Back to site

321 To Anthon van Rappard. The Hague, between about Friday, 23 and Monday, 26 February 1883.

metadata
No. 321 (Brieven 1990 323, Complete Letters R29)
From: Vincent van Gogh
To: Anthon van Rappard
Date: The Hague, between about Friday, 23 and Monday, 26 February 1883

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b8362 V/2006

Date
Van Gogh talks about the alterations to the studio (ll. 87-89), which were completed on or about 22 February. Given that Van Rappard replies to this letter on 27 February – this is apparent from letter 325, which says that Van Rappard had responded to the transfer paper that Van Gogh had sent with the present letter – it cannot have been written later than 26 February 1883.

Ongoing topics
Van Gogh’s purchase of 21 volumes of The Graphic (302)
Alterations to the studio windows (317)

original text
 1r:1
Amice Rappard,
Dank voor Uw schrijven waarnaar ik reeds had uitgezien. Dat ge de onlangs gezonden bladen1 mooi vondt verwondert me trouwens niet. Ik voor mij kan me moeielijk iets mooiers denken in houtsnee dan Harbour of refuge2 of low lodging house.3
Kom maar eens spoedig het restje halen.
Ik weet geen beter wijze om uit te vinden welke dubbelen gij hebt dan dat ge ze maar eens zelf uitzoekt op het oog want opgaaf der titels zou te lastig zijn. Doch als gij van meening zijt vooreerst van Uw bezoek nog niet komen kan en is het gij er naar verlangt zoo kan ik ook een pak maken van al wat ik dubbel heb, U dat zenden & waaruit gij dan behouden kunt wat ge nog niet hebt & de rest retourneeren.
Weet dat als ge zulks prefereeren mogt ik het met alle pleizier doen wil.
Ik heb een verzoek aan U, namelijk mij te geven den slechtsten druk van ’t oude vrouwenhuis van Herkomer (uit die fransche illustr.) dat ge reeds hadt.4 Ik heb het zelf natuurlijk doch ik heb hier iemand voor wien ik een begin eener collectie wil maken, n.l. voor den schilder V.d. Weele, leeraar in ’t teekenen aan de H.B. school alhier.5 Hij heeft zelf een stuk of 10 etsen gemaakt – wat mager maar toch goed – en ik zag op zijn atelier eene uitnemende schets van een ploegveld bij avond6 en een uitmuntend klein plankje van hooiopladen ’t welk hij ook geetst heeft.7 Hij is iemand die er hart voor zal krijgen hoop ik en misschien er door aangespoord worden het werk in Black & White, zij het lith. of ets of teekeningen, krachtig door te zetten.
Met het oog op hem zou ik U ook wel andere bladen die gij dubbel disponible mogt hebben, willen verzoeken – ’k geloof ge nog hebt de Zigeuners van Regamey8 b.v.
Ik hoop gij hem eens zult ontmoeten bij gelegenheid, ’t is een flinke kerel.
 1v:2
Om nu zeker te zijn ik aan hem geen bladen geef die gij mogelijk nog niet hebt, volgt hier een lijstje van wat ik voor hem staan heb:

Herkomer at deaths door9
Menzel Siesta10
       – Hunting field11
Renouard Enfants assistés12
       ,, Régates13
Frère Snowballing14
Heilbuth Au bord de l’eau15

Deze week kocht ik eenige gedeelten van jaarg. illustr., Monde ill. en univers ill.16
Nu heb ik al de zes bladen enfants assistés van Renouard dubbel en om zeker te zijn gij er geen van mist geef ik ze nog eens op.

1 l’abandon
2 la crèche
3 le change
4 le No 68.76217
5 Passe au réfectoire
& Heure d.l. bouillie
6 blad croquis rachitique,
scrofuleux &c.

Mankeert ge er hier van, ik kan ze U zenden. ’k hoop nog voor U te krijgen een exemplaar van Fildes, Ch. Dickens’ Empty chair.18 ’t Is me beloofd.–
Hierbij een staaltje van het bewuste papier voor de lithographie. ik heb er wat op gekrabbeld met lith. krijt & autogr. inkt en grattoir, meer om te trachten die diverse manieren op een zelfde staaltje te combineeren dan wel om U te raden in een gewoon geval een teek. zóó te fatigueerena natuurlijk.
Ik krabbelde dit op een snippertje dat ik nog had en heb geen tijd een beter te maken.19
Wat ge er uit zien kunt? 1o wat voor papier het is, 2o op welken kant er van ge teekenen moet, 3o dat men van allerlei er op doen kan – doch de autographische inkt is niet te vertrouwen, soms gaat het heel goed met overdrukken, soms vloeit ze (want de teek. wordt nat gemaakt als zij voorover op den gegreinden steen gelegd wordt en dan door de pers gehaald tot zij overgedrukt is). De inkt kan dus soms weer gaan vloeien en ge krijgt in dat geval één zwarten koek in plaats van uw teekening.
 1v:3
Toch, het is te doen – en vooral, ge kunt op den steen zelf retoucheeren met inkt.
Te gelijk stuur ik U 2 staaltjes van grof papier dat mijns inziens zeer goed is om te dienen voor opzet van de houtsneden.
Juist omdat het zoo ruw is komen ze er goed op uit en ’t heeft eene zeer mooie kleur.
De verandering op mijn atelier is best uitgevallen, ’t licht is nu heerlijk, ben er erg blij mede.
Met opzetten en uitknippen van de Graphic houtsneden ben ik klaar. Nu ze wat in orde gerangschikt zijn doen ze nog veel beter.
Kent gij Daziel als teekenaar. ’k heb een public house van hem20 – zoo iets als dat van Green21 – erg mooi.
Nu amice, spoedig schrijf ik misschien meer. Wilde U ’t staaltje lith. papier zenden zonder uitstellen, doch zit in drukte. Dus gegroet, schrijf weer eens binnenkort, en geloof me

t. à t.
Vincent

Heb een prachtige Giacomelli, een groot blad voorstellende eene vlugt kraaien.22 Uw mooie Bodmer, Grands Ducs23 ken ik zeer wel doch heb ze niet. Er zal veel moois staan in die oude jaarg. illustr.

translation
 1r:1
My dear friend Rappard,
Thank you for your letter, which I had already been looking forward to. I’m not surprised, by the way, that you thought the sheets sent recently1 beautiful. I for one can hardly imagine anything more beautiful in woodcut than Harbour of refuge2 or Low lodging house.3
Come soon and collect the remainder.
I know of no better way of determining which duplicates you have than for you to sort through them yourself, for listing the titles would be too laborious. But if you think you won’t be able to visit for the time being, and if you long to have them, I can make up a package with everything that I have in duplicate. I could send it to you and then you could keep what you don’t yet have and return the rest.
Be assured that if you would prefer that I’ll be only too pleased to do it.
I have a request for you, namely to give me the worst impression of the old women’s house by Herkomer (from the French illustrated magazine) that you already have.4 I have it myself, of course, but I have someone here for whom I want to make the beginnings of a collection, namely for the painter Van der Weele, the drawing teacher at the high school here.5 He’s made some 10 etchings himself — a little thin but still good — and at his studio I saw an excellent sketch of a ploughed field by evening6 and an outstanding small panel of hay-stacking which he has also etched.7 He’s someone who’ll become enthusiastic, I hope, and it may encourage him to press ahead vigorously with work in Black and White, whether in lithograph or etching or drawings.
With him in mind, I’d also like to ask you for other prints that you may have available in duplicate — I believe you still have the Gypsies by Régamey,8 for example.
I hope you’ll meet him when there’s an opportunity. He’s a fine chap.  1v:2
To make sure that I don’t give him prints that you don’t yet have, here’s a list of what I have ready for him:

Herkomer At death’s door9
Menzel Siesta10
      – Hunting field11
Renouard The orphanage12
      ,, Regattas13
Frère Snowballing14
Heilbuth By the water’s edge15

This week I bought some parts of vol. of Illustr., Monde Ill. and Univers Ill.16
I now have all six prints of The orphanage by Renouard in duplicate, and I list them here to make sure that you’re not missing any.

1 Abandonment
2 The crèche
3 The change .
4 Number 68.76217
5 Going to the dining room
and Time for porridge
6 Sheet with croquis of a rachitic child,
a scrofulous child &c

If you don’t have any of these, I can send them to you. I hope to get a copy of Fildes, C. Dickens’ Empty chair for you.18 I’ve been promised it.
Herewith a sample of that paper for lithography. I’ve scribbled on it a little with lithographic crayon and autographic ink and scraper in an attempt to combine the different modes on one sample, not of course to suggest that you should normally overwork a drawing like this.19
I scribbled this on a slip I had left and have no time to make a better one.
What can you see from this? First what kind of paper it is, second on which side you should draw, third that you can use all kinds of things on it — but the autographic ink isn’t to be trusted, sometimes it works very well in transferring, sometimes it runs (for the drawing is wetted when it’s laid face down on the grained stone and then pulled through the press until it’s transferred). So the ink can sometimes start to run again, and in that case you get a black cake instead of your drawing.  1v:3
Still, it can be done — and, above all, you can retouch in ink on the stone itself.
At the same time I’m sending you 2 samples of coarse paper that I believe is very good for mounting the woodcuts.
It sets them off well precisely because it’s so rough, and it has a most beautiful colour.
The changes to my studio have worked out very well. The light is now wonderful, am very happy with it.
I’ve finished mounting and cutting out The Graphic woodcuts. They look much better now that they’re arranged in order.
Do you know Dalziel as a draughtsman? I have a public house by him20 — something like the one by Green21 — very beautiful.
Well, my dear friend, perhaps I’ll write more soon. Wanted to send you the sample of lithographic paper without delay, but am busy. So regards, write again soon, and believe me

Ever yours,
Vincent

Have a splendid Giacomelli, a large print of a flight of crows.22 I know your fine Bodmer, Eagle owls,23 well, but haven’t got them. There must be a great deal that’s beautiful in those old volumes of illustrated magazines.b
notes
1. In letter 317 of on or about 20 February Van Gogh told Van Rappard that he had sent a roll of wood engravings.
2. For Walker, Harbour of refuge , see letter 304, n. 16.
3. For Hubert von Herkomer, Low lodging house St. Giles’s , see letter 303, n. 10.
4. It is not certain whether Herkomer’s Old age – A study at the Westminster Union (letter 303, n. 5) or Low lodging house St. Giles’s is meant. The ‘French illustrated magazine’ could be various magazines, among them Musée Universel, Le Monde Illustré, L’Univers Illustré and L’Illustration.
5. For Herman van der Weele’s teaching post, see letter 287, n. 8.
6. For the subject of the ploughed field, cf. letter 285, n. 4.
7. It is not known which works by Van der Weele these are.
8. It is not clear which print Van Gogh means here. From the estate we know that in any event he had Guillaume Urbain Régamey, Vagrants in the lime-kilns near Paris, engraved by Henry Linton, in The Illustrated London News 65 (22 November 1874), p. 481. Ill. 1252 (t*302). But it is questionable whether by gypsies he also meant vagrants. Another possibility is that he means Félix Elie Régamey’s En route pour la foire (Going to the fair) in L’Univers Illustré 22 (3 May 1879), pp. 280-281. Ill. 2074 .
9. Hubert von Herkomer, At Death’s door, in The Graphic 14 (26 August 1876), Supplement, between pp. 206 and 207. Ill. 160 .
10. Adolf Menzel, The ‘siesta’, in The Graphic 14 (9 September 1876), pp. 252-253. Ill. 256 . A print had also appeared in Harper’s Weekly 20 (23 September 1876), pp. 786-787.
11. Van Gogh indicated by a dash that he did not know the name of the artist. He had the 1876 volume of The Graphic in duplicate (as he writes in letter 304), so he probably means two prints that appeared under the heading In the hunting field – Home for the holidays in The Graphic 13 (22 January 1876), p. 92. The first had the legend ‘Trying his first hurdles’, and the second ‘Getting his first brush’. Ill. 2075 . The signature of the artist may read ‘SH’.
12. For Renouard’s series The orphanage , which is listed in detail later in the letter, see letter 268, n. 6.
13. For Renouard’s Autumn regatta , see letter 275, n. 39.
14. For Edouard Frère, Snowballing , see letter 311, n. 10.
15. For Ferdinand Heilbuth, By the water’s edge , see letter 314, n. 7.
16. These are sheets from the magazines L’Illustration, Le Monde Illustré and L’Univers Illustré.
17. Van Gogh was mistaken about the number; it should be Les enfants assistés – Le numéro 68.782 (The orphanage – Number 68.782).
18. For Luke Fildes’s The empty chair , see letter 251, n. 11.
a. Means: ‘doodwerken’ (overwork).
19. This sheet is not known.
20. Edward Gurden Dalziel, London sketches – Sunday afternoon, 1 pm – Waiting for the public house to open, in The Graphic 9 (10 January 1874), p. 41. There is one copy in the estate. Ill. 737 (t*146). Below it is written: ‘E.G. Dalziel’ (Van Gogh spells the name without an ‘l’). The pose of the woman crying was used by Van Gogh for his drawings Woman sitting on a basket with her head in her hands (F 1060 / JH 326) and (F 1069 / JH 325).
21. Charles Green, A Sunday afternoon in a gin palace, in The Illustrated London News 74 (8 February 1879), between pp. 134 and 135. There is one copy in the estate. Ill. 893 (t*173).
22. Hector Giacomelli, L’hiver (Winter), engraved by Fortuné Louis Méaulle, in Le Monde Illustré 23 (8 March 1879), pp. 152-153. Ill. 871 .
23. Karl Bodmer, Assemblee de grands-ducs (Assembly of eagle owls), ‘Série de vingt eau-fortes, no. 14’. Ill. 601 (Paris, BNF, Cabinet des Estampes).
a. Since Van Gogh abbreviated ‘jaarg. illustr.’ (‘vol. illustr.’) it is uncertain whether he meant this to be in the singular or the plural. It is possible that ‘illustr.’ refers to a specific magazine, in which case the translation should read ‘in that old volume of L’Illustration’.