Back to site

254 To Theo van Gogh. The Hague, Saturday, 5 or Sunday, 6 August 1882.

metadata
No. 254 (Brieven 1990 255, Complete Letters 223)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: The Hague, Saturday, 5 or Sunday, 6 August 1882

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b245 V/1962

Date
In ll. 47-50 Van Gogh says that he will start painting the next Monday. Given that on Sunday, 20 August 1882 he writes that he has then been painting for about two weeks (see letter 258), the Monday he is referring to must be 7 August, and the present letter must date from a few days earlier. Moreover, the letter follows letter 253 of Saturday, 5 August, because Van Gogh returns to the subject of the perspective frame (ll. 2 ff.). So the letter can only have been written later on the same Saturday, 5 or on Sunday, 6 August 1882.

Ongoing topics
Theo’s visit early in August (253)
Purchase of extra drawing and painting materials (253)

Sketches

  1. Post for perspective frame (F - / JH -), letter sketch
  2. Peg for perspective frame (F - / JH -), letter sketch
  3. Perspective frame (F - / JH -), letter sketch

original text
 1r:1
Waarde Theo,
In mijn vorigen brief zult ge een krabbeltje gevonden hebben van dat bewuste perspectiefraam. Daar net kom ik van den Smid vandaan die ijzeren punten aan de stokken heeft gemaakt en ijzeren hoeken aan het raam.
Het bestaat uit twee lange palen:

[sketch A]

Met sterke houten pennen [sketch B] gaat het raam daaraan vast, ’t zij in de hoogte ’t zij in de breedte.

[sketch C]

Dit maakt dat men op ’t strand of op ’t weiland of op een akker een kijkje heeft als door ’t venster. De loodlijnen & waterpaslijnen van ’t raam, verder de diagonalen & het kruis – of anders een verdeeling in kwadraten – geven vast & zeker eenige hoofdpunten waardoor men met vastheid een teekening kan maken die de groote lijnen & proporties aangeeft.1 Dan ten minste wanneer men gevoel heeft voor de perspectief en begrip van de reden waarom en de wijze waarop de perspectief de lijnen een schijnbare verandering van rigting & de massa’s en vlakken een verandering van grootte geeft. Zonder dat helpt het raam niets of bijna niets en duizelt men als men er door kijkt.
Mij dunkt gij zult wel voelen dat het een heerlijk ding is dit vizier te braqueerena op de zee, op de groene velden – of s’winters op de besneeuwde vlakte of in den herfst op het grillig netwerk van dunne & dikke stammen & takken, of een stormlucht.
 1v:2
Het stelt – met VEEL oefening – en met langdurige oefening – iemand in staat om bliksemsnel te teekenen – en, de teekening vaststaande, bliksemsnel te schilderen.
Eigentlijk is het absoluut voor ’t schilderen goed want lucht – grond – zee – daar moet het penseel bij komen, of liever, om die met teekenen alleen te kunnen uitdrukken is het noodig de penseelsbehandeling te kennen en te voelen.– Ik geloof ook zeker dat het op mijn teekenen nog heel wat invloed zal hebben als ik eens een tijd schilder. In Januarij heb ik dat geprobeerd reeds – toen is het echter weer gestopt – de reden van dat stoppen was ook bepaald, behalve een paar andere dingen,2 dat ik nog te weifelend was bij ’t teekenen.– Nu is een half jaar daarover heen gegaan, geheel toegewijd aan het teekenen. Welnu ’t is met frisschen moed dat ik op nieuw begin. Het raam is werkelijk een mooi stuk gereedschap geworden – ’t spijt me gij het niet eens nog gezien hebt. Het kost mij ook nog een aardig duitje – maar ik heb ’t zóó solide laten maken dat ik het niet gaauw verslijten zal. Ik begin dus Maandag met het maken van groote fusains daarmee – en met het schilderen van kleine studies – lukken die twee dingen dan zullen hoop ik spoedig betere geschilderde dingen volgen.
Ik zou dus willen dat tegen dat ge weer eens bij me komt het atelier een echt schildersatelier geworden zal zijn. Dat het in Januarij niet vlotte – ge weet het lag aan verscheiden oorzaken maar après tout, het kan beschouwd worden als eene averij in de machine – een schroef of een stang die niet sterk genoeg was en door een sterker stuk vervangen moest worden.
Iets wat ik me ook aangeschaft heb is een sterke warme broek en daar ik even voor ge kwaamt pas een paar stevige schoenen heb gekocht ben ik tegen weer & wind gewapend. Tegelijk is het mijn bepaald doel om door dit landschap schilderen een paar dingen van techniek te leeren die ik noodig gevoel te hebben voor mijn FIGUUR. Het uitdrukken van verschillende stoffen namelijk, en den toon en de kleur. In een woord, het uitdrukken van het corps – van de massa – der dingen. Door Uw komst is het dat ik er nu toe overga, maar vóór ge kwaamt is er geen dag geweest dat ik er niet op deze wijs over gedacht heb – alleen ik had nog wel langer uitsluitend bij zwart & wit en den contour me bepaald – – maar nu ben ik eenmaal in het schuitje. à dieu kerel, nogmaals een hartelijken [h]anddruk en geloof me

t. à t.
Vincent

translation
 1r:1
My dear Theo,
In my last letter you’ll have found a little scratch of that perspective frame. I’ve just come back from the blacksmith, who has put iron spikes on the legs and iron corners on the frame.
It consists of two long legs:

[sketch A]

The frame is fixed to them by means of strong wooden pegs [sketch B], either horizontally or vertically.

[sketch C]

The result is that on the beach or in a meadow or a field you have a view as if through a window. The perpendicular and horizontal lines of the frame, together with the diagonals and the cross — or otherwise a grid of squares — provide a clear guide to some of the principal features, so that one can make a drawing with a firm hand, setting out the broad outlines and proportions.1 Assuming, that is, that one has a feeling for perspective and an understanding of why and how perspective appears to change the direction of lines and the size of masses and planes. Without that, the frame is little or no help, and makes your head spin when you look through it.
I expect you can imagine how delightful it is to train this view-finder on the sea, on the green fields — or in the winter on snow-covered land or in the autumn on the fantastic network of thin and thick trunks and branches, or on a stormy sky.  1v:2
With CONSIDERABLE practice and with lengthy practice, it enables one to draw at lightning speed and, once the lines are fixed, to paint at lightning speed.
It’s in fact especially good for painting, because a brush must be used for sky, ground, sea. Or, rather, to render them through drawing alone, it’s necessary to know and feel how to work with the brush. I also firmly believe my drawing would be strongly influenced if I were to paint for a while. I tried it back in January but that came to a halt — the reason for stopping, apart from a few other things,2 was that I was still too hesitant when drawing. Now six months have passed, devoted entirely to drawing. So now I’m beginning anew with fresh heart. The frame really has become an excellent piece of equipment — it’s a pity you still haven’t seen it. It has cost me a pretty penny, too, but I had it made so solidly that I shan’t wear it out in a hurry. On Monday I’ll start doing large charcoal drawings with it, as well as painting small studies — if those two things come off, I hope that better painted work will soon follow.
So by the time you next come to see me I would like the studio to have become a real painter’s studio. The fact that I couldn’t get going in January — you know that there were various reasons for that, but in the end it can be seen as a fault in the machine, a screw or a rod that wasn’t strong enough and had to be replaced by a stronger one.
Another thing I’ve bought for myself is a tough, warm pair of trousers, and, since I bought a pair of sturdy shoes just before you came, I’m now fully prepared to face the elements. At the same time my aim is to learn a couple of things about technique through this landscape painting which I feel I’m in need of for my FIGURES, namely rendering different fabrics, and the tone and colour. In a word, the expression of the body — the mass — of things. It’s as a result of your visit that I’m moving on to this, but before you came not a day passed without my thinking about it along these lines. But I would have gone on for longer with just black and white and the outline. But there’s no turning back now. Adieu, old chap, again a warm handshake, and believe me

Ever yours,
Vincent
notes
1. On Van Gogh’s knowledge and use of the perspective frame, see letter 235, n. 10 and letter 253.
a. Means: ‘richten’ (‘to train’).
2. Among these ‘other things’ was the estrangement that came about between Van Gogh and Anton Mauve, who gave him his first painting lessons.