Back to site

299 To Theo van Gogh. The Hague, Friday, 5 or Saturday, 6 January 1883.

metadata
No. 299 (Brieven 1990 300, Complete Letters 258)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: The Hague, Friday, 5 or Saturday, 6 January 1883

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b280 V/1962

Date
Referring back to this letter in letter 300, Van Gogh says that it was written on 5 or 6 January 1883.

Additional
In De brieven 1990 and Hulsker 1993-1 the pen drawings Baby (F 911 / JH 319) and – on the verso – Fisherwoman with a net (F 911v / JH 320) were regarded as having been enclosed. We see no grounds for this assumption, and so we do not consider this sheet to be part of this letter.

original text
 1r:1
Beste broer,
Hierbij zend ik U nog eenige studies.1 En ziehier eene gedachte die mij dezer dagen in ’t hoofd was. Indien het zijn mogt dat het U niet verveelt dergelijke schetsen te zien zoo zou ik vinden dat het wel goed zou zijn dat ik U eens in eene kleine portefeuille een 60tal schetsen b.v. zond. Gij zoudt die dan op Uw kamer op Uw gemak eens kunnen doorkijken. En het zou vóór hebben dat gij dan, tegen dat gij vroeger of later eens komt, het een & ander dat ik in ’t oude jaar maakte zoudt hebben bekeken. Wij zouden anders die studies zoo erg gehaast moeten doorloopen, als gij maar zoo kort komen zoudt.
 1v:2
Doch indien ’t ook U goed zou voorkomen ze eens van te voren door te kijken & ik ze dus dezer dagen zenden zou, dan mag ik er wel op rekenen, niet waar, dat ge ze dezen zomer b.v. weer mee terug brengt want ik zal er later naar moeten werken.
Mijn volgend werk hangt gedeeltelijk van ’t bij elkaar blijven der studies af. Enfin – misschien zal het U amuseeren – want b.v. bij de weesmannetjes zijn sommigen misschien nog al typig. Enfin, laat mij dit eens mogen vernemen.
 1v:3
Daar ik met Nieuwejaar nog enkele dingen moest betalen zoo ben ik eigentlijk reeds nu zonder geld, althans mij resteert zeer weinig. Tracht als ’t kan eer voor dan na den tienden te zenden & ge zult me verpligten. adieu kerel, ik hoop dat de schetsen min of meer in Uw smaak zullen vallen.
Met een handdruk.

t. à t.
Vincent

De bewuste teekeningen die ik U zou willen zenden zijn dito figuren als de lithographies, van allerlei – mannen, vrouwen, kinderen.2

translation
 1r:1
Dear brother,
I’m sending you herewith a few more studies.1 And here’s an idea that I’ve been thinking about in the past few days. If you don’t find it tedious to see such sketches, I think it would be a good idea if I sent you 60 sketches, say, in a small portfolio sometime. Then you could look through them at your ease in your room. And the advantage would be that when you come, sooner or later, you would already have seen some things that I did last year. Otherwise we’d have to go through these studies very hastily if you only came for a short time.  1v:2
But if you, too, think it would be a good idea to look through them in advance, so that I should send them in the next few days, then I take it I can count on your bringing them back this summer, say, can’t I?, because I’ll have to work from them later.
My next work depends in part on the studies staying together. Anyway — it may amuse you — because some of the orphan men, for example, are perhaps rather typical. Anyway, let me know about this.  1v:3
Because I had to pay for some things at New Year I’ve now actually run out of money already, at least I have very little left. Try, if you can, to send before rather than after the tenth and I’ll be obliged to you. Adieu, old chap, I hope that the sketches will be more or less to your taste.
With a handshake.

Ever yours
Vincent

The drawings I’d like to send you are ditto figures like the lithographs, all sorts — men, women, children.2
notes
1. These studies must have been five ‘heads’; see letter 300, l. 86. The description is too vague for them to be identified.
2. It is not clear which works Van Gogh is referring to with ‘men, women’; there are too many possible candidates. However there are only three known drawings of children from this period: Girl with a shawl (F 1007 / JH 299), Girl in a pinafore (F 1685 / JH 300) and Girl with a shawl (F 1008 / JH 301).