1r:1
1Beste broer –
1*ik kan niet de korenkorrels
2in een zak koren tellen enkel door er eens
3aan te ruiken – ik kan niet door
4de planken van de staldeur heen zien –
5maar wel kan ik soms aan de bulten zien
6of het een zak aardappels dan wel koren is/
7of wel/ al is de staldeur digt/ aan ’t geschreeuw
8hooren het varken geslagt wordt_1
9'En dus de omstandigheden
10waarin gij U op ’t moment bevindt in te zien/ kan ik
11slechts, wil ik slechts, voor zoover ik gegevens
12heb/ al zijn het ook vaage/ om een touw aan vast
13te maken/ en het is niet bij wijze van voorspellen_
14Doch ter zake_– Ga gij eens koelbloedig na
15of gij hier te doen hebt met wat men op ’t slagveld
16fataliteit noemt_– Ga eens na de gezigten van
17uw vrienden/ schijnvrienden/ vijanden/ ga eens
18na alle – je ne sais quoi’s – ga eens na
19of er een zeker ledig rondom U zich vormt
20zóó dat gij nergens meer houvasten hebt/
21althans minder makkelijk affaires kunt
22aanknoopen_– Ga kortom na of de fataliteit
23Vóór is of gedecideerd Tegen_
24Vertel me eens dit eene/ of het een vergissing
25van me is als ik meen aan sommige verschijnselen
26te zien gij hier te doen hebt met een van die
27kwaadaardige crisissen2
28welke in de groote zaken en de groote steden
29zich soms plegen te
30formeeren_ Nog eens/ is ’t aspect der dingen –
31fataal?– voelt gij/ hier is niet aan te doen?–
32of voelt gij/ er is redresseering mogelijk/
33hier is nog geen reden tot verandering?
 1v:2
34'Ik voor mij/ tenzij gij zelf mij zoudt schrijven:
35neen het is zoo erg niet – ik voor mij zie de
36zaak een tamelijk fataal aspect heeft_
37Denk er over in koelbloedigheid – ik weet
38dat gij uw kalmte/ uw tegenwoordigheid
39van geest hebt – ik weet dat gij het tracht
40te analyseeren en dus ik wou wel
41eens weten of gij zelf iets ziet van dat wat
42ik vrees ’t geval is.
43Nu kerel – zoolang de toestand houdbaar
44was – zoolang de zaken te doen waren/
45wel nooit heb ik geheel en al durven zeggen/
46ga er uit/ respecteerende bovenal
47Uw positie wegens niet voor eigen pleizier doch
48ter wille van ons aller welzijn gij het deedt.3
49Doch Uwe vroegere pligten/ die gij bovendien vrijwillig op U hebt genomen/ houden op pligten te
50zijn in geval van stand der zaken zóó dat
51doorgaan vechten tegen de bierka niet alleen zou
52zijn/ doch tevens onvermijdelijk Uw eigen
53'verplettering zoude ten gevolge hebben.
54Kortom er is een tot hiertoe en niet verder/
55en mijn voorgevoel zegt gij er digt bij
56zijt_
57Ziehier – betreffende nu of ooit –
58zich verdonkeremanen of verdwijnen –
59noch gij noch ik moeten ooit dat doen/
60evenmin als een zelfmoord_
61 Ik zelf heb ook mijn momenten van
62groote melankolie doch de gedachte
63verdwijnen/ zich verdonkeremanen/ moet/  1v:3
64herzeg ik/ en door mij en door U worden
65beschouwd als ons niet passend.
66Het toch wagen door te gaan als
67men voelt/ het kan niet/ door te gaan
68met het wanhopig gevoel dat het
69moet uitloopen op een verdwijning/
70daartegen staat in ons geweten een

71'BEWARE!!!4

72Vergis ik me/ zijn mijn voorgevoelens
73niet in overeenkomst met de daadzaken
74waaromtrent ik U vraag/ hebben ze al dan
75niet het gedecideerd fataal aspect – welnu
76ik zal Uw eenvoudig woord van “ik
77'zie wel kans op teregtkomen van een & ander” (of soortgelijke inlichting)
78gelooven wanneer gij ’t me schrijven zult_
79Indien het een fait accompli is dat
80ge hier te doen hebt met een van die venijnige
81crisissen zooals Parijs/ Londen ze oplevert –
82is dat zóó gedecideerd in de lucht dat gij
83voelt het een magt is die verpletteren zou
84indien men door een manoeuvre van
85er toch tegen in willen het ergste forceeren zou
86te komen – welnu verlaat dan het wrak
87en concentreer Uw aandacht en energie
88niet op ’t behoud uwer tegenwoordige positie
89doch op ’t creeeren van iets geheel nieuws_
90Uw pligt kwam mij al lang te gecompliceerd voor –
91Uw pligt moet een eenvoudig iets zijn en
92het tegenwoordige zou hoe langer hoe ingewikkelder
93worden/ en twijfelachtiger of het al dan niet pligt
94waarachtig was/ is mijn meening/ verder dat
95door schilderen weldra gij een zeer klaren
96pligt/ een zeer eenvoudigen/ regten weg voor uw voeten zult
97vinden_5
 1r:4
98Mijn gedachte is dat het tegenwoordige toch
99doorvoeren niet alleen meer en meer onhoudbaar
100doch bovendien minder en minder winstgevend
101zou blijken te zijn. Ik zeg dit niet van G&Cie alleen
102doch van U als handelaar in ’t algemeen ook_
103Ik zeg niet dat gij en ik zamen rijk zullen worden
104doch wel zullen we ons aplomb en equilibre
105kunnen bewaren/ ofschoon – dat kan ik niet
106'ontkennen – wij in de eerste jaren een zeer harden
107dobbel hebben zullen_
108Doch ik zie boven onze onderneming van
109schilderen niet de fataliteit tegen doch vóór/
110maar gij zoudt niet alleen U zelf doch ook
111mij vrees ik verpletteren door te willen
112doorvoeren wat mijns inziens fameus tegen
113den draad in is_– Primo kunnen wij dan
114'elkaar niet steunen en staan ieder te veel op ons zelf_
115Secundo wij maken elkaar aan ’t wankelen
116door in lijnregt tegenovergestelde rigting te
117werken zóó dat wij bij wijlen ondanks onze vriendschap
118elkaar den rug toedraaijen_
119Nu kerel/ en het schilderen is mij te logisch/ te
120raisonable/ te regt dan dat ik van mijn kant
121over mag stappen. Nu/ het idee handwerk
122hielpt gij mij zelf doorvoeren/6 ik weet au fond
123’t uw eigen idee ook is dus wij moeten dunkt
124mij verder zamenwerken. Mijn rede/
125mijn geweten dringt mij U te zeggen wat
126gedeeltelijk ook Uw eigen gedachten zijn/ er is
127niet aan te doen anders dan een radicaale hernieuwing_
128Ik weet dat mijn woorden zonderling zullen afsteken bij
129wat/ indien ge anderen raadpleegdet/ anderen zeggen zouden die
130er zich met een “’t zal wel teregt komen”/ “de gewenschte
131veranderingen zullen wel komen” afmaken_– Ik was U niet
132te vleijen/a goed ik vlei niet_– En betreffende moed U inspreken/
133ja ik durf dat doen/ ik durf U den allerhoogsten/ vroolijksten
134moed en sereniteit inspreken doch slechts voor ’t schilderen_
135en betreffende Parijs slechs dit – kijk gij eens uit Uw oogen of ge de
136fataliteit niet tegen hebt op dat slagveld_– Nu/ met hartelijken handdruk

137t. à t.
137*Vincent –

 2r:5
138Nu/ het land hier is zeer eigenaardig_
139Gesteld eens U werd de vraag gedaan/ zoudt gij
140schilder willen worden indien gij plotseling kondt
141verplaatst worden in het tijdperk van 40 jaar terug/
142toen de dingen zóó waren als tijdens Corot &c_ jong
143waren_ tevens er bij gij niet alleen zoudt zijn doch
144kameraad hebben. Waarom ik zulks zeg_ wegens
145voor het land hier/ waar men nog niet verder is dan
146dilligence en trekschuit/ waar alles veel meer vierge
147is dan ik op eenige plaats nog heb gezien/ ik
148mij net precies voel als was ik zelf overgeplaatst
149op voornoemd tijdstip_
150Gij hebt Drenthe gezien – uit de spoor/ in haast/
151lang geleden_7 Maar achterhoek Drenthe/ indien
152gij er komt/ zal nog een heel andere impressie
153op U maken en zelfs gij zult U net voelen als
154leefdet gij in tijd van v. Goyen/ Ruysdael/ Michel/ enfin
155in dat wat men nu misschien zelfs in het
156tegenwoordige Barbizon ter naauwernood vindt.
157Dit is iets van belang dunkt mij/ want een zoodanige
158natuur kan wel eens dingen wakker maken in
159een gemoed die anders nooit wakker zouden
160geworden zijn_– Ik bedoel iets van dien vrijen/
161vroolijken geest van vroeger/ ik bedoel dat tot zwijgen
162kan gebragt worden daardoor het zenuwachtig
163wankelen_
164Toch ik geloof dat in zoo’n streek alleen men
165zou kunnen stuitten en dof worden door gebrek
166aan aanspraak. En voor mij zelf verlang ik
167verbazend naar Uw medewerken.
168Ik denk aan U/ evenwel niet in de eerste plaats ter
169wille van mij zelf/ ik denk aan U in de eerste plaats
170'ter wille van U zelf/ al loopt dit ook ineen/ al vult
171dit ook elkaar aan_– Ik zie er in dat doorzetten te
172Parijs/ al zij het vol te houden nog voor jaren/ toch niet
173U tot vrede zal brengen en ook niet tot zóó nuttig zijn voor
174anderen als het schilderen_
 2v:6
175Ik zie dat Parijs U zal brengen in wat ik zou willen
176noemen een scheeve positie tegenover Uw eigen pligt_
177laat ik nu daarlaten het nuttig zijn voor anderen/
178wat ik niet weet of op den duur waarachtig degelijk
179zou blijven wegens gij anderer meer bête gemoed
180rigt op Parijs/ welke gedachte juist hun van streek brengt omdat
181zij er dronken van zouden worden_
182Versta me wel: Tot nu toe had alles zijn reden
183maar teekenen der tijden wijzen op verandering
184van rigting nu mijns inziens/ op een wijs
185heel anders en veel beslister dan ooit vroeger
186zich voordeed_
187Het is hier geen verslappen of opgeven/
188het is hier integendeel een de calamiteit
189in ’t harte tasten/ een hetzelfde energieke
190beginsel van naar boven willen planten
191in beter aarde.
192De calamiteit laat ons
193onze zelfden moed en ernstig willen_
194Laat de wereld venijnig zeggen wat ze niet in gebreke zouden blijven
195te zeggen/ dat kan U en mij koel laten_
196En integendeel/ voor ons zelf rekenen we op een
197moeielijk leven dat een ander doel heeft dan
198zooveel geld verdienen als misschien wij zouden
199kunnen doen_
200Ons doel is primo een zelfhervorming door handwerk en omgang met de
200anatuur/
200geloovende
201wij dat primo verpligt zijn juist om regt te kunnen
202blijven tegenover anderen en consequent_
203'Ons doel is een “wandelen met God”8 – in tegenoverstelling
204van leven in de affaires der groote steden_
205Daar doen we niemand schade door_
206Ons geloof is dat/ ja – al lijkt het schijnheilig dit te zeggen in
207sommiger begrip – ons geloof/ zeg ik/ is dat god diegenen
208helpt die zichzelf helpen9 in zoover ze hun streven en aandacht
209daarop rigten en daartoe handen uit den mouw steken.
 2v:7
210Millet/ zie ik hoe langer hoe vaster/ gelooft
211in een quelque chose là-Haut_10
212Hij spreekt er heel anders over dan Pa b.v_ – want
213hij laat het meer vaag/ toch dat vaage van Millet
214'zie ik meer in dan in Pa_ En datzelfde van
215'Millet zie ik in Rembrandt/ in Corot/ in Breton/11 in Brion/
216enfin in verscheidener werk/ al hoor ik hun niet er
217over uitweiden_
218Het eind der dingen hoeft ook niet te wezen
219een het kunnen uitleggen maar een er zich
220effektief op baseeren_
221Kortom Theo/ een zeker onbestemd maar
222toch vast gevoel in mij zelf dat het de eerste
223pligt is het hart naar boven te rigten/12
224brengt mij er toe/ als broer en als vriend tot
225een broer en een vriend/ U het in bedenking te
226geven U zelf te rigten op een leven op
227meer eenvoudige beginselen gegrond.
228Beginselen die ik niet anders kan defineeren
229'dan: voelen pligt moeielijk iemand
230tot de Parijsche zaken kan brengen maar veeleer wijst
231op zich retireeren er uit_
232Kunt gij dit gevoelen eeniger mate deelen_
233Denk er over/ bezin er U op/ hebt ge tijd daarvoor
234noodig/ beproef U zelf en neem er Uw tijd voor_
235Eene aarzeling in den vorm van “ik ben geen
236artist” komt evenwel in zoover slechts mij billijk
237voor als zij niet in den weg staat datgene te doen
238wat gij doen moet en ik doen moet om het te worden_
239In hoever wij het niet zijn/ in hoever wij het wel
240zijn/ kunnen noch wij zelf noch anderen volkomen
241ophelderen_ Alleen het How to do it systeem13
242brengt mee te zeggen ik zal mijn best er voor
243doen/ asking no such questions/14 het How not to do it systeem slechts
244is het in mijn oog dat zegt “ik weet vooruit
245'dat ik het toch niet kan”_
 2r:8
246Men is niet in eens zeker van zijn zaak/ men weet niets
247vooruit anders dan zeer in ’t vaage/ maar toch is
248iets wat men geweten noemt een soort kompas voor
249den mensch om te onderscheiden tusschen deze rigting
250en die – tusschen Noord en Zuid, tusschen regts en
251links – in ’t breede.15 Gevolgelijk ondanks toevallige
252stroomingen/ ondanks zekere bedriegelijk vriendelijk
253schijnende kusten/ te zeggen/ ja maar het is au
254fond de rigting niet. En ziedaar/ het geld verdienen
255te Parijs/ zelfs voor anderen/ is vooral gegeven
256Uw laatste ervaringen voor mij een bedriegelijke
257fata morgana/ een kust die al verder en verder
258zou terugwijken naar mate gij er verder op zoudt
259doorgaan om daar aan te landen/ intusschen U
260verder en verder afbrengende van Uw eigentlijke rigting_
261Ik respecteer al Uw aarzelingen en twijfel/ ik
262respecteer Uw wikken en wegen/ ik wil U niet
263zoeken te dwingen in eens te beslissen. Maar
264ik wijs U alleen en zeer/ zeer ernstig en beslist
265op dat het mij een daadzaak voorkomt gij
266op een tweesprong staat en moet verzinnen eer
267gij begint/ voor en aleer gij zoo maar doorzet
268te Parijs. De teekenen der tijden/ niet ik/ zeggen
269U: Halte-là! wat wilt gij? Wilt ge
270'Parijs/ goed – indien gij kunt make up your mind
271voor dat/ het zij zoo – dan zou ik niet er aan tornen doch
272dat zal zoo makkelijk niet gaan en ik vrees gij zult op een
273fataliteit kunnen stuiten_– Ik betwijfel het almagtig
274of gij daar vrede bij zult behouden_
275Het schilderen zie ik alles tegen behalve de fataliteit/
276Parijs zie ik alles voor behalve de fataliteit_
277Fataliteit waarin ik met een onuitsprekelijk
278gevoel zie God Die is “le Rayon blanc16 en ’t laatste
279woord heeft: wat niet door en door goed is/ is niet goed en duurt niet/
280en bij wien zelfs le rayon noir geen steek houdt_
281Het is iets ontzettends/ iets awfull’s/ waar ge voor
282staat – de dingen zijn zóó onuitsprekelijk dat ik er
283geen woorden voor heb/ dat als ik niet Uw broer en Uw
284vriend was die zwijgen voor ondankbaar en voor weinig
285'humaan zou houden/ ik niets zou zeggen. Nu/ wegens gij zegt:
286'spreek me moed in primo/ vlei me niet secundo/ zeg ik: welnu ik zie
287er dit en dat in/ hier op de stille hei waar ik God voel hoog boven U en mij_
288Met hartelijken handdruk_

288*t. à t.
288*Vincent


9 de omstandigheden < om in de omstandigheden
34 schrijven: < schrijven
53 zoude < zouden
71 BEWARE!!! < Written in very large and anomolous letters.
76-77 “ik [...] ander” < Quotation marks added by us.
77 (of [...] inlichting) < Added later; parentheses added by us.
106 ontkennen – < ontkennen
114 ons zelf. < zich zelf
170 ineen < in een
203 God” < God
214 datzelfde < Datzelfde
215 Brion < Bron
229 dan: < dan
245 kan”.– < kan –
270 goed – < goed
285 zegt: < zegt
286 ik: < ik
top