming events cast their shadows before, voortdurend gehad, niet tegenstaande ik mij zelf opdrong “zoo zal het niet loopen, hij zal er in blijven”. En tevens is het idee fixe geworden dat gij U zòò ontworteld, zoo gedesorienteerd, zoo défait zult voelen, dat om weer achter een andere toonbank te gaan staan gij eenvoudig zult voelen “ik kan niet”, “het zou me toch mislukken”, “voor handelaar deug ik nu niet meer”, “’t was goed bij G&Cie waar ik van jongs af was, doch nu is ’t UIT ook”.
Ziedaar, mijn voorgevoel zegt me dat ongeveer zoo au fond ge U voelen zult.–
In dat geval zie ik er niets roekeloos’, niets onpraktisch, niets mals in dat gij en ik onze energie, ons zelf eens voelen, onze liefde tot de kunst ons inboezeme een foi de charbonnier3 om te zeggen wat anderen vòòr ons zeiden en nog na ons zeggen zullen.– Namelijk dat al zijn de omstandigheden onheilspellend en al zijn we heel arm &c. &c., wij toch een enkel ding vast ons op rigten, op schilderen natuurlijkerwijs.
Ik heb wel alle gevoel over wat gij zegt, dat ter wille van zoo veel dingen gij uw hart getrokken voelt om op nieuw u in de zaken te werpen, niet zoo zeer voor Uw pleizier als voor veel anderer welzijn.  1v:3 Goed, maar mijns inziens houden die verplichtingen op om zoo te doen, als de handelsgeest U ontzinken zou. En nu, mijn voorgevoel is kerel, zelfs ondanks me zelf, dat die geest van U zal veranderen en dat juist uw pligt U zal brengen op het andere.
Beste broer gij hoeft Uw streven om in ’t algemeen al wat ons t’huis is er boven op te houden, in ’t allerminst niet op te geven. Integendeel, ofschoon tot nu toe ik niet vond dat ik in de termen viel er een woord in mee te spreken, de tegenwoordige stand der zaken doet mij komen op het voorstel dat gij en ik voortaan zamen het eens een keer meer over die dingen zullen hebben.– Wij geven niets van het onderhanden zijnde op maar iedereen t’huis, Pa, Moe, Wil, Marie en wij zelf ook moeten een ding goed begrijpen. Dat wij zamen moeten werken en door de calamiteit G&Cie op dit moment staan voor een paar jaar waarin wij moeten:

Stoop to conquer.–4

In die paar jaar moeten wij het er op brengen dat aan ’t eind er van gij en ik zamen weer even veel verdienen als gij nu alleen. En al moet nu de tusschenruimte voor ons allen een beetje een mauvais passage zijn, wij moeten dat dan maar door wat hartelijkheid en liefde onder elkaar zoeken goed te maken.
Doch ik zie er geen heil in gij U zoudt forceeren tot nieuw werk tegen Uw zin, integendeel ik zie dat uit zou loopen op een mislukken van den heelen boel.
maar gij moet hebben FOI DE CHARBONNIER – brutaal beginnen met IDEE FIXE SCHILDER.–
 1r:4
Ik zou vreezen kerel, dat indien gij in nieuwe dingen U steekt gij primo tijd zult verliezen, secundo ’t U mislukken zal daar de schok van ontworteling U te sterk zal blijken, tertio ge zult er meer aan verspelen dan verdienen.– Wilt gij nu toch dien weg gaan en op nieuw U in Parijsche, amerikaansche of wat voor ook handelszaken ook steken, wel dan zou ik U stilletjes Uw gang laten gaan, doch mijn voorgevoelens daaromtrent zeg ik duidelijk genoeg op ommezijde.– Maak gij het uit voor U zelf of ik dat mis zie, voor mij is het tamelijk klaar en duidelijk dat die consequenties hoogst waarschijnlijk zijn.
Nu kerel, het is iets heel nieuws dat ik U aanraad. Foi de charbonnier in de kunst in plaats van dat (voor mij is het een gezanik) ik kan niets, ik ben geen artist, schrijf mij geen kwaliteiten toe die ik niet heb, en wat dies meer zij. Ik zeg, dat is een zinsbegoocheling, en nu kerel, de dingen zijn zóó serieus en Uw en mijn toekomst hangen er zoo almagtig van af dat gij het mij niet kwalijk moet nemen als ik het een beetje bar zeg dat de regte weg is in gegeven omstandigheden met foi de charbonnier doorzetten met schilderen.–
T’huis moet men weten één ding – dat U en mij bij alles zal voor oogen zweven hetzelfde doel van nu, n.l. niet alleen ons zelf maar ook de dingen in ’t algemeen er boven op te houden. Maar dat een weg ons is afgesneden en wij ons een nieuwen moeten créeeren en daarvoor noodig hebben hun er over stil zwijgen en ons niet van streek brengen en integendeel ons er mee helpen als het mogt te pas komen. Ons plan moet t’huis gerespecteerd worden en niet er aan getornd. Ziedaar kerel, ik kan niet anders spreken. Het laat mij rust noch duur dat ik U niet mag vleijen met te zeggen andere dingen teregt zullen komen.–
Het is misschien, of liever zeker, een vergissing van ons geweest wij niet vroeger begonnen doch die vergissing is begrijpelijk uit onze opvoeding en invloeden waaronder wij stonden en nu is dat eenvoudig een reden nu te werk te gaan met eene vastheid en beslistheid welke in jonger dagen ik betwijfel ons eigen zou zijn geweest.– Dus het doet zich aan mij voor in den vorm dat alle kracht moet geconcentreerd worden in rigting schilderen. met de meeste vastberadenheid en als zijnde het vlot om aan wal te komen na de schipbreuk. Het ondernemen in volle opgewektheid. Adieu kerel, met een hartelijken handdruk.

t. à t.
Vincent.

translation
 1r:1
Theo,
For a while now, despite myself, I’ve let my thoughts go over one thing and another. Coming events cast their shadows before1 and We know not what a day may bring forth.2 Enough, for myself I have a presentiment that it will come to pass that you leave G&Cie because G&Cie will behave intolerably, recklessly, really badly, in short will do everything they can to make it impossible for you. At least that’s the story of the departure of the honest people who didn’t stay with G&Cie — no matter how attached they were to the house. Anyway. Wait and see what transpires, but don’t flatter yourself with much hope of reconciliation. As for me, Theo, the fact is that I can’t help but have hope for reconciliation in 1,000 cases in life, but my experience tells me that usually, even if there’s every reason to patch something up and much wrong in failing to patch it up — my experience tells me that it usually doesn’t happen.
Well, old chap, if it should come to pass that you find yourself uprooted one fine morning before long, as if by a storm that has suddenly assumed amazing proportions, and increasingly start to feel that it had harmed you deeply, old chap, because something like that is terrible, and should yourself begin to doubt whether you still had the heart for trade —
Then you be wise, then you be calm, then you be sensible and listen to what I tell you about the thorny path of painting, which initially involves all sorts of humiliation etc., but nonetheless leads to a solid victory and more definite peace than the trade can ever give.  1v:2
You and I are brothers and, what’s more, friends, and if misfortune were to pull those ties a little bit tighter and bring us closer together, I’d see so very many good sides to it that for me it would put everything in a light different from misfortune.
Theo, I’ve sometimes thought that the greatest poverty as an artist would be bearable, and productive too, if only one weren’t alone.
You should realize, I’ve had that presentiment that you won’t stay with G&Cie constantly since I first wrote to you, coming events cast their shadows before, notwithstanding that I kept telling myself ‘that’s not going to happen, he’ll stay there’. And it has also become a fixed idea that you’ll feel so uprooted, so disoriented, so shattered, that at the thought of standing behind another counter again you’ll simply feel ‘I can’t’, ‘it wouldn’t be any good’, ‘I’m no use as a dealer any more’, ‘it was good at G&Cie, where I was since I was a boy, but now it’s all over’.
There you have it, my presentiment tells me that au fond you’ll feel something like that.
In that case, I see nothing reckless, nothing impractical, nothing foolish in that you and I should just feel our energy, ourselves, that our love for art might inspire in us a collier’s faith3 to say what others have said before and will say again after us. Namely that even if the situation is ominous, and even if we’re very poor &c. &c., yet we firmly concentrate on one single thing, on painting, naturally.
I do have every sympathy for what you say, that for the sake of so many things you feel your heart pulled towards throwing yourself back into the business, not so much for your pleasure as for the welfare of many others.  1v:3 Very well, but in my view those obligations to act thus would cease if the spirit of commerce were to fail you. And now, old chap, my presentiment, even despite myself, is that this spirit of yours will change and that your duty itself will bring you to the other thing.
Dear brother, you don’t in the least have to abandon your endeavours in general to keep the whole family going. On the contrary, although I didn’t feel until now that I was entitled to put in a word here, the current state of affairs leads me to propose that in future you and I will talk about these things further. We give up nothing of what we have in hand, but everyone at home, Pa, Ma, Wil, Marie and we ourselves, too, have to understand something clearly. That we’ll have to work together and that, because of the G&Cie debacle, we’re facing a few years when we’ll have to:

Stoop to conquer.4

In those few years we’ll have to see to it that at the end of it you and I together are earning as much as you now earn alone. And even if the intervening period is a bit of a rough ride for us all, we’ll just have to try to make up for it with a little warmth and love between us.
But I see no good in your forcing yourself to take a new job against your inclination; on the contrary, I foresee that it would end in the whole thing coming to grief.
But you must have collier’s faith — begin boldly with the fixed idea: painter.  1r:4
I’m afraid, old chap, that if you get involved in new things, firstly you’ll waste time, secondly it will be a failure because the shock of being uprooted will be too much for you, thirdly you’ll lose more by it than you gain. If you still want to take this route and engage in Parisian or American or whatever business again, well then I would quietly let you go your own way, but I’ve stated my presentiments about this clearly enough overleaf. You decide for yourself whether I’ve got this wrong, to me it’s pretty obvious and clear that these consequences are highly likely.
Well, old chap, I’m advising you to do something altogether new. Collier’s faith in art instead of saying (to me it’s whining) I can’t do anything, I’m not an artist, don’t attribute qualities to me that I don’t have, and all the rest of it. I say that is a delusion, and now, old chap, things are so serious and your future and mine are so mightily dependent on them that you mustn’t take it amiss of me if I say a bit bluntly that the right way, in the circumstances, is to persevere with painting, with collier’s faith.
They’ll have to understand one thing at home — that, come what may, you and I will always have the same goal in view as we have now, namely to keep things going, not only ourselves but things in general. But that one path has been closed to us and we have to create a new one for ourselves, and for that we need them to keep quiet about it and not upset us, and on the contrary help us with it should that be needed. Our plan must be respected at home and not interfered with. There you have it, old chap, I can say no different. It unsettles me that I may not flatter you by saying that other things will work out well.
It was perhaps, or rather certainly, a mistake on our part not to begin sooner, but it’s an understandable mistake given our upbringing and the influences we were subject to, and now it’s simply a reason to set to work now with a steadfastness and resolve that I doubt we’d have had when we were younger. So it seems to me that all our forces must be concentrated in the direction of painting, with the greatest determination and as being the raft to get ashore after the shipwreck. Undertaking it in all cheerfulness. Adieu, old chap, with a hearty handshake.

Ever yours,
Vincent.
notes
1. See for this saying: letter 393, n. 4. Van Gogh refers to this earlier letter again later in the present letter.
2. Cf. Prov. 27:1.
3. See for ‘collier’s faith’: letter 286, n. 17.
4. See for this expression letter 127, n. 24.