1r:1
1Zaturdag.

2Waarde Theo,
3Nog geheel onder den indruk van Uw bezoek1
4en niet weinig in mijn schik dat ik met
5schilderen weer krachtig kan doorgaan schrijf ik U
6nog een woordje.
7Ik had wel graag U nog naar de spoor gebragt den
8volgenden morgen – maar ik dacht gij hadt
9aan mij reeds zooveel tijd gegeven dat het
10indiscreet geweest ware als ik U nog voor den
11volgenden morgen gevraagd had_
12Ik ben erg dankbaar er voor dat ge er eens geweest
13zijt – ik vindt het heerlijk weer ’t vooruitzigt te
14hebben van een jaar geregeld werk zonder
15calamiteiten, en door ’t geen ge mij hebt
16gegeven heb ik in ’t schilderen weer bovendien
17nog een nieuwen horizon.2
18Ik reken het een voorregt boven duizend
19anderen dat gij zooveel slagboomen uit den
20weg ruimt_
21’t Spreekt van zelf dat menigeen niet
22voort kan dikwijls om reden van de onkosten/
23en hoe dankbaar ik daarvoor ben dat ik
24geregeld werken kan/ wel ik kan ’t U
25niet in woorden zeggen.
26Om in te halen den tijd dien ik later dan
27anderen begonnen ben moet ik dubbel mijn
28best doen en met den besten wil zou
29ik stoppen moeten als ik U niet had.
30Ik zal U eens vertellen wat ik alzoo
31mij heb aangeschaft.
32Primo een flinke moist colour box voor 12 stukjes
33of tubes waterverf met een dubbel geslagen deksel
34die/ open, voor palet dient – tegelijk is er bergplaats
35voor een stuk of 6 penseelen.3  1v:2
36Dat is een stuk gereedschap dat veel waard is
37om buiten te werken en eigentlijk absoluut
38noodig maar het is een heele kostena en
39ik had het in mijn gedachte tot later verschoven,
40en nu gewerkt met losse stukjes op theeschoteltjes
41die echter lastig mee te nemen zijn/ vooral
42als men nog andere baggage heeft.
43Dat is dus een mooi stuk dat men
44als men ’t eens heeft/ voor lang heeft.
45Tegelijk heb ik waterverf genomen in
46voorraad en mijn penseelen vernieuwd
47en aangevuld.
48Dan voor eigentlijk schilderen4 heb ik nu
49alles wat absoluut noodig is.
50En ook verf in voorraad – groote tubes (die
51veel goedkooper uitkomen dan kleine) maar
52'zoo als ge begrijpt heb ik zoowel voor water-
53als voor olieverf mij bepaald tot eenvoudige
54kleuren/ oker (rood/ geel – bruine)/ cobalt &
55pruissisch blaauw/ napelsch geel/ terra sienne/
56Zwart en Wit/ aangevuld met
57wat carmijn, sepia/ vermiljoen/ ultramarijn/
58guttegom in kleinere tubes_
59Maar mij onthouden van kleurtjes die men zelf
60moetb mengen.

[sketch A]
60Dit is geloof ik een praktisch palet,
61met gezonde kleuren.–5
62Ultramarijn/ Carmijn of
63iets anders voegt men
64bij in geval ’t bepaald
65noodig is.
 1v:3
66Ik zal beginnen met kleine dingen – maar
67wel hoop ik nog dezen zomer
68mij te oefenen met houtskool voor
69grootere schetsen met het oog om later
70te schilderen in wat ruimer formaat_
71En ’t is daarvoor dat ik weer een nieuw en
72hoop ik beter perspectiefraam6 laat maken
73dat in ongelijken duingrond b.v. toch vast
74staat met twee stijlen_

[sketch B]
75b.v. op deze manier.
76Dat wat we zamen op Schevening zagen,
77Zand – Zee – lucht – is iets dat
78ik zeer zeker van mijn leven wel eens hoop
79uit te drukken.
80Natuurlijk heb ik niet alles wat gij mij
81gegeven hebt in eens uitgegeven – ofschoon/
82dit moet ik wel zeggen/ de prijzen van een & ander
83mij weer geducht tegenvielen – en er als men nagaat
84meer dingen noodig zijn dan oppervlakkig wel schijnt.  1r:4
85Is het dat het mij aangenaam zou zijn gij tegen
86den twintigsten het gewone zenden kondt zoo
87is ’t niet omdat dan alles op zal zijn maar
88wel omdat ik het raadzaam vindt voor ’t geval
89ik onder ’t werken bespeur nog dingen
90bepaald noodig te hebben/ wat in den zak
91te houden. Dat geeft een groote rust
92en orde in ’t werk.
93De moist colour box past in de schilderkist –
94zoodat ik in één voorwerp desnoods de benoodigdheden
95voor aquarel & voor schilderen tegelijk kan meedragen.
96Ik stel er veel prijs op goed spul te hebben en
97heb graag dat mijn atelier er flink gaat uitzien
98– zonder antiquiteiten of tapijten & draperies
99evenwel7 – maar door de studies aan den muur en
100door goed gereedschap. Dat moet komen door werken & door den tijd.
101Van den rijksveldwachterstijl8 gesproken – ik voor
102mij voel me minder een rijksveldwachter dan
103wel een soort van Delftschen schipper, b.v./
104en ik heb er niets op tegen dat het een soort van
105gezellige trekschuit wordt bij mij.–
106Gisteren middag ben ik geweest op den zolder van het papiermagazijn
107van Smulders op de Laan.9 Ik heb daar gevonden – weet ge wat –
108het dubbele Ingres onder den naam van Papier Torchon/
109het was een soort nog ruwer van grein dan het Uwe.
110Ik stuur U een staaltje om U eens te laten zien_– Er is een heele
111partij – oud & belegen reeds, erg best. Nu heb ik er
112maar een half boek10 van genomen maar voor later
113kan ik daar teregt. Nu was ik er voor een ander doel/
114n.l. het honigpapier wat ik nu & dan heb, zeer goedkoop/
115afkomstig van een niet afgeleverde bestelling voor ’t kadaster_
116Dat is zeer geschikt voor fusain geloof ik en ’t zijn groote vellen/
117getint zoowat als ’t Harding_
118Gij ziet/ dit staaltje heeft een grein zoo ruw als een stuk zeildoek_
119' Dat wat gij medebragt is aardiger van kleur en heerlijk b.v.
120voor studies van slootkanten & gronden. Ik ben echter ook blij deze
120anieuwe partij ontdekt te hebben_
121Nu kerel, hartelijk dank voor alles, een handdruk in gedachten,
122ik ga aan ’t werk_– Zeg Pa & Moe regt hartelijk goedendag/ bedank
123hun voor wat zij U voor me medegaven en zeg dat ik hun spoedig
124eens schrijven zal – volgens afspraak echter niet over buitengewone dingen_11
125adieu – heb goede dagen verder en een goede ’thuiskomst in Uw gewonen
126werkkring & geloof me

126*t.à.t.
126*Vincent


52 water- < water
119 medebragt < medbragt
top