Back to site

283 To Theo van Gogh. The Hague, Thursday, 16 or Friday, 17 November 1882.

metadata
No. 283 (Brieven 1990 286, Complete Letters 245)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: The Hague, Thursday, 16 or Friday, 17 November 1882

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b267 V/1962

Date
The letter must have been written after Tuesday, 14 November, since in letter 282 of that date Vincent still did not know for sure whether Theo’s letter with money had been lost (cf. ll. 2-3). Moreover, it must have been from the same letter 282 that Theo learned about the loss, so that his response, to which Vincent refers in l. 1* of the present letter, could not have reached The Hague earlier than Thursday, 16 November (‘Today’). Because corresponding back and forth could have taken slightly longer, the letter is dated to Thursday, 16 or Friday, 17 November 1882.

Ongoing topic
Van Gogh is drawing diggers (281)

original text
 1r:1
Waarde Theo,
Heden ontving ik Uw brief waarvoor hartelijk dank. Hoe bitter jammer ik het ook vind dat Uw schrijven van 9 Nov. en het ingesloten biljet is weggeraakt, toch was ik blij dat het om geen andere reden was dat Uw brief wegbleef. Want dat ik verbazend ongerust geweest ben kan ik U verzekeren.1 Dadelijk heb ik aan ’t postkantoor aangifte gedaan van ’t weg raken van den brief doch men zegt men weinig hoop kan geven & de demarches van nasporing moeten uitgaan van Parijs. Intusschen zou men onderzoeken. We willen hopen ’t nog teregt komt maar ik durf er niet op te rekenen en ik vrees de frs 50 zijn naar de maan, juist op een moment dat ze haast onmisbaar zijn.– Primo voor ’t vorderen met de proeven in lithographie. dat die welke ik ’t eerst zond U eenig genoegen deed verheugt me bijzonder,2 ge ontvangt bij dezen de allereerste afdruk van Sorrow.3 Voor Heyerdahl heb ik er ook een met grooter marge bijgedaan en een van de andere voor Buhot maar juist omdat ze grooter zijn zoo weet ik niet of de post het aannemen zal.4 Gij kunt natuurlijkerwijs nemen welke ge wilt en van welke ge wilt meer afdrukken krijgen maar de allereersten heb ik gemerkt 1re epreuve.5
Ik ga morgen met Smulders spreken om de steenen van hem te krijgen. ’k moet U zeggen ik het verbazend prettig zou vinden als ik er toe komen kon eens eene flinke serie te maken.
Ik heb nu Spitters onder handen, n.l. de teekeningen die hoop ik iets worden kunnen.6  1v:2
We hebben ’t hier bar koud. Sneeuw en vorst maar wel erg mooi.
In het rolletje lithographien zult ge vinden een teekeningetje gemaakt met neutral tint op Whatman.7 Mijne vraag daaromtrent is deze. Zou eene teekening op deze wijs gemaakt te reproduceeren zijn.
Verder, zouden dergelijke teekeningen of dergelijke gemaakt met autographische inkt door Vie moderne te gebruiken zijn.8 Ik zou U wel willen verzoeken of ge me zenden kondt eenige Nos Vie moderne omdat ik slechts zeer enkele (’k geloof 3) bladen er van heb uit een zelfde, reeds zeer oud Nummer9 en zoo gaarne mij een beter en ietwat compleeter begrip zou kunnen maken van wat het blad eigentlijk is.
Ik heb er hier in stad naar gezocht en geen enkel No kunnen vinden. Hoe eer ik die zou ontvangen hoe liever ze me zijn zouden daar ik nu juist aan het zoeken ben naar de verschillende procedés en de reproducties in Vie moderne mij mogelijk op den weg helpen zullen om beter te begrijpen wat men er mee doen kan.
Doch ik mag U wel eens excuus vragen voor zooveel last die ik er U voor aandoe.
 1v:3
Deze week is Pa heel even hier geweest toen hij in stad was voor eene vergadering.
Rappard schrijft me over eene nieuwe serie teekeningen van Paul Renouard in de Illustration over de mijnwerkers.10 Ik heb die nog niet gezien maar mogt ge ze ergens in een kiosk waar men “die dingen die in ’t Zuid Hollandsch Koffijhuis liggen”11 verkoopt, zien – toe let er voor me op want ik geloof dat het buitengewoon mooie dingen zullen zijn.
Ik weet niet of ge het pedant of iets dergelijks van me vinden zult als ik U zeg dat het volgende me pleizier deed. de knechs van Smulders uit het andere magazijn op de Laan12 hadden den steen van den weesman gezien en den drukker gevraagd of ze er een afdruk van konden krijgen om op te hangen. Geen resultaat van mijn werk zou me aangenamer zijn dan dat gewone werklui zulke bladen in hun kamer of werkplaats hingen. For you – the public – it is really done vind ik een waar woord van Herkomer.13
Natuurlijkerwijs moet een teekening artistieke waarde hebben doch dit moet niet uitsluiten m.i. dat de gewone passanten er iets in vinden kunnen. Enfin dit allereerste blad reken ik nog als niets doch dat het tot iets serieusers moge worden hoop ik zoo van harte.
 1r:4
Door ’t verlies van de bewuste frs 50 (want ik vrees ze zijn weg) hebben zoowel gij als ik eene contrarieteit bij het nemen van deze proeven doch laat het ons niet ontmoedigen. Wat wou ik dat ge de onderhanden zijnde teekeningen eens zien kondt.
Ik verzeker U dat ik toen Uw brief wegbleef en ik niet wist wat toch de oorzaak wezen kon, erg melankoliek ben geweest. Zeer gaarne verneem ik at your early convenience iets over wat ik heden zend. Verder help ik U eens onthouden ge nog op Daumier zoudt terug komen.– ook at your early convenience want ik begrijp dat ge niet altijd den tijd tot schrijven hebt. adieu kerel, nogmaals dank voor Uw brief en geloof me, met een handdruk

t. à t.
Vincent

ik begin van avond aan het lezen van Pot bouille van Zola.14

translation
 1r:1
My dear Theo,
I received your letter today, for which many thanks. Bitterly sorry as I am that your letter of 9 Nov. and the enclosed banknote have been lost, I was nonetheless glad that it wasn’t for another reason that your letter didn’t come. For I can assure you that I was terribly worried.1 I immediately reported the loss of the letter at the post office, but they say they can give little hope and that steps for tracing it must come from Paris. In the meantime they would investigate. We hope it’ll turn up but I dare not count on it, and I fear the 50 francs are down the drain, just when they’re almost indispensable — first, for making progress with the experiments in lithography. I’m really delighted that you took some pleasure in the first one I sent.2 Herewith you’re receiving the very first impression of Sorrow.3 I’ve also enclosed one with a bigger margin for Heyerdahl and an earlier one for Buhot, but because they’re bigger I don’t know whether the post office will accept them.4 Of course you can take whichever you like and get more impressions of whichever you like, but I’ve marked the very first ones 1re épreuve.5
I’m going to go and talk to Smulders tomorrow to get the stones from him. I must tell you that I would find it extremely pleasing if I could get around to making a large series sometime.
I’m now working on Diggers — they’re the drawings I hope may amount to something.6  1v:2
It’s bitterly cold here. Snow and frost, but very beautiful for all that.
In the roll of lithographs you’ll find a drawing done in a neutral tint on Whatman.7 My question about it is this. Would it be possible to reproduce a drawing done in this way?
Also, would such drawings or similar ones done in autographic ink be of use to Vie Moderne?8 I would like to ask you if you could send me some issues of Vie Moderne because I have only a very few (I think 3) prints from it from one now very old issue,9 and would so much like to have a better and rather more complete idea of what the magazine actually is.
I’ve looked for them here in town and can’t find a single issue. The sooner I receive them the more valuable they’ll be to me, since I’m just now going into the various processes, and the reproductions in Vie Moderne may help me to get a better understanding of what can be done with them.
But I ought to ask you to excuse me for all the trouble I put you to.  1v:3
Pa was here briefly this week when he was in town for a meeting.
Rappard writes to me about a new series of drawings of miners by Paul Renouard in L’Illustration.10 I haven’t seen them yet, but if you happen to see them in a kiosk somewhere where they sell ‘those things that lie in the Zuid-Hollandsch Koffiehuisch’,11 please keep an eye out for me, because I believe that they’ll be exceedingly fine things.
I don’t know whether you’ll find it conceited of me or something like that when I tell you that the following gave me pleasure. Smulders’s workmen from the other warehouse in the Laan12 saw the stone of the orphan man and asked the printer if they could have an impression to hang up. No result of my work would be more agreeable to me than that ordinary working men should hang such prints in their room or workplace. I believe Herkomer speaks the truth when he says For you — the public — it is really done.13
Of course a drawing must have artistic value, but in my view this shouldn’t rule out the possibility that ordinary passers-by may see something in it. Well, I regard this very first print as nothing as yet, but I hope from the bottom of my heart that it will become something more serious.  1r:4
Because of the loss of those 50 francs (for I fear they’re gone), both you and I have had a setback in carrying out these experiments, but don’t let it discourage us. How I wish you could see the drawings I’m working on at the moment.
I assure you that when there was no letter from you, and I couldn’t think what the reason might be, I was very melancholy. I would very much like to hear something from you at your early convenience about what I’m sending today. I’ll also help you remember that you were going to return to the subject of Daumier — again, at your early convenience, for I understand that you don’t always have the time to write. Adieu, old chap, thanks again for your letter, and believe me, with a handshake,

Ever yours,
Vincent

This evening I’ll begin reading Pot-bouille by Zola.14
notes
1. This concern is evident from letter 282.
2. The first lithograph sent by Van Gogh to Theo was Old man (F 1658 / JH 256 ); see letter 281.
3. The lithograph Sorrow (F 1655 / JH 259 ). The impression sent to Theo with the note ‘1re épreuve’ is in the collection of the Van Gogh Museum (inv. no. p 14 V/1962). See Van Heugten and Pabst 1995, pp. 42, 90, cat. no. 2.
4. The three known impressions of Sorrow come from the estates of Theo and Van Rappard. The copy for Heyerdahl is not known, nor is the impression of Old man (‘an earlier one’) for Buhot. See Van Heugten and Pabst 1995, pp. 42, 90, cat. no. 2.
5. The plural ‘very first ones’ indicates that there were a number of copies with the note ‘1re épreuve’.
6. For the three known diggers from this period, Digger F 906 / JH 260 , F 907 / JH 261 and F 908 / JH 258, see letter 281, n. 10.
7. This drawing is not known.
8. The fact that Van Gogh asks specifically about La Vie Moderne is explained by an earlier letter from Theo about special transfer paper in use at the magazine; see letter 280.
9. Which prints from La Vie Moderne Van Gogh had in his possession at this point is impossible to determine. Sixteen sheets from this magazine survive in the estate; they include only one series of three from the same issue, namely Auguste Lançon, Les chinois fumeurs d’opium à Londres (Chinese opium smokers in London); Auguste Lançon, Au music-hall (At the music hall) and Jean-François Millet, Le berger (The shepherd) (t*1348 (2 prints on 1 sheet) and t*914); they appeared in La Vie Moderne 2 (16 October 1880), no. 42.
It is odd that Van Gogh talks about a ‘very old issue’ (ll. 45-46): La Vie Moderne had only been published since 1879. He may have been thinking of another magazine.
10. For this series of miners by Renouard, see letter 284, n. 11.
11. For the ‘Zuid-Hollandsch Koffiehuis’, see letter 214, n. 9; the statement quoted was also cited in letter 278.
12. For Smulders, see letter 253, n. 9. Who Smulders’s workmen were is not known.
13. For this quotation from Herkomer, see letter 278, n. 7.
14. Pot-bouille (1882) was the most recent novel in the Rougeon-Macquart-cycle by Emile Zola. The lead character is Octave Mouret, who moves from the provinces to an apartment building in Paris. He discovers that the other occupants lead an outwardly respectable life among the bourgeoisie, but do so to conceal their poverty, adultery or opportunism. A recurring theme is their unsympathetic behaviour towards the domestic staff. The sole exception is honest Madame Hédouin, who manages the department store Au bonheur des dames and sees qualities in Mouret that can benefit her business; she decides to offer him her hand in marriage.