1r:1
1Beste broer,
1*Uw brief kwam heden
2en gaf mij in veel opzigten ruimte.1
3Ontvang mijn dank voor de demarche bij
4C.M_ gedaan – ik zal C.M. bedanken/
5hem eenige studies sturen/ verder/ over de vrouw
6vooral – niets.2 Toch nog één ding_
7Ik zal U dezer dagen een brief schrijven die ik
8op mijn gemak schrijven zal en mijn best zal
9doen kort te schrijven en toch er datgene in
10te zeggen wat ik meen noodig te zijn.
11Dien brief zoudt ge dan kunnen houden
12om – als gij staat of zult staan tegenover
13iemand die misschien te bewegen ware studies
14van me te nemen – zoo iemand precies mijn
15eigen gedachte en bedoeling te zeggen_3
16Mijn gedachte vooral deze zijnde – één teekening
17van me op zich zelf zal ook in vervolg van tijd
18niet ten volle voldoen. een aantal studies
19zullen/ hoe uiteenloopend overigens/ toch
20elkaar aanvullen. Kortom voor
21de liefhebbers zelf is het m.i. beter zij er een aantal
22nemen dan een enkele_ En als ’t op ’t geld neer
23komt heb ik liever te doen met een liefhebber
24die goedkoop voortdurend zou nemen dan een
25enkelen keer slechts/ al betaalde hij dan goed.
26Misschien als gij b.v. C.M_ in Uw of in mijn
27woorden nog eens datgene voorstelt waarvan verleden
28jaar kwestie was/4 zoo komt ’t er misschien op neer/
29ik me duidelijker uitdrukkende/ hij meer in mijn idee
30zal treden_
31Enfin hierover later.
32Nu kan ik U nog vertellen ik een
33bezoek heb gehad van Rappard en
34hij de grootere teekeningen zag en in
35zijn spreken er over hartelijk was. Toen ik hem
36zei ik mij wat slap voelde en dacht het komen kon wegens
37het maken er van niet van zelf gaat/ scheen hij er niet aan
38te twijfelen of dit hoorde onder de begrijpelijke zaken.
 1v:2
39Wij zamen spraken over Drenthe_
40Hij gaat dezer dagen daar weer heen5
41en hij gaat ook nog verder/ namelijk
42naar de visschersdorpen op Terschelling.6
43Ik voor mij nu/ vooral na ’t bezoek
44van Rappard/ zou erg graag naar
45Drenthe gaan. Zoo zeer zelfs dat ik
46onderzocht heb of het verhuizen van
47het heele boeltje makkelijker of bezwaarlijker
48te doen zou zijn.
49Door intermediair van Gend en Loos7 kan
50'men de meubels (de kagchel en bed) zelfs meenemen door een
51halven goederen wagon te nemen/ wanneer
52zelfs weinig of geen pakkisten noodig zouden zijn.
53Natuurlijk denk ik daarover wegens/ al zijn die
54dingen die ik heb niet heel veel waard/ het toch
55een groote uitgaaf is als men weer van voren
56af aan zich zou moeten installeeren.
57Mijn voornemen zou dan echter zijn/ gaan
58met vrouw en kinderen.
59Wij zouden staan voor de kosten van die
60verhuizing en reiskosten_
61Eenmaal daar geloof ik/ ik voor vast in
62die heidestreek en veenderijen zoude blijven/
63waar hoe langer hoe meer schilders komen
64en met der tijd welligt een
65soort kolonie van schilders zou kunnen
66ontstaan.
67Het leven is daar zoo veel goedkooper dan
68hier dat ik geloof het mij f_ 150 of f_ 200
69per jaar in elk geval reeds zoude bezuinigen/
70op woning vooral in elk geval.
 1v:3
71En van het geld van C.M_ mijn schuld
72betaald hebbende8 ware ’t misschien
73wenschelijk snel te zijn in die beweging.
74Eene reis derwaarts om poolshoogte te
75nemen zoude mij voorkomen als
76eigentlijk overbodig_
77Ik heb voor mij liggen een kaartje
78van Drenthe_ Ik zie daarop een
79groot wit vak zonder tittels van dorpen_
80’t Wordt doorsneden door de Hoogeveensche
81vaart/ die plotseling eindigt/ en ik zie ’t woord
82Veenen op de kaart dwars door ’t blanke vak geschreven_
83Rondom dat blanke vak een aantal zwarte
84stipjes met dorpsnamen/ een roode stip
85voor het stadje Hoogeveen_
86Aan de grens een meer – ’t zwarte meer –
87een naam die te denken geeft – allerlei
88baggerlui stel ik me op de oevers voor.
89Enkele dorpsnamen als Oosterheuvelen/
90Erica/ hebben ook iets dat te denken geeft.9
91Enfin deel mij eens mede wat gij zoudt
92denken van de mogelijkheid eener snelle
93beweging van verhuizen naar die streek.
94Als er van kwam/ ik zoude beginnen met
95op gegevens van Rappards ondervinding daar
96af te gaan_ Dan zijn raad volgen van
97meer in dien achterhoek te gaan waarvan
98ik u beschrijf hoe ’t zich op de kaart voordoet.
99Ik zie dezer dagen een uitvoerige kaart van
100Drenthe te krijgen met de aanduiding der
101terreinen er op.
 1r:4
102Wel zouden we staan voor eene onmiddelijke
103uitgave maar op den duur zouden we veel
104uithalena geloof ik_ Meer dan dat reken ik van
105belang ik zoude zijn in een streek zeker zeer
106opwekkend/ zeker van zelf stemmende tot
107al wat serieus is/ en mijn werk er niet anders dan op verbeteren kan_
108Hoe groot zoude die uitgave zijn? ik zal U
109dat dezer dagen eens uitrekenen meer naauwkeurig_
110'Ik veronderstel de heele familie doorgaat voor 2 1/2 (men kan echter eisschen voor 3) persoon_
111De reiskosten staan in mijn spoorboekje niet maar
112zullen veronderstel ik onder de f_ 10 per persoon
113blijven.10 1/2 wagon tot Assen werd
114geschat door Gend & Loos op f_ 20_
115Men zoude evenwel zich eenigzins moeten
116prepareeren op eenige dagen verblijf in de
117herberg/ wat ± f_ 1 per persoon per dag bedraagt_
118Hier is de huishuur vooral en bovendien
119de duurte van alles voor mij assommant_
120En de allerzwaarste uitgaaf/ die van model/
121zou ginder zeer zeker in dit opzigt verschillen
122dat ik met ’t zelfde meer en beter model zou
123hebben of met minder geld evenveel.
124Ik zoude wel denken dat indien ik ergens daar me
125zou vestigen/ Rappard in die zelfde streek nog meer
126zou komen dan nu en wij eenige gezelligheid aan elkaar
127zouden hebben.
128Zooals ik U zeg/ vooral sedert zijn bezoek en wat wij zamen
129bespraken omtrent het werk/ fixeerde zich mijn idee op
130Drenthe. Overigens ik kan ook desnoods hier zoeken
131naar goedkoopere woning en ik vind het hier ook mooi_
132Maar toch – ik wou wel eens met de natuur alleen
133zijn – zonder stad_– Hoeveel genoegen ’t geen ge
134omtrent het werk zegt mij geeft/ kan ik U moeielijk zeggen – ik ben
135blij gij zegt/ er iets bij doen is eigentlijk verkeerde politiek_11
136Men vervalt daardoor in halve maatregelen die een half mensch van
137iemand maken_ Dat waar wij op werken moeten is dat het quelque
138chose de mâle12 er nog meer in komt_ Dat gij iets daarvan nu
139reeds ziet geloof ik niet ge zult hoeven terug te nemen/ vooral
140niet als ik mijn kracht terug heb. Het is nu wel lastig dat mijn maag zelfs
141het gewone niet verdragen kan/ en mijn trek zou wezen als ik er aan
142toegaf – alleen zure appelen. Ik geef daar niet aan toe/ doch genoeg/
143er is verslapping/ meer dan regt is. Ik verwacht nog een brief van Rappard
144over Drenthe ook. In elk geval schrijf ik U spoedig nog ook over een
145plan van eenvoudig hier blijven als ik van mijn huisbaas13 informatie hebben
146zal over een woning te Voorburg die hij zegt ik misschien goedkoop zou kunnen
147krijgen. adieu/ nogmaals hartelijk dank_

147*t. à t.
148Vincent


50 (de [...] bed) < Added later; parentheses added by us.
110 (men [...] 3) < Added later; parentheses added by us.
top