Back to site

255 To Theo van Gogh. The Hague, Thursday, 10 and Friday, 11 August 1882.

metadata
No. 255 (Brieven 1990 256, Complete Letters 224)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: The Hague, Thursday, 10 and Friday, 11 August 1882

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. nos. b246 V/1962 (sheet 1) and d327 V/1972 (sheet 2)

Date
The letter is an account of the painting activities in the days after Theo’s departure, beginning on Monday, 7 August (see letters 254 and 258). When Van Gogh began the present letter he had finished three painted studies. A day later he added a fourth and resumed the letter (ll. 87-99), which was thus written over two days. By Saturday, 12 August these have been joined by at least one work with ‘lumps of dune earth’ (F 2a / JH 176) and a landscape (‘Rijswijk meadows’) (see letter 256). Although it is not known how long it took on average to produce the studies (which were not very big), nor how regularly Van Gogh worked, it seems likely that during these days he was working steadily, with an average output of about one painting a day. Based on this, we date the letter, with the reservations mentioned, to Thursday, 10 and Friday, 11 August 1882.

Ongoing topics
Theo’s visit early in August (253)
Purchase of extra drawing and painting materials (253)

Sketches

  1. Beach with fishing boats (F - / JH 174), letter sketch
  2. Landscape with people digging potatoes (Laan van Meerdervoort) (F - / JH 175), enclosed sketch

original text
 1r:1
Waarde Theo,
Gedurende de dagen verloopen sedert Uw vertrek heb ik met het schilderen een paar proeven genomen. En dacht dat gij misschien wel nieuwsgierig zoudt wezen hoe ’t mij gegaan is. Ik wenschte wel dat gij nog maar eens een uurtje op ’t atelier kondt zijn – dat was de beste weg om U te zeggen hoe ’t was uitgevallen. Aangezien zulks natuurlijkerwijs niet kan wil ik U alleen maar zeggen dat ik 3 geschilderde studies heb. Een van een rij knotwilgen in ’t weiland – (achter de Geestbrug),1 dan een studie van den kolenweg vlak bij mij in de buurt – en heden was ik weer in de moestuinen op de laan v. Meerdervoort, en vond daar een aardappelland met een sloot. Een mannetje met blaauwen kiel en een vrouwtje waren bezig de aardappels op te rapen en die figuurtjes heb ik er opgebragt. Het land was een witten zandgrond, half omgespit – half nog bedekt met de rijen verdroogde stengels – met groen onkruid er tusschen. In ’t verschiet donker groen & een paar daken.2 Die laatste studie vooral heb ik met bijzonder veel pleizier gemaakt. Ik moet U zeggen dat het schilderen me niet zoo vreemd voorkomt als ge misschien denken zoudt. Integendeel is het mij bijzonder sympathiek om reden het een krachtig uitdrukkingsmiddel is.
 1v:2
En tegelijk kan men er teere dingen mee zeggen ook – een zacht grijs of groen laten spreken midden in de ruwigheid.
Ik ben er zeer blij om dat ik het noodige gereedschap heb want ik heb mijn lust al dikwijls eigentlijk bedwongen. Het opent een veel ruimer horizon.
Nu zou ik ’t wel aardig vinden om zoo maar stillekens te zorgen er een goed aantal geschilderde studies op mijn atelier komen te hangen zonder daarover te spreken als een verandering. En in geval iemand zich verwondert van mij geschilderde dingen te zien, te zeggen: dacht gij dan dat ik daar geen gevoel voor had of dat niet kon. Alleen ik heb veel werk gemaakt & zal het blijven maken van het teekenen omdat dit de ruggegraat van ’t schilderen is, het geraamte dat al de rest steunt.
Ik heb er zoo veel pleizier in Theo, dat ik mij zelf om reden van de kosten meer zal moeten bedwingen dan aanzetten. Deze studies zijn van middelmatige grootte, wel iets grooter dan ’t deksel van een gewone schilderkist omdat ik niet in ’t deksel werk maar het schilderpapier voor de studie met punaises vastmaak op een raam waar doek op gespannen is, dat makkelijk in de hand te dragen is.3
Voor ik grootere dingen schilder ga ik ze grooter teekenen.– of als ik ’t procedé vinden kan – ik zal er naar zoeken – er wat men noemt grisailles4 van maken.  1v:3 Het wordt een te dure geschiedenis als men met de verf niet zuinig is.
Maar kerel, het is heerlijk voor mij dat ik nu weer zooveel goede werktuigen er bij heb gekregen, nogmaals dank voor alles.– Ik zal mijn best wel doen te zorgen gij er geen spijt van behoeft te hebben maar de satisfactie van te zien het vooruitgaat.–
Ik schrijf U nu maar alleen eens voorloopig om te zeggen ik een begin heb gemaakt. Dat de studies nog mooier moeten worden spreekt van zelf – dat er zeker nog aan ontbreekt ook – maar dit geloof ik gij ook in deze eersten reeds zien zoudt, dat er iets van buiten in is, iets dat bewijst ik gevoel voor de natuur heb en het schilderhart in mij zit. Hierbij een klein krabbeltje van de L. v. Meerdervoort.5 Die moestuinen daar hebben een soort Oud Hollandsch cachet dat mij altijd aantrekt.
Nu, wel te rusten, ’t is reeds laat, met een handdruk.

t. à t.
Vincent

Ik heb Zola, “la Curée” onderhanden.6

 1r:4
Toen ik dezen brief geschreven had kwam het mij voor dat er iets aan mankeerde. Ik dacht – ik moet zorgen dat ik hem schrijven kan dat ik eens zoo’n brok Zand, Zee, lucht heb aangepakt zooals we ’t zamen te Schevening zagen. Toen hield ik mijn brief op en marcheerde dezen morgen naar ’t strand en ben daarvan zooeven teruggekomen met een tamelijk groote geschilderde studie van Zand, zee & lucht en een paar pinkjes & mannetjes op ’t strand.7 Er zit nog duinzand in en ik verzeker U dat ’t niet bij deze blijven zal. Ik dacht het U pleizier zou doen te vernemen dat ik dit eens had aangepakt.

[sketch A]
Zooals gezegd, ik wil zorgen dat tegen dat ge terugkomt ’t zij over een half jaar of eenige maanden ’t zij over een jaar, het atelier een schildersatelier is geworden.8 deze krabbeltjes zijn in groote haast gemaakt zooals ge zien kunt. Nu ’t wat vlot zal ik maar trachten ’t ijzer te smeden terwijl ’t heet is en nog wat doorschilderen. Is ’t gij tegen den 20sten het gewone zenden kunt zoo is er geen kwestie van dat ik niet nog een tijdje uitsluitend er mij mee bezig kan houden. Ik geloof dat reeds na een maand geregeld schilderen het atelier een gansch ander aanzien zou hebben. Hopende dat dit U genoegen zal doen druk ik U nogmaals de hand, en wensch U van harte voorspoed in alle dingen.
 2r:5 [sketch B]
translation
 1r:1
My dear Theo,
In the days since you left I’ve done some experimenting with painting. And thought you might be curious to know how I’m getting on. I do wish that you could be back in the studio for just an hour — that would be the best way to tell you how it turned out. Since that is, of course, impossible, I just want to say that I have 3 painted studies. One of a row of pollard willows in the meadow (behind the Geestbrug),1 then a study of the cinder road close to my neighbourhood — and today I was again in the vegetable gardens in Laan van Meerdervoort, where I found a potato field with a ditch. A man in a blue smock and a woman were gathering up the potatoes, and I put their figures in. The field was white, sandy ground — half dug over, half still covered by rows of dried stalks — with green weeds in between. In the distance dark green and a few roofs.2 I took the greatest pleasure in doing the last study in particular. I must say that painting is not as alien to me as you might think. On the contrary, I find it very appealing on account of it being a powerful means of expression.  1v:2
And at the same time one can say delicate things with it too — let a soft grey or green speak in the midst of roughness.
I’m very glad that I have the necessary equipment, because in the past I often had to restrain myself. It opens up a much broader horizon.
Now I would like quietly to amass a good number of painted studies to hang in my studio without referring to this as a change. And should anyone express surprise at seeing painted work by me, to say: Well, did you think I had no feeling for that or couldn’t do it? But I’ve put a lot of work into drawing and will continue to do so, because it’s the backbone of painting, the skeleton supporting everything else.
I’m enjoying it so much, Theo, that I’ll have to restrain rather than push myself because of the costs. These studies are of medium size, though slightly larger than the lid of an ordinary painting box, because I don’t work in the lid, but instead pin the painting paper for the study to a frame with canvas stretched across it, which is easy to carry.3
Before I paint bigger things, I’ll draw them bigger. Or, if I can find out the technique — I’ll look into it — make what they call grisailles4 of them.  1v:3 It becomes too expensive a business if you’re not sparing with the paint.
But, old chap, it’s wonderful for me that I’ve once again been given so many good tools — thanks again for everything. I’ll do my best to ensure that you need have no regrets, but rather the satisfaction of seeing the progress made.
I’m writing now just for the time being to say that I’ve made a start. It goes without saying that the studies must become more beautiful — and that certainly they have their shortcomings too — but I believe that even in these first ones you’ll already see that there’s something of the open air in them, something that proves I have a feeling for nature and the heart of a painter. Herewith a small scratch of Laan van Meerdervoort.5 The vegetable gardens there have a sort of Old Dutch cachet that always appeals to me.
Well, good-night, it’s late, with a handshake.

Ever yours,
Vincent

I’m busy with Zola’s ‘La curée’.6
 1r:4
When I’d written this letter, I realized that it lacked something. I thought — I must ensure that I can write to him that I’ve tackled a piece of sand, sea and sky like we saw together at Scheveningen. Then I kept my letter back and marched off to the beach this morning, and have just got back with a fairly large painted study of sand, sea and sky, and a few fishing-boats and men on the beach.7 There’s still dune sand in it, and I assure you this won’t be the last one. I thought you’d be pleased that I’ve tackled this.

[sketch A]

As said, I want to make sure that when you come again, in six months or a few months or a year, the studio has become a painter’s studio.8 These scratches were done in great haste, as you can see. Now that it’s going well, I’ll try to strike while the iron’s hot and carry on painting for a little. If you can send the usual towards the 20th, there’s no question but that I’ll be able to occupy myself exclusively with it for a while. I believe that after a month of regular painting the studio will look completely different. Hoping that this will please you, I shake your hand again, and warmly wish you good fortune in everything.

 2r:5
[sketch B]
notes
1. The Geestbrug was on the line dividing the villages Voorburg and Rijswijk.
2. These three paintings are not known.
3. Van Gogh thus worked in oils on prepared paper, which was cheaper than canvas. He used the stretched canvas as a support, instead of a much heavier wooden plank. Not until 1883 did he buy a portable easel (letter 369). For an overview of Van Gogh’s painting materials in this early period, see cat. Amsterdam 1999, pp. 18-27.
4. Grisailles are monochrome drawings or paintings, generally in grey or brown.
5. This ‘small scratch’ is the enclosed sketch Landscape with people digging potatoes (Laan van Meerdervoort) (F - / JH 175).
6. Emile Zola’s novel of manners La curée (1871) is set in aristocratic circles during the Second Empire. The speculator Aristide Rougon becomes rich through speculating in land, both for greed and for the pleasure of the game. His wife Renée has married him for his money and she is having an affair with her stepson, the pleasure-loving Maxime, a child of Rougon’s previous marriage. The novel ends with a rift between the lovers. Shortly afterwards Renée dies, leaving a huge debt.
7. Beach with fishing boats (F 2 / JH 173 ), which measures 35.5 x 49.5 cm.
8. For this ambition to create a ‘painter’s studio’, see letter 254.