Back to site

271 To Theo van Gogh. The Hague, Sunday, 8 October 1882.

metadata
No. 271 (Brieven 1990 272, Complete Letters 236)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: The Hague, Sunday, 8 October 1882

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. nos. b258 V/1962, d278 V/1971, d277 V/1971

Date
Letter headed: ‘Zondag’. Van Gogh is ‘desperately short of money’ (l. 19), he hopes that Theo’s ‘pockets aren’t too empty’ and that he will write as soon as possible (ll. 46-48). So he wants to urge Theo to send the second monthly remittance in good time (which he duly did; see letter 272). The letter is a continuation of 270 of on or about Sunday, 1 October, as is shown by ll. 9-10 and ll. 16-17. The Sunday in question would thus have been Sunday, 8 October 1882.

Ongoing topics
Zuyderland is a model (267)
Theo had not been repaid for a loan (262)

Sketches

  1. Miners in the snow: winter (F 1202 / JH 229), enclosed watercolour
  2. Orchard in blossom with two figures: spring (F 1245 / JH 230), enclosed watercolour

original text
 1r:1
Zondag.

Waarde Theo,
Ziehier een krabbeltje van een grootere aquarel,1 ik heb nog een andere ook aangezet met veel meer figuren – de laatste badgasten – een avondeffekt.2 Ik weet niet of ik ze hoog genoeg zal kunnen opvoeren maar we moeten doen wat we kunnen en doorworstelen tot we er zijn.–
Dan is de groote waarvan ik in mijn vorig schrijven een krabbel stuurde een eind verder.3
Ik geloof bepaald dat gij schik zoudt hebben in ’t geen onder handen is. Wat gij ook direkt zoudt zien even als ik is dat ik een massa figuurstudies van noode heb. Daaraan ben ik met alle kracht doende en werk haast dagelijks met model.
Van den weesman heb ik er sedert nog meer gemaakt, en deze week hoop ik ook eene vrouw uit het gesticht te krijgen.
Ik ben echter bar om wat geld verlegen, er zijn veel dingen noodig, ik heb zelfs aan Stam nog wat te betalen.
Verbeeld U dat ik van de week nog een pak ontving tot mijn groote verrassing van t’huis – met een winterjas, een warme broek – en een warme vrouwenmantel – het trof me erg.–4
Het kerkhof met de houten kruisen speelt me erg in t’hoofd5 zoo dat ik misschien al vooruit wat studies er voor maak – ik wou wel zoo iets in de sneeuw – een boerenbegrafenis of zoo. Enfin een effekt als bijgaand krabbeltje van mijnwerkers.6  1v:2 Om nu de saizoenen vol te maken7 stuur ik een krabbeltje van de lente8 en een van den herfst er nog bij,9 die mij terwijl ik het eerste maakte in de gedachten kwamen.
Wat is het buiten mooi – ik doe mijn best om effekten te pakken van den herfst.
Ik schrijf U zeer in haast, ik verzeker U, er komt heel wat kijken voor composities met figuren en ik zit diep in ’t werk. Het is als met het weven, men heeft al zijn attentie noodig om de draden uit elkaar te houden, moet verscheiden dingen tegelijk leiden en in ’t oog houden.
Het teekeningetje van ’t strand is meer af dan de anderen omdat het heeft gediend om de grootte te zoeken terwijl de anderen minder aquarel zijn.
Nu, ik hoop van harte dat Uw eigen beurs niet te plat is – ’t is zoo erg mooi dezer dagen dat het zaak is er wat van op ’t papier te brengen.
à dieu en schrijf zoo spoedig als ge kunt en geloof me

t. à t.
Vincent

 2r:3
[sketch A]
 3r:4
[sketch B]
translation
 1r:1
Sunday.

My dear Theo,
Here’s a scratch of a larger watercolour.1 I’ve also started another one with many more figures — the last visitors to the seaside — an evening effect.2 I don’t know whether I’ll be able to get them to a high enough standard, but we must do what we can and struggle on until we get there.
Then, the large one of which I sent you a scratch in my last letter is coming along well.3
I definitely think that you’d be pleased by what I’m working on. Like me, you would also see immediately that I need a mass of figure studies. I’m putting all my efforts into that, and working almost every day with a model.
I’ve done more of the orphan man since, and this week I hope to get a woman from the home as well.
I’m desperately short of money, though. So many things are needed, I still even owe Stam a little.
Imagine, this week to my great surprise I received a package from home — with a winter coat, warm trousers, and a warm lady’s coat. I was very touched.4
The churchyard with the wooden crosses is often on my mind,5 so I may do some studies for it in advance – I would like to do something like that in the snow – a peasant funeral or the like. In short, an effect like the enclosed scratch of miners.6  1v:2 Just to complete the seasons,7 I’m sending a scratch of spring8 and one of autumn with it,9 which I thought of while making the first.
How beautiful it is outdoors — I’m doing my best to capture autumnal effects.
I’m writing to you in great haste, I assure you that there’s a lot involved in compositions with figures, and I’m very busy. It’s like weaving: you have to give it all your attention to keep the threads apart; you must control and keep an eye on several things at once.
The small drawing of the beach is more finished than the others because it was used to determine the size, while the others are less watercolour.
Well, I sincerely hope your pockets aren’t too empty — it’s so very beautiful these days that I must get something of it on paper.
Adieu, and write as soon as you can, and believe me

Ever yours,
Vincent
 2r:3
[sketch A]
 3r:4
[sketch B]
notes
1. It is not known which ‘scratch’ after which ‘larger’ watercolour this is; judging by the rest of the letter it was a beach scene (l. 42). Later Vincent writes that he had once sent Theo a small watercolour with this subject (letter 366).
2. Which watercolour of visitors Van Gogh means is not certain. Perhaps it was People strolling on the beach (F 1038 / JH 228). He also did a drawing with this subject: People strolling on the beach (F 980 / JH 204).
3. The poor and money (F 970 / JH 222 ).
4. This package would have been inspired by his father’s successful visit to Vincent’s studio: see letter 269. The ‘warm lady’s coat’ was a sign that they did not entirely deny the presence of Sien.
5. The parents most probably wrote about the Nuenen churchyard; Theo had suggested it before as a possible subject, and Van Gogh’s father had also mentioned it (see letter 259, n. 6 and letter 269, n. 5).
6. The watercolour enclosed is Miners in the snow: winter (F 1202 / JH 229).
7. It is difficult to determine whether Van Gogh regarded one of the watercolours of the beach mentioned at the beginning of the letter as representing summer or whether here he meant another subject.
8. Orchard in blossom with two figures: spring (F 1245 / JH 230).
9. This small watercolour of autumn is not known.