Back to site

327 To Theo van Gogh. The Hague, Sunday, 11 March 1883.

metadata
No. 327 (Brieven 1990 329, Complete Letters 274)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: The Hague, Sunday, 11 March 1883

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. nos. b297 a-b V/1962

Date
Vincent thanks Theo for his letter and remittance of 9 March (ll. 2-3), so the letter dates from shortly afterwards. He says he visited Van der Weele ‘this morning’ (l. 72), and this took place on a Sunday (see letter 329). Moreover, his remark about the wintry weather in the previous week (l. 7) accords with the meteorological records (KNMI). The Sunday in question must be 11 March 1883.

Ongoing topics
Theo’s love for the ailing Marie (300)
Alterations to the studio windows (317)
Breitner is teaching at the Academy in Rotterdam (277)
Van Gogh is working with natural chalk (322)
Theo’s visit early in August 1882 (253)

original text
 1r:1
Waarde Theo,
Dank voor Uw brief van 9 Maart en voor het ingeslotene.– Gaat het goed vooruit met Uw zieke – ik wil hopen geen tijding daaromtrent goede tijding zij.
Was ’t bij U te lande zoo koud als ’t hier geweest is verl. week, zou haar weinig lijkenen.a Als het is gij van Uw kant zegt ge wel eens verlangen kunt we wat meer met elkaar over verschillende dingen in de kunst spreken konden, van mijn kant heb ik dat verlangen voortdurend en soms zeer sterk.
Zoo dikwijls zou ik zoo graag Uw opinie weten omtrent dit of dat – omtrent sommige studies &c., b.v. of het mogelijk iets geschikts kon worden – of voor ’t een of ander doel het raadzaam ware er op door te gaan.– Zoo dikwijls zou ik nog meer informatie willen hebben omtrent zaken waar gij zeker meer van weet dan ik en zoo graag wat meer hooren van den gang der zaken, n.l. wat er alzoo gemaakt wordt. Wat alles per brief wel voor een deel men behandelen kan doch schrijven kost tijd en men komt er zoo grif niet toe noch kan ook er de noodige uitvoerigheid aan geven.
En juist nu – door een soort opeenstapeling van studies zou ’t me heel wat waard zijn als we elkaar weer eens spreken konden en heb ik ook veel verlangen gij eens zien zult het atelier geschikter is geworden.
Enfin we zullen hopen het zoo heel, heel lang niet meer dure eer gij eens naar Holland komt.–
Weet het toch goed beste broer, dat steeds frisch en levendig in mij blijft het gevoel van de enorme verpligting die ik aan U heb door Uw trouwe hulp.–
 1v:2
Het zou mij moeielijk zijn te zeggen al mijn vele gedachten daaromtrent. Steeds blijft het mij een oorzaak van een soort teleurstelling dat ik in mijn teekeningen nog niet dat zie wat ik er in hebben wilde. De moeielijkheden zijn werkelijk velen en zijn groot en niet in eens te overwinnen. De vooruitgang is een soort mijnwerkersarbeid die niet zoo snel vordert als men zelf wel zou willen en als ook anderen wel verwachtten maar staat men voor een zoodaningen arbeid, is het eerste wat men bewaren moet geduld en trouw. Eigentlijk denk ik niet veel over de moeielijkheden juist omdat men als men er over ging suffen duizelig zou worden of in de war raken. Een wever die een groot aantal draadjes moet besturen en dooreen weven heeft geen tijd om te philosopheeren over het in elkaar zitten er van maar veeleer gaat hij in het werk zoozeer op dat hij niet denkt maar doet en meer voelt hoe het alles teregt kan en moet komen dan wel dat hij er explicatie van geven kan. Al zouden nu gij noch ik als wij weer eens met elkaar praten konden tot bepaalde plannen enz. komen; zoo zoude misschien dit voelen dat er iets wordende is bij ons wederzijds versterken. En dat wilde ik wel.
 1v:3
Ik was dezen morgen bij Van der Weele die onderhanden had een zeer mooi schilderij van spitters, paarden en zandkarren, groot.– Het was mooi van toon en kleur – een grijze morgenmist – het was mannelijk van teekening en compositie, er was stijl in en karakter – enfin het was verreweg ’t mooist en ’t krachtigst dat ik ooit van hem zag.–1 Hij had drie erg mooie, degelijke studies geschilderd ook van een oud wit paard2 en ook nog een mooi landschapje in de duinen.3 Deze week komt hij misschien eens bij mij kijken, wat ik wel graag wilde dat gebeurde.
Breitner heb ik verl. week op straat even gezien. zijn betrekking te Rotterdam is wel eene gerustheid voor hem – v.d. Weele had echter juist dezen morgen een briefje van hem dat hij weer ziek was. Om U de waarheid te zeggen was de impressie die ik kreeg van hem toen ik hem nu eens weerzag niet erg gunstig, ik vond eer een je ne sais quoi van teleurstelling in hem en sprak hij nog al raar over zijn werk.
Nu moet ik U nog iets vertellen van eene verrassing die ik heb gehad. Ik ontving een brief van Pa, zeer hartelijk en opgewekt ook naar ’t mij voorkwam, met f. 25 er in. Pa schreef hij had geld ontvangen waarop hij niet gerekend had en dat hij mij daarin wilde laten deelen. Vindt gij dat niet erg lief. Ik ben er verlegen mede echter.
Er is echter eene gedachte die onwillekeurig bij mij opkomt.– Is het misschien dat Pa van dezen of genen zou kunnen gehoord hebben ik in armoede was of zoo? Ik zou niet gaarne hebben dat iets dergelijks het motief ware, want ik zoude meenen dat deze opvatting van mijn omstandigheden niet precies juist ware. En Pa onrust zou kunnen geven waar die niet direkt op toepasselijk is.
Gij zult zelf beter mijne bedoeling vatten dan Pa indien ik zulks hem trachtte uit te leggen. Mijns inziens ben ik dikwijls schatrijk, niet in geld – doch (ofschoon nu niet juist alle dagen) rijk daarom omdat ik mijn werk gevonden heb – iets heb waar ik met hart en ziel voor leef en dat bezieling en beteekenis aan het leven geeft.  1r:4 Mijn stemming varieert natuurlijk doch evenwel heb ik een zekere gemiddelde sereniteit. Ik heb een zeker geloof in de kunst – een zeker vertrouwen dat het eene magtige strooming is die een mensch – zij het ook dat hij zelf mee moet werken – drijft naar eene haven, en acht ik in elk geval het een zoo groot geluk als een mensch zijn werk heeft gevonden4 dat ik mijzelf niet onder de ongelukkigen reken.–
’k bedoel, al was ik in zekere betrekkelijk groote moeielijkheden en al waren er sombere dagen in mijn leven, ik zou niet willen, het niet juist vinden dat iemand mij rekenen zou onder de ongelukkigen.
Gij schrijft een woord in Uw brief dat ik ook wel eens voel – “ik weet soms niet hoe ik er door zal komen”.– Zie, dikwijls en in meer dan een opzigt – niet alleen in het finantieele doch in de kunst zelf en in ’t leven in ’t algemeen voel ik dat dikwijls.– Doch zou dat iets bijzonders wezen? zou niet ieder mensch die een beetje ondernemingsgeest en energie heeft die momenten hebben.
Momenten van weemoed, van benardheid, van zielsangst – mijns inziens – hebben we ze allen meer of minder en is het de conditie van elk zelfbewust menschenleven. Sommigen hebben schijnt het geen zelfbewustzijn.– Maar wie ze hebben, ofschoon soms dan in benaauwdheid, zijn daarom niet ongelukkig of hun overkomt niets buitengewoons. En soms komt er uitkomst, soms komt er nieuwe inwendige energie en staat men er van op – tot eindelijk op een goeden dag men er niet meer van opstaat misschien – que soit – maar hier is niets buitengewoons in en nog eens, het menschelijk leven brengt het mede m.i.–
Pa’s brief nu was antwoord op een brief van mij die ik mij zeer wel herinner opgewekt was, want ik vertelde er in van de verandering van het atelier en ik heb Pa niet geschreven over iets dat aanl. zou kunnen geven tot gedachten dat ik in een of andere moeielijkheid was van ’t zij finantieelen ’t zij anderen aard. Trouwens Pa schrijft er dan ook niets over en is zelfs zijn brief opgewekt en hartelijk, alleen het was mij zóó onverwacht het te ontvangen dat het welligt zoo heel ver niet gezocht is ik de gedachte onwillekeurig krijg, kan het ook zijn Pa zich over mij ongerust maakt. Vergis ik mij hierin zoo zou het weinig à propos zijn te schrijven als ware dat de hoofdindruk dien ik van iets zoo hartelijks krijg. Die hoofdindruk zijnde dat ik een dankbaar gevoel heb over het ontvangen van iets wat mij in staat stelt verschillende dingen te doen die ik anders zou hebben moeten laten. Ik deel U echter mijne gedachte daaromtrent mede aangezien gij, ingeval gij soms mogt merken Pa over mij ongerust ware, meer in staat zoudt zijn dan ik zelf zoo danige gerustheid aan Pa te geven als ik wenschte hij had.
 2r:5
Tevens ziet gij hieruit dat ik een bijzonder buitenkansje heb gehad.– Ik ben van plan alles voor aquarelleeren weer eens in orde te maken er van. Ik zal eens schoon schip maken bij Leurs en nog verschillende dingen op het atelier kunnen doen om het meer praktisch nog te maken.
Het komt mij wel eens voor dat de prijzen der verschillende teeken- en schilderbehoeften soms afschuwelijk opgeschroefd zijn. Zoo dat bij het schilderen menigeen zich daardoor gedwarsboomd voelt. Een van mijn idealen zou zijn dat er meer inrigtingen waren als b.v. aan de Graphic, waar lui die werken willen alle materialen vinden kunnen op conditie van zekere blijkbare geschiktheid en energie. Zoo als in der tijd Cadart menigeen in staat stelde te etsen die niet zou hebben kunnen etsen om reden der kosten als hij ’t uit zijn eigen zak zou moeten betalen.5
Ik heb veel voorregten boven menig ander doch evenwel ik kan niet alles wat ik den moed en den lust zou hebben te ondernemen. De kosten zijn zoo veelzijdig, beginnende met model en voedsel en dak, eindigende met diverse verf en penseelen.
En is dat ook al een weefgetouw waar diverse draden uiteen moeten worden gehouden.
Doch we staan allen daarvoor – maar juist omdat ieder die schildert of teekent er voor staat en er alleen haast onder bezwijkt, waarom worden er niet meer handen van schilders ineen geslagen om zamen te werken als soldaten in ’t zelfde gelid. En vooral, waarom worden die takken van kunst welke het minst kostbaar zijn zoo zeer veracht.
Betreffende ’t bergkrijt – of dat wat ik van U heb van de Plaats afkomstig is weet ik niet doch dat ik het van U kreeg bij Uw bezoek van ll. zomer of misschien nog te Etten, dat weet ik wel. Bij een drogist heb ik nog een heel klein restantje gevonden, een stukje of zes maar alles in kleine brokken. Houd het eens in gedachten. Toen ik er Leurs nog eens naar vroeg vertelde die mij dat Jaap Maris het hem zoo dikwijls al gevraagd had. ’k Heb er weer twee schetsen mee gemaakt, eene wieg6 en iets dergelijks als wat ik reeds stuurde, waarin ik veel met sepia gewasschen heb.7
 2v:6
Betreffende wat gij omtrent die eene schets schrijft van die twee figuren boven elkaar – Het is een effekt der perspectief vooral.– En toch ook van het groote verschil in grootte tusschen het kleine kind en de vrouw op de mande.8
Wat mij zelf meer hindert dan die lijn der compositie is iets wat gij trouwens ook hebt opgemerkt, dat de beide figuren te zeer hetzelfde van kracht zijn. betrekkelijk komt dat door dat men met het bergkrijt eenige toonen mist, er nog grooter krachten in zou willen brengen met lith. krijt b.v.
Maar vooral ligt het m.i. daaraan dat ik niet altijd tijd heb zoo uitvoerig te werken als ik zou willen. Als men zeer dikwijls op de teek. terug komt zoo is het mogelijk nog veel uitvoeriger de verschillende toonen te zoeken. Maar ik moet mij dikwijls betrekkelijk haasten. Ik durf van mijn modellen niet al te veel te vergen, als ik ze meer uitvoerig betaalde zou ik meerdere uitvoerigheid van poseeren, n.l. langer en meer, kunnen vorderen.
Nu reken ik mij dikwijls reeds meer te ontvangen van hen in moeite dan dat ik hun geef in geld.9
Nogthans ik meen niet dat er bovendien niet ook nog eene meer gewigtige reden zou zijn, namelijk dat ik zelf nog veel knapper moet worden dan ik ben, wil ik over mij zelf eenigermate content zijn. En hoop ik gaandeweg in denzelfden tijd die ik er nu aan besteed handiger en uitvoeriger te doen.
Nu, broer – het beste met Uw zieke – ik verlang wel weer eens naar b.v. eene beschrijving van een aspect van Parijs van U – en wees er van harte van verzekerd ik met die riemen die ik heb door Uwe trouwe hulp regt gaarne roeien wil wat ik kan – en dat ik ze niet te kort acht voor de gewone vaart ook – dat ik er op verzin en tracht er zelfs meer en beter gebruik van te maken en vooral mij zelf er de schuld van geef indien ik sommige dingen niet er mee bereiken kan. adieu, met een handdruk in gedachten.

t. à t.
Vincent

translation
 1r:1
My dear Theo,
Thanks for your letter of 9 March and for the enclosure. Is your patient making good progress? I hope that no news about her is good news.
If it was as cold in your part of the world as it was here last week, she wouldn’t have been best pleased. While for your part you say you sometimes long for us to be able to talk rather more about various things in art, for my part I feel that longing constantly, and on occasion very strongly.
I would so often dearly like to know your opinion about this or that — about some studies &c., for example whether they might be made into something suitable, or whether it was advisable to press on with something for one purpose or another. I would like so often to have more information about matters which you certainly know more about than I do, and would dearly like to hear more about what’s going on, namely what sorts of thing are being made. This can all be dealt with in part by letter, but writing takes time and one doesn’t get round to it easily, nor can one go into things in sufficient detail.
And now in particular — because studies are piling up, rather — I’d give a great deal for us to be able to speak to each other again, and I also long for you to see how much more suitable the studio now is.
Anyway, we’ll hope that it won’t be so very, very long before you come to Holland.
Rest assured, dear brother, that the sense of the enormous obligation I have to you for your loyal help is always fresh and vivid inside me.  1v:2
It would be difficult for me to express all my many thoughts about that. It remains the cause of a kind of disappointment to me that I don’t yet see in my drawings what I wanted to have in them. The difficulties really are many and great, and not to be overcome at a stroke. Making headway is a kind of miner’s labour that doesn’t go as quickly as one would wish and as others expect. But if one is faced by such labour, the first things one must hang on to are patience and faith. In fact I don’t think much about the difficulties, precisely because if one were to fret about them one would get dizzy or become confused. A weaver who must control and interweave many threads has no time to philosophize about how they fit together, but rather he’s so absorbed in his work that he doesn’t think but acts, and feels how it can and must work out rather than being able to explain it. Even if neither you nor I come up with particular plans etc. when we can speak to each other again, this feeling that something is coming into being may strengthen on both sides. And I would want that.  1v:3
This morning I was with Van der Weele, who was working on a very beautiful painting of diggers, horses and sand-carts. Big. It was beautiful in tone and colour — a grey morning mist — it was manly in drawing and composition, it had style and character — in short, it was by far the most beautiful and most vigorous work of his I’ve ever seen.1 He had painted three very beautiful, thorough studies, as well as an old white horse2 and a fine small landscape in the dunes too.3 This week he may come to have a look at my studio, which I would like very much.
I saw Breitner briefly in the street last week. His position in Rotterdam is reassuring for him — but just this morning Van der Weele had had a note from him to say that he was ill again. To tell you the truth, the impression I got when I saw him again wasn’t very favourable; in fact I found a je ne sais quoi of disappointment in him, and he talked rather oddly about his work.
Now I must tell you about a surprise I’ve had. I received a letter from Pa, very cordial and cheerful it seemed to me, with 25 guilders in it. Pa wrote that he’d received some money he hadn’t expected and that he wanted to let me share in it. Wasn’t that awfully kind? It makes me blush, though.
But there’s one thought that instinctively springs to mind. Can it be, perhaps, that Pa has heard from someone or other that I’m living in poverty or some such thing? I wouldn’t care for it if something like that was the motive, for in my opinion this view of my circumstances wouldn’t be accurate. And could cause Pa concern that isn’t entirely appropriate.
You will understand my intention better than Pa if I were to try to explain such a thing to him. In my view I’m often very rich, not in money, but rich (although not every day exactly) because I’ve found my work — have something which I live for heart and soul and which gives inspiration and meaning to life.  1r:4 My mood varies, of course, but nonetheless I have a certain average serenity. I have a certain faith in art, a certain trust that it’s a powerful current that drives a person — although he has to cooperate — to a haven, and in any case I consider it such a great happiness if a person has found his work4 that I don’t count myself among the unfortunate.
I mean, even if I were in certain fairly serious difficulties, and even if there were sombre days in my life, I wouldn’t like it and wouldn’t consider it right if someone were to count me among the unfortunate.
You say something in your letter that I also feel on occasion — ‘Sometimes I don’t know how I’ll get through it.’ You see, I often feel that, often and in more than one respect, not only financially but in art itself and life in general. Yet is that unusual? Doesn’t everyone with a little enterprise and energy have such moments?
In my view we all have moments of melancholy, of stress, of anguish, to a greater or lesser extent, and this is a condition of every self-conscious human life. Some apparently have no self-consciousness. But those who have such moments, although then sometimes in an anxious state, aren’t unfortunate because of that, and nothing unusual is happening to them. And sometimes there’s a solution, sometimes new inner energy comes and one gets up from them, until perhaps finally, one fine day, one no longer gets up from them – so be it – but there’s nothing unusual in this and, I repeat, it’s inherent in human life, in my view.
Pa’s letter was in reply to a letter of mine which I remember very well was cheerful, because I told him about the changes to the studio, and I did not write to Pa about anything that could give rise to the idea that I was in any kind of difficulty of a financial or other nature. Indeed, Pa doesn’t write anything like that, and his letter is cheerful and cordial, but it came so unexpectedly that it may not be too far-fetched to suggest that I instinctively got the idea: can it be that Pa’s worried about me? If I’m mistaken in this, it would hardly be appropriate to write as if that were the chief impression I gained from something so cordial. The chief impression, in fact, being that I have a feeling of gratitude about receiving something that enables me to do various things that I couldn’t have done otherwise. I’m sharing my thoughts about this with you, though, partly because, should you notice at some point that Pa’s worried about me, you’ll be better able than I am to give Pa the reassurance I would wish him to have.  2r:5
You will also gather from this that I’ve had a remarkable windfall. I intend to use it to get everything back in order for watercolours. I’ll settle up with Leurs and do several more things to the studio to make it more practical.
It sometimes seems to me that the prices of the various drawing and painting materials have sometimes been dreadfully inflated. To such an extent that many feel they’re prevented from painting as a result. One of my ideals would be to have more places like the one at The Graphic, say, where people who want to work can find all the materials, on condition that they have a certain evident ability and energy. Just as in the past Cadart enabled many to etch who wouldn’t have been able to etch because of the costs if they’d had to pay for it out of their own pocket.5
I’m greatly privileged compared with many others, but all the same I can’t do everything that I have the heart and enthusiasm to undertake. The costs are so many, beginning with the model and food and accommodation, and ending with different paints and brushes.
And that, too, is a loom where different threads must be kept apart.
Yet we all face this — but precisely because anyone who paints or draws is faced with this, and is nearly overwhelmed by it if alone, why don’t more painters join hands to work together like soldiers forming ranks? And, above all, why are those branches of art that are the least expensive so despised?
Regarding the natural chalk — I don’t know whether what I got from you came from the Plaats, but I’m sure that I got it from you at the time of your visit last summer, or perhaps in Etten still. I found a very small remnant at a chemist’s, about six pieces but all in small bits. Bear it in mind. When I asked Leurs about it again he told me that Jaap Maris had often asked him for it. I’ve done two more sketches with it, a cradle6 and one similar to one I’d already sent in which I used a lot of sepia wash.7  2v:6
As to what you write concerning that one sketch about the two figures one above the other, it’s mainly an effect of the perspective. But also of the big difference in size between the small child and the woman on the basket.8
What bothers me more than that line of the composition is something that you’ve also noticed, by the way — that the two figures are too equal in strength. In part this is because the natural chalk lacks some tones, and one would like to put in greater strengths with lithographic crayon, say.
But in my view the main reason is that I don’t always have the time to work as elaborately as I would like. It’s possible to search for the different tones more elaborately if one repeatedly comes back to a drawing. But often I have to work in quite a hurry. I daren’t ask too much of my models. If I paid them more elaborately I could ask for more elaborate poses, that’s to say longer and more.
Now I often consider that I receive more from them in effort than I give them in money.9
Nonetheless, I believe there is moreover another, weightier reason, namely that I must become much more skilled than I am if I’m to be at all content with myself. And I hope that gradually I’ll work more deftly and more elaborately in the same amount of time that I now devote to it.
Well, brother — best wishes with your patient — I long, for instance, for another of your descriptions of an aspect of Paris. And rest absolutely assured that I’ll be very glad to manage as best I can with the means I have through your loyal help, and that I don’t consider them inadequate for ordinary purposes either, and that I think about ways of making even more and better use of them, and lay the blame chiefly on myself if I can’t achieve certain things with them. Adieu, with a handshake in thought.

Ever yours,
Vincent
notes
a. Means: ‘aanstaan, bevallen’ (suit, please).
1. Herman Johannes van der Weele, Een mistige morgen (A misty morning) (present whereabouts unknown). With this work, which measured 150 x 180 cm, Van der Weele was to win a silver medal at the Internationale koloniale en uitvoerhandel tentoonstelling te Amsterdam 1883 (International colonial and export trade exhibition at Amsterdam 1883) in De Brakke Grond, which was held between May and October on the occasion of the World Exhibition. See exhib. cat. Amsterdam 1883, cat. no. 260. See also F.-G. Dumas, Catalogue illustré officiel de la section des beaux-arts de l’exposition universelle d’Amsterdam. Paris etc. 1883, p. 29, cat. no. 260. P.A. Haaxman Jr characterized the work, which according to him was much discussed at the time, as ‘a few skinny, dreadfully worn-out sand cart horses’. See ‘H.J. van der Weele’, Elsevier’s Geïllustreerd Maandblad 8 (1898), vol. 16, pp. 291-305 (quotation on p. 301).
2. It is not known which work this is. During a visit to the studio in 1898 P.A. Haaxman Jr saw ‘a painted study of a white horse, with its bones sticking out, its head drooping, and that peculiar movement of its hind leg that worn-out horses have’ (see the article in the previous note, p. 301).
3. The description is too general for the work to be identified.
4. Cf. ‘Blessed is he who has found his work’, quoted earlier from Carlyle’s Past and present: see letter 288, n. 21.
5. For Alfred Cadart and his efforts to promote the art of etching, see letter 305, n. 12.
6. This is probably Girl kneeling by a cradle (F 1024 / JH 336 ). Cf. also the sketch enclosed with letter 330.
7. It is not known which drawing this is. Given the remark about a sepia wash, when he refers to a drawing already sent Van Gogh must mean Woman sewing, with a girl (F 1072 / JH 341 ). Over time the woody paper has become badly discoloured and the colour of the wash can no longer be determined.
8. In view of Theo’s reaction, it was Woman sewing, with a girl (F 1072 / JH 341 ) which Vincent said in letter 326 he had sent.
9. This excuse relates in part to the drawing under discussion, which shows Sien and probably her daughter. This could mean that Van Gogh also paid her to model, although earlier he wrote in this connection that living together saved money.