1r:1
1Waarde Theo,
2Gedurende de dagen verloopen sedert Uw
3vertrek heb ik met het schilderen een paar
4proeven genomen. En dacht dat gij misschien
5wel nieuwsgierig zoudt wezen hoe ’t mij gegaan
6is. Ik wenschte wel dat gij nog maar
7eens een uurtje op ’t atelier kondt zijn –
8dat was de beste weg om U te zeggen hoe ’t was
9uitgevallen. Aangezien zulks natuurlijkerwijs
10niet kan wil ik U alleen maar zeggen dat
11ik 3 geschilderde studies heb. Een van een
12rij knotwilgen in ’t weiland – (achter de Geestbrug)/1
13dan een studie van den kolenweg vlak bij mij in
14de buurt – en heden was ik weer in de
15moestuinen op de laan v. Meerdervoort, en
16vond daar een aardappelland met een
17sloot. Een mannetje met blaauwen kiel en
18een vrouwtje waren bezig de aardappels op te
19rapen en die figuurtjes heb ik er opgebragt.
20Het land was een witten zandgrond/ half
21omgespit – half nog bedekt met de rijen
22verdroogde stengels – met groen onkruid er tusschen.
23In ’t verschiet donker groen & een paar daken.2
24Die laatste studie vooral heb ik met bijzonder
25veel pleizier gemaakt. Ik moet U zeggen dat
26het schilderen me niet zoo vreemd voorkomt als
27ge misschien denken zoudt. Integendeel is het
28mij bijzonder sympathiek om reden het
29een krachtig uitdrukkingsmiddel is_
 1v:2
30En tegelijk kan men er teere dingen mee
31zeggen ook – een zacht grijs of groen laten
32spreken midden in de ruwigheid.
33Ik ben er zeer blij om dat ik het noodige gereedschap
34heb want ik heb mijn lust al dikwijls eigentlijk
35bedwongen. Het opent een veel ruimer horizon.
36Nu zou ik ’t wel aardig vinden om zoo maar
37stillekens te zorgen er een goed aantal geschilderde studies
38op mijn atelier komen te hangen zonder daarover
39te spreken als een verandering. En in geval
40iemand zich verwondert van mij geschilderde
41dingen te zien/ te zeggen: dacht gij dan dat
42ik daar geen gevoel voor had of dat niet kon_
43Alleen ik heb veel werk gemaakt & zal het blijven
44maken van het teekenen omdat dit de
45ruggegraat van ’t schilderen is/ het geraamte
46dat al de rest steunt.
47Ik heb er zoo veel pleizier in Theo/ dat ik
48mij zelf om reden van de kosten meer
49zal moeten bedwingen dan aanzetten.
50Deze studies zijn van middelmatige grootte/
51wel iets grooter dan ’t deksel van een gewone
52schilderkist omdat ik niet in ’t deksel werk
53maar het schilderpapier voor de studie met punaises
54vastmaak op een raam waar doek op gespannen is/
55dat makkelijk in de hand te dragen is.3
56Voor ik grootere dingen schilder ga ik ze
57grooter teekenen.– of als ik ’t procedé
58vinden kan – ik zal er naar zoeken –
59er wat men noemt grisailles4 van maken.  1v:3
60Het wordt een te dure geschiedenis als men
61met de verf niet zuinig is.
62Maar kerel/ het is heerlijk voor mij dat
63ik nu weer zooveel goede werktuigen
64er bij heb gekregen/ nogmaals dank
65voor alles.– Ik zal mijn best wel
66doen te zorgen gij er geen spijt van
67behoeft te hebben maar de satisfactie
68van te zien het vooruitgaat_
69Ik schrijf U nu maar alleen eens
70voorloopig om te zeggen ik een begin
71heb gemaakt. Dat de studies nog mooier
72moeten worden spreekt van zelf – dat
73er zeker nog aan ontbreekt ook – maar
74dit geloof ik gij ook in deze eersten
75reeds zien zoudt/ dat er iets van buiten
76in is/ iets dat bewijst ik gevoel voor de
77natuur heb en het schilderhart in mij
78zit. Hierbij een klein krabbeltje
79van de L. v. Meerdervoort_5 Die moestuinen daar
80hebben een soort Oud Hollandsch cachet dat mij altijd
81aantrekt.
82Nu, wel te rusten, ’t is reeds laat, met
83een handdruk_

84t. à t.
85'Vincent

85*Ik heb Zola/ “la Curée” onderhanden_6

 1r:4
87Toen ik dezen brief geschreven had kwam
88het mij voor dat er iets aan mankeerde.
89Ik dacht – ik moet zorgen dat ik hem
90schrijven kan dat ik eens zoo’n brok
91Zand/ Zee/ lucht heb aangepakt
92zooals we ’t zamen te Schevening
93zagen. Toen hield ik mijn brief
94op en marcheerde dezen morgen naar
95’t strand en ben daarvan zooeven
96teruggekomen met een tamelijk
97groote geschilderde studie van
98Zand/ zee & lucht en een paar
99pinkjes & mannetjes op ’t strand.7
100Er zit nog duinzand in en
101ik verzeker U dat ’t niet bij deze
102blijven zal. Ik dacht het U
103pleizier zou doen te vernemen
104dat ik dit eens had aangepakt_

[sketch A]
105Zooals gezegd/
106ik wil zorgen
107dat tegen dat
108ge terugkomt
109’t zij over een
110half jaar of
111eenige maanden
112’t zij over een jaar/
113het atelier een
114schildersatelier is geworden.8 deze krabbeltjes zijn in
115groote haast gemaakt zooals ge zien kunt. Nu ’t wat vlot
116zal ik maar trachten ’t ijzer te smeden terwijl ’t heet is
117en nog wat doorschilderen. Is ’t gij tegen den 20sten
118het gewone zenden kunt zoo is er geen kwestie van
119dat ik niet nog een tijdje uitsluitend er mij mee
120bezig kan houden. Ik geloof dat reeds na een maand
121geregeld schilderen het atelier een gansch ander
122aanzien zou hebben. Hopende dat dit U genoegen zal
123doen druk ik U nogmaals de hand, en wensch U van harte
124voorspoed in alle dingen_
 2r:5 [sketch B]

85 * Van Gogh wrote below the signature: ‘t.s.v.p.’ (tournez s’il vous plaît).
top