Back to site

402 To Theo van Gogh. Nieuw-Amsterdam, Friday, 2 November 1883.

metadata
No. 402 (Brieven 1990 407, Complete Letters 340)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Nieuw-Amsterdam, Friday, 2 November 1883

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b365 V/1962

Date
Van Gogh describes a trip to Zweeloo on the day of the annual fair in Assen, which was held on Thursday, 1 November 1883 (see n. 3). This trip was ‘yesterday’ (l. 68 and l. 135), so that the letter must have been written on Friday, 2 November 1883. This is consistent with Van Gogh’s need for the first instalment of the November allowance: ‘It’s Friday today but your letter isn’t here yet; I’m looking forward to it eagerly’ (ll. 155-156).

original text
 1r:1
Beste broer
Wou U eventjes vertellen van een togtje naar Zweeloo, het dorp waar Lieberman lang gelogeerd heeft & studies gemaakt voor zijn Schij van laatsten Salon met de waschvrouwtjes.1
Waar ook Termeulen en Jules Bakhuyzen tijden geweest zijn.2
Verbeeld U een togt door de hei s’morgens 3 uur, in een open karretje (ik ging met den man waar ik logeer, die naar de markt te Assen moest, mee).3 Over een weg of “diek” zoo als ze hier zeggen, waarop men in plaats van zand modder had gebragt om hem op te hoogen. ’t was nog veel aardiger zelfs dan de trekschuit.4 Toen ’t maar eventjes ietwat begon te lichten en de hanen overal kraaiden bij de over de hei verspreide keeten, werden de enkele huisjes waar we langs kwamen – omringd door ijle populieren wier geele blaadjes men hoorde vallen – werden een ouden stompen toren5 op een kerkhofje met aarden wal & beukenheg, werden de vlakke landschappen van heide of korenakkers, werd alles, alles net precies als de allermooiste Corots.– Een stilte, een mysterie, een vrede als hij alleen geschilderd heeft.
Het was evenwel nog heel duister toen wij te Zweeloo kwamen s’morgens 6 uur – de eigentlijke Corots zag ik vroeger nog in den ochtend.– Het inrijden v.h. dorp was toch zoo mooi. Enorme mosdaken van huizen, stallen, schaapskooien, schuren. Hier zijn de woningen heel breed, tusschen eikenboomen van een superbe brons.– Toonen in het mos van goudgroen, in den grond van roodachtigen of blaauwachtigen of geelachtigen donkere lilasgrijzen, toonen van onuitsprekelijke reinheid in het groen van de korenveldjes. Toonen van zwart in de natte stammen, afstekende bij gouden regens van warrelende, wemelende herfstbladeren die in losse pruiken, als of ze er op geblazen waren, los en met de lucht er door heen schemerend nog hangen aan populieren, berken, linden, appelboomen. De lucht effen, blank, lichtend, niet wit doch een lilas dat niet te ontcijferen is, wit waar men rood, blaauw, geel in ziet wemelen, dat alles reflecteert en men overal boven zich voelt, dampig is en zich vereenigt met den dunnen mist beneden. Alles tot elkaar brengt in een gamma van fijne grijzen.
 1v:2
Te Zweeloo vond ik evenwel geen enkele schilder, ook kwamen er s’winters nooit zeiden de lui.– Ik hoop ik er van den winter juist zal zijn. Wegens er geen schilders waren besloot ik in plaats van den terugkeer van mijn huisbaas af te wachten terug te loopen & onderweg wat te teekenen.
Zoo begon ik een schets te maken van het bewuste appelboomgaardje waar Liebermann zijn groote schij van maakte.–6 En toen terug den weg dien we in de vroegte hadden gereden. Die streek rond Zweeloo is op dit moment geheel & al jong koren – onafzienbaar soms dat aller aller teerste groen dat ik ken. Met er boven een lucht van een fijn lilas wit dat een effekt geeft – ’k geloof niet te schilderen maar dat voor mij me den grondtoon is die men kennen moet om te weten wat den grond van andere effekten is.
Een zwarte aarde, vlak – oneindig – een blanke lucht van fijn lilas wit.– Die aarde spruit dat jonge koren uit – met dat koren is zij als beschimmeld.– De goede, vruchtbare terreinen v. Drenthe zijn au fond dat – het alles in een dampige atmosfeer. Denk aan le dernier jour de la création van Brion7 – nu, gisteren kwam ’t me voor ik de beteekenis van dat schij begreep.–
De slechte grond v. Drenthe is eender, alleen de zwarte aarde is nog zwarter – als roet – geen lilas zwart als de voren. en melankoliek begroeid met eeuwig rottende hei & veen.– Ik zie overal dat – de toevalligheden op dat oneindige fond, in de veenen de plaggen keeten, in de vruchtbare streken hoogst primitieve gevaartes van boerderijen & schaapskooien met lage, heel lage muurtjes en enorme mosdaken. Eiken er rond om heen. Men voelt zoo, als men een togt van uren en uren doet door de streek, dat er eigentlijk niets is als die aarde oneindig, die schimmel van koren of hei, die lucht oneindig.– Paarden, menschen lijken dan als vlooien zoo klein.– Niets voelt men meer, al is ’t nog zoo groot op zich zelf, men weet slechs dat er is grond & lucht.–
 1v:3
Evenwel in zijn kwaliteit van stipje lettende op andere stipjes – ’t oneindige daarlatende – bevind men ieder stipje te zijn een Millet.– Ik kwam voorbij een oud kerkje,8 net precies, net precies l’eglise de Greville v.h. schilderijtje van Millet v.d. Luxembourg,9 hier kwam in plaats van het boertje met de spade van dat schilderij, een herder met een koppel schapen langs de hegge.10 In ’t fond zag men niet het doorkijkje op de zee doch alleen op de zee van jong koren, de zee der voren in plaats van die der golven. Het effet produit ’t zelfde. Ploegers zag ik nu heel druk, een zandkar, herders, wegwerkers, mestkarren. Teekende in een herbergje aan den weg een oud wijfje aan ’t Spinnewiel, donker silhouetje – als uit een tooversprookje – donker silhouetje tegen een licht raam waardoor men de lichte lucht zag en een wegje door ’t fijne groen en een paar ganzen die gras pikten.–11
En nu, toen de avondschemering viel – verbeeld U de stilte, den vrede van toen! verbeeld U een laantje van hooge populieren met de herfstblaadjes toen, verbeeld U een breeden modderweg, alles zwarten modder met regts hei tot in ’t oneindige, links hei tot in ’t oneindige, een paar zwarte, driehoekige silhouetten v. plaggen keeten waar door de venstertjes een rood licht schijnt van ’t vuurtje, met enkele plassen vuil geelachtig water die de lucht weerspiegelen, waar veenstammen in verrotten.– Verbeeld U dien modder boel s’avonds in de schemering met witachtige lucht er boven, dus alles zwart tegen wit.– En in dien modder boel een ruig figuur – de herder – een partij eivormige massas, half wol half modder, die tegen elkaar botsen, elkaar verdringen – de kudde.– Ge ziet ’t aankomen – ge staat er midden in – ge keert om en volgt ze.–
 1r:4
Met moeite en onwillig vorderen zij op den modderigen weg.– Evenwel ziedaar in de verte de boerderij – eenige mosdaken en hoopen stroo & turf tusschen de populieren.– De Schaapskooi is ook weer als een driehoek van silhouet.– Donker.–12
De deur staat wijd open als den ingang eener donkere spelonk.– Door de reten der planken er achter schijnt het licht van de lucht er achter weer. De heele karavaan massas wol & modder verdwijnt in die spelonk – de herder en een vrouwtje met een lantaarntje sluiten de deuren achter hen digt.
Dat terugkeeren der kudde in de schemering was de finale van de symphonie die ik gisteren hoorde.– Als een droom ging die dag voorbij, ik was zoo verdiept in die navrante muziek geweest den heelen dag, dat in letterlijken zin ik zelfs eten & drinken had vergeten – een snee boerenmik en een kop koffij had ik gebruikt in het herbergje waar ik ’t spinnewiel teekende. De dag was om en van de morgenschemering tot de avondschemering, of liever van den eenen nacht tot den anderen nacht had ik mij zelf vergeten in die symphonie.– Ik kwam ’t huis en bij ’t vuur zittende kwam het mij voor ik honger had en bleek mij ik verbazenden honger had.– Doch ziedaar hoe ’t hier is – Men voelt zich net als of men zou zijn op een tentoonstelling des cent chef d’oeuvres13 bij voorbeeld.– Wat brengt men mee van zoo’n dag – Een aantal krabbels slechts.– Toch iets anders nog brengt men mee – een kalmen lust in ’t werk.
Schrijf mij toch vooral spoedig. het is heden Vrijdag doch Uw brief is er nog niet, ik verlang er erg naar.– Er gaat tijd weg met het gewisseld krijgen, ook daar ’t weer n. Hoogeveen terug moet en dan weer naar hier.–14 Wij weten niet hoe het gaan zal doch anders zou ik zeggen nu – ’t eenvoudigst misschien was eens in de maand geld te zenden.– In elk geval schrijf weer spoedig. Met een handdruk.

t. à t.
Vincent.

translation
 1r:1
Dear brother,
Just wanted to tell you about a trip to Zweeloo, the village where Liebermann stayed for a long time and made studies for his painting of the washerwomen at the last Salon.1
Where Ter Meulen and Jules Bakhuyzen also spent some time.2
Imagine a trip across the heath at 3 o’clock in the morning in an open cart (I went with the man where I lodge, who had to go to the market in Assen).3 Along a road, or ‘diek’ as they say here, which they’d put mud on to raise it instead of sand. It was much nicer even than the barge.4 When it was only just starting to get a little lighter and the cocks were crowing everywhere by the huts scattered over the heath, the few cottages we passed — surrounded by slender poplars whose yellow leaves one could hear falling — an old squat tower5 in a little churchyard with earth bank and beech hedge, the flat landscapes of heath or wheatfields, everything, everything became just exactly like the most beautiful Corots. A silence, a mystery, a peace as only he has painted.
It was still very dark, though, when we got to Zweeloo at 6 o’clock in the morning — I saw the real Corots even earlier in the morning. The ride into the village was really so beautiful. Huge mossy roofs on houses, barns, sheepfolds, sheds. The dwellings here are very wide, among oak trees of a superb bronze. Tones of golden green in the moss, of reddish or bluish or yellowish dark lilac greys in the soil, tones of inexpressible purity in the green of the little wheatfields. Tones of black in the wet trunks, standing out against golden showers of whirling, swirling autumn leaves, which still hang in loose tufts, as if they were blown there, loosely and with the sky shining through them, on poplars, birches, limes, apple trees. The sky unbroken, clear, illuminating, not white but a lilac that cannot be deciphered, white in which one sees swirling red, blue, yellow, which reflects everything and one feels above one everywhere, which is vaporous and unites with the thin mist below. Brings everything together in a spectrum of delicate greys.  1v:2
I didn’t find a single painter in Zweeloo, though, and the people said they never come there in the winter. It’s precisely in the winter that I hope to be there. Since there were no painters, I decided to walk back and do some drawing on the way instead of waiting for my landlord’s return.
So I started to make a sketch of the very apple orchard where Liebermann made his large painting.6 And then back along the road we had driven down early on. At the moment that area around Zweeloo is entirely given over to young wheat — vast, sometimes, that most tender of tender greens that I know. With above it a sky of a delicate lilac white that gives an effect — I don’t think it can be painted, but for me it’s the basic tone that one must know in order to know what the basis of other effects is.
A black earth, flat — infinite — a clear sky of delicate lilac white. That earth brings forth that young wheat — it’s as if that wheat is a growth of mould. That’s what the good, fertile fields of Drenthe are, au fond — everything in a vaporous atmosphere. Think of the Last day of creation by Brion7 — well, yesterday I felt that I understood the meaning of that painting.
The poor soil of Drenthe is the same, only the black earth is even blacker — like soot — not a lilac black like the furrows, and melancholically overgrown with eternally rotting heather and peat. I see that everywhere — the chance effects on that infinite background: in the peat bogs the sod huts, in the fertile areas, really primitive hulks of farmhouses and sheepfolds with low, very low walls, and huge mossy roofs. Oaks around them. When one travels for hours and hours through the region, one feels as if there’s actually nothing but that infinite earth, that mould of wheat or heather, that infinite sky. Horses, people seem as small as fleas then. One feels nothing any more, however big it may be in itself, one only knows that there is land and sky.  1v:3
However, in one’s capacity as a tiny speck watching other tiny specks — leaving aside the infinite — one discovers that every tiny speck is a Millet. I passed a little old church,8 just exactly, just exactly the church at Gréville in Millet’s little painting in the Luxembourg;9 but here, instead of the little peasant with the spade in that painting, a shepherd with a flock of sheep came along the hedge.10 One didn’t see through to the sea in the background but only to the sea of young wheat, the sea of furrows instead of that of the waves. The effect produced: the same. I saw ploughmen, very busy now, a sand-cart, shepherds, road workers, dung-carts. In a little inn along the way drew a little old woman at the spinning wheel, little dark silhouette — like something out of a fairy tale — little dark silhouette against a bright window through which one saw the bright sky and a path through the delicate green and a few geese cropping the grass.11
And then, when dusk fell — imagine the silence, the peace of that moment! Imagine, right then, an avenue of tall poplars with the autumn leaves, imagine a broad muddy road, all black mud with the endless heath on the right, the endless heath on the left, a few black, triangular silhouettes of sod huts, with the red glow of the fire shining through the tiny windows, with a few pools of dirty, yellowish water that reflect the sky, where bogwood trunks lie rotting. Imagine this muddy mess in the evening twilight with a whitish sky above, so everything black on white. And in this muddy mess a rough figure — the shepherd — a throng of oval masses, half wool, half mud, that bump into one another, jostle one another — the flock. You see it coming — you stand in the midst of it — you turn round and follow them.  1r:4
With difficulty and reluctantly they progress along the muddy road. Still, there’s the farm in the distance — a few mossy roofs and piles of straw and peat between the poplars. Again the sheepfold is like a triangle in silhouette. Dark.12
The door stands wide open like the entrance to a dark cave. The light from the sky behind shines through the cracks in the boards at the back. The whole caravan of masses of wool and mud disappears into this cave — the shepherd and a woman with a lantern shut the doors behind them.
That return of the flock in the dusk was the finale of the symphony that I heard yesterday. That day passed like a dream, I had been so immersed in that heart-rending music all day that I had literally forgotten even to eat and drink — I took a slice of coarse peasant bread and a cup of coffee at the little inn where I drew the spinning wheel. The day was over, and from dawn to dusk, or rather from one night to the other night, I had forgotten myself in that symphony. I came home and, sitting by the fire, it occurred to me that I was hungry, and I found I was terribly hungry. But that’s how it is here. One feels exactly as if one had been at an exhibition of one hundred masterpieces,13 for example. What does one get out of a day like that? Just a few scratches. And yet one gets something else out of it, too — a calm passion for work.
Above all, do write to me soon. It’s Friday today but your letter isn’t here yet; I’m looking forward to it eagerly. It takes time to get it changed, since it has to go back to Hoogeveen again and then back here again.14 We don’t know how it will work out, but apart from that I would now say — the simplest thing perhaps would be to send money once a month. In any event write again soon. With a handshake.

Ever yours,
Vincent.
notes
1. Max Liebermann, Die grosse Bleiche – Die Rasenbleiche (Bleaching field at Zweeloo), 1883 (Cologne, Wallraf-Richartz-Museum). Ill. 1063 . The version now known looks somewhat different from when the painting was shown at the Salon in 1883 because Liebermann subsequently painted over the foreground. A print in the Catalogue illustré du Salon shows the earlier version, with a girl in the foreground. See Eberle 1995, pp. 241-243 (cat. 1883/1) and cf. exhib. cat. Paris 1883, p. 139, no. 1527.
2. We do not know when Frans ter Meulen was in Drenthe (cf. letter 256); Julius van de Sande Bakhuyzen was there in 1882-1883. See exhib. cat. Assen 1997, pp. 59, 61.
3. The trip, in the company of the lodging-house keeper Scholte, who was going to the fair in Assen, must have been on 1 November. See Dijk and Van der Sluis 2001, p. 180.
4. Van Gogh had taken the barge from Hoogeveen to Nieuw-Amsterdam.
5. This is the church tower of Sleen, which after a fire in 1867 was without a spire until 1909. See Kuipers 1990, pp. 38-39.
6. It is not possible to say with certainty which drawing is meant here. It may have been Landscape with trees (F 902a / JH 10) – perhaps it depicts Jan and Lammechien Mensingh’s apple orchard. See Dijk and Van der Sluis 2001, pp. 234-238. Michael Zimmermann, however, believes that Van Gogh is referring to Woman spreading out laundry on a field (F 1087 / JH 200); see Zimmermann 2002, pp. 96-97; cf. Annet Tellegen, ‘Vincent van Goghs appelboomgaard te Zweelo’ (Vincent van Gogh’s apple orchard in Zweeloo), Bulletin Museum Boymans-Van Beuningen 18-1 (1967), pp. 2-7, and Heenk 1995, pp. 88, 95.
7. This may be Brion’s Le sixième jour de la création (The sixth day of creation), which Goupil published as a reproduction in the Galerie Photographique series, no. 530 (Bordeaux, Musée Goupil). Ill. 644 . However, the scene bears little resemblance to Van Gogh’s description of the Drenthe landscape. In view of the difference in title and the fact that Van Gogh is thinking first and foremost of the landscape in Brion’s painting – the landscape is secondary in Le sixième jour de la création – there is reason to doubt this identification. If the print is nonetheless the one he means, the connection may lie in Van Gogh’s experience, which he sees symbolized in Brion’s biblical scene.
8. The little church in Zweeloo is the present-day Reformed Church on the outskirts of the village.
9. See for Millet’s painting The church at Gréville , situated by the sea: letter 36, n. 9; for the Musée du Luxembourg: letter 9, n. 7.
10. Cf. for this scene Van Gogh’s drawing Shepherd with flock near a little church at Zweeloo (F 877 / JH 423 ).
11. The drawing of the old woman spinning is not known. It is uncertain which inn is being described here. Dijk and Van der Sluis think that Van Gogh stopped at Jan Mensingh’s inn, whereas Kuipers asserts that he called at the inn owned by Jannes Oldenhuizing Abrahamy and that the ‘little old woman at the spinning wheel’ was Aaltien Oldenhuizing Abrahamy. See Dijk and Van der Sluis 2001, pp. 172-173, 263-264; and Kuipers 1990, p. 43.
12. This sheepfold stood at an angle behind Henderikus Lucaszn. Abrahamy’s farmhouse; the local shepherd at the time was Harm Jansen. See Dijk and Van der Sluis 2001, pp. 232-233.
13. Theo had written about this exhibition: see letter 358.
14. What Theo sent had to be cashed or changed at a post office or bank in Hoogeveen. Cf. Dijk and Van der Sluis 2001, pp. 301-303.