1r:1
Waarde Theo,
Erg blij was ik met Uw brief & regt hartelijk dank ik U voor het ingeslotene. Het spijt me alleen ge er waarschijnlijk zelf meer in ongelegenheid zijt geweest om ’t me toch te zenden dan ge wel schrijft. Ik hoop van harte ge sedert het bewuste hebt terugontvangen.1
Dus is Hendrik ook weer uit Indie terug – was hij gezond en de zijnen? of is ongesteldheid oorzaak van hun retour.2 In der tijd maakte Hendrik op mij een veel minder gunstigen indruk dan zijn twee broers,3 is dat uw indruk ook?
Dezer dagen heb ik gewerkt met drukinkt – die wordt met terpentijn aangelengd & met ’t penseel er op gezet. Geeft zeer diepe toonen van zwart. Gemengd met wat chineesch wit geeft het ook goede grijzen. Door bijvoeging van meer of minder terpentijn kan er zeer dun zelfs mee gewasschen worden.
Moet dunkt mij uitmuntend geschikt zijn om er mee te werken op dat papier dat Buhot U gaf.4
Als gij eens hier komt spreken we bepaald nog eens over die kwestie en zal ik U teekeningen wijzen die er op zouden kunnen worden gedaan.
Een jaar geleden was ’t me een raadsel hoe sommige zeer diepe toonen van zwart te verkrijgen waren, maar juist op de drukkerij heb ik er eenige gevonden. En juist daardoor kan ik wat verder doordringen in het zoeken naar modeleeren & clair obscur.
 1v:2
Dank voor Uw goede wenschen op mijn verjaardag,5 ik had toevalligerwijs een erg prettigen dag daar ik net een voortreffelijk model had voor een spitter.
Dit kan ik U verzekeren, het werk gaat hoe langer hoe prettiger & ik voel er om zoo te zeggen meer levenswarmte door & ik denk daarbij steeds aan U, als zijnde het door U dat ik werken kan zonder fatale obstacles, n.l. zonder direkte handenbinders.a
De moeielijkheden prikkelen soms juist. Nu moet nog de tijd komen dat we er nog meer energie kunnen achterzetten. Mijn ideaal is te werken met hoe langer hoe meer modellen. een heele kudde arme luidjes voor wie ’t atelier een soort harbour of refuge6 zou kunnen wezen in dagen van kou of als ze zonder werk zitten of behoefte hebben.
Waar ze weten dat vuur, eten, drinken en een paar kwartjes voor hen te verdienen zijn. Dat is nu nog maar op heel kleine schaal, dat zal hoop ik zich uitbreiden.
Voorloopig bepaal ik me juist tot eenige weinigen, zonder daar van af te gaan – ik kan er geen een van missen maar wel er nog bij  1v:3 gebruiken. Gij schrijft over sommige liefhebbers die mogelijk te eeniger tijd mijn werk tel quel zullen nemen, zij ’t ook het niet bepaald een handelsartikel werd. Wel, dat geloof ik werkelijk ook. Als ’t mij lukken mag wat warmte en liefde in ’t werk te leggen dan zal het zijn vrienden vinden. Doorwerken is de kwestie.
Het verheugt me dat Uw zieke vooruitgaat, zij ’t ook langzaam. Hier is ’t heerlijk lenteweer geworden. de avonden zijn onbeschrijfelijk mooi. Als ’t bij U te lande zoo is, zal haar goed doen. Komt zij al op?
Ik heb den weesman7 weer van daag & moet mijn boeltje gaan klaarmaken.
Ik sprak deze week v.d. Weele weer en verwacht hem dezer dagen weer eens bij mij ook.
 1r:4
Gij zult het druk hebben met den Salon ook waarschijnlijk.8 Wanneer ge naar Holland zoudt komen kunt ge zeker nog onmogelijk ten naasten bij bepalen niet waar.–
Heb het goed en als ge een oogenblikje heb schrijf weer eens. adieu, met een handdruk.

t. à t.
Vincent

top