Back to site

238 To Theo van Gogh. The Hague, Friday, 9 June 1882.

metadata
No. 238 (Brieven 1990 238, Complete Letters 207)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: The Hague, Friday, 9 June 1882

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b229 V/1962

Date
Van Gogh received a package from his parents (ll. 6-13), and has thanked them for it in a letter (ll. 84-85). This thank-you letter, which they received on 10 June 1882 (FR b2240), would thus have been written on 9 June. The present letter was also written ‘immediately’ after receipt of the package (l. 80), so it must date from the same day.

Ongoing topic
Van Gogh is treated for gonorrhoea (237)

original text
 1r:1
Waarde Theo,
Weinig dingen hebben in den laatsten tijd mij zooveel genoegen gedaan als daareven van t’huis zulke dingen te hooren als mij zeer geruststellen betrekkelijk omtrent hunne stemming.
Sien is me komen zeggen er op mijn atelier een pak gekomen was en ik heb haar gezegd het te gaan open maken en te zien wat er in was & in geval er een brief in was dien mede te brengen. Zoodoende weet ik dat zij een heel pak met allerlei goed, boven- & ondergoed, gestuurd hebben en sigaren en in den brief was nog ingesloten f. 10.
Ik kan U niet zeggen hoe het mij nu juist trof, dat is beter dan ik ’t mij voorgesteld had, alleen zij weten nog niet een & ander. Doch het is mij toch een groote gerustheid.
Ik ben maar zwak en flaauw Theo, en absoluut, absoluut moet ik rust hebben wil ik beter worden dus is mij alles welkom wat vrede is.
Maar voor ik hier lag had ik het kwader dan nu en nu vooral moet gij wel weten het niet erg is, en slechts een korten tijd van behandeling hier noodig wezen zal om me weer in orde te maken.
 1v:2
Ik wilde U onmiddelijk berigten dat van Pa en Moe omdat ik dacht dat zulks ook U genoegen zal doen.
Sien gaat denkelijk Maandag a.s. weg1 want ik vind zij nu nergens beter kan zijn dan in ’t gestichta en tegen half Junij kan zij teregt. Doch zij wilde nu blijven om mij maar ik wil dat niet.
Ik heb mijn perspectiefboeken2 hier en een paar deelen Dickens, o.a. Edwin Drood.3 in Dickens zit ook perspectief. Sapperloot wat een artist. Er is geen mensch die het zoo kan als hij.
Ik hoop dat het een goeden invloed op mijn teekenen hebben moge ik eens wat stil legb want het leidt er soms toe men meer oog op de dingen krijgt wanneer men er een tijd lang niet aan werken kan, en later alles om zoo te zeggen nieuw en frisch terugvindt. Het gezigt uit het raam van de ziekenzaal is voor mij prachtig: werven, de gracht met aardappelschuiten, achterkanten van afgebroken wordende huizen met arbeiders, met een brok tuin en op het volgende, meer verwijderde plan  1v:3 de kaai met de rij boomen & lantaarns, een gecompliceerd hofje met bijbehoorende tuintjes en verder al de daken, ’t geheel à vol d’oiseau maar s’avonds & s’morgens vooral door het lichteffekt mysterieus als b.v. een Ruysdael of van der Meer.4
Alleen het te teekenen mag ik niet en zou het ook niet kunnen zoolang ik zoo zwak ben. Maar ondanks het verbod om op te staan kan ik s’avonds niet laten er naar te gaan kijken.
Schrijf mij eens spoedig, ik vond het toch zoo gevalligc van ’thuis en juist nu deed het mij zooveel genoegen.
De rust doet mij zoo goed en stemt mij zooveel kalmer en neemt de zenuwachtigheid waar ik in den laatsten tijd zooveel last van had weg. En het is hier in de zaal voor mij niet minder interessant als in de wachtkamer 3e klasse. Alleen teekenen mag en kan ik nog niet.
Adieu, ik hoop gij mij eens zult kunnen schrijven. geloof me

t. à t.
Vincent

 1r:4
Ik vond het zoo aardig dat dit nu juist van t’huis kwam dat ik het U dadelijk wilde schrijven. Tegelijk spreekt het vanzelf dat ik nu geen goed er meer bij noodig heb. Ik heb naar huis geschreven om te bedanken & te zeggen ik hier was.5

Gij weet het adres is

Gasthuis
Brouwersgracht
4e Klasse
Zaal 6 No 9.

translation
 1r:1
My dear Theo,
Few things have given me so much pleasure recently as hearing reports from home just now that greatly reassure me as to their mood.
Sien came to tell me that a package had arrived at my studio and I asked her to go and open it and see what was inside, and if there was a letter to bring it with her. That’s how I know that they’ve sent a whole package with all sorts of clothing, over- and underclothes, and cigars, and 10 guilders were enclosed with the letter.
I can’t tell you how it affected me, especially now — it’s better than I expected — but they still don’t know about one thing and another. Yet I’m greatly reassured.
I’m weak and faint, Theo, and I absolutely, absolutely must have rest if I’m to get better, so I welcome everything that means peace.
But before I lay here I was worse than now, and the main thing you should know now is that it isn’t bad, and only a short period of treatment here will be needed to get me back on my feet.  1v:2
I wanted to let you know about Pa and Ma right away because I thought it would please you too.
Sien will probably leave next Monday,1 for I believe that there’s no better place for her than in a hospital now, and she can be admitted around mid-June. But now she wanted to stay for my sake, but I don’t want that.
I have my perspective books2 here and a few volumes of Dickens, including Edwin Drood.3 There’s perspective in Dickens too. By Jove, what an artist. There’s no one to match him.
I hope that lying still for a little may have a good influence on my drawing, because sometimes you see things better when you aren’t able to work on them for a while, and everything seems new and fresh, so to speak, when you come back to it later. The view from the window of the ward is splendid to me: wharves, the canal with potato barges, the backs of houses being demolished, with workers, a bit of garden and in the next, more distant plane the quay with the row of trees  1v:3 and lamp-posts, a complicated court with its gardens, and also all the roofs, all seen in a bird’s-eye view, but made mysterious in the evening and morning above all by the light effect like, for example, a Ruisdael or Vermeer.4
But I’m not allowed to draw it, and couldn’t anyway as long as I’m so weak. But despite not being allowed to get out of bed, in the evening I can’t resist going over to look at it.
Write to me soon. It was so kind of home and gave me so much pleasure, especially now.
The rest is doing me so much good and making me much calmer and taking away the nervousness I’ve suffered from so much recently. And here in the ward it’s no less fascinating for me than the 3rd-class waiting room. But I may not and cannot draw just yet.
Adieu, I hope you’ll write to me. Believe me

Ever yours,
Vincent

 1r:4
I thought it was so nice that this came from home, especially now, that I wanted to write to you directly. Also, needless to say, I don’t need any more clothes now. I’ve written home to thank them and to tell them I was here.5

You know the address is

Hospital
Brouwersgracht
4th Class
Ward 6, No. 9.
notes
1. When exactly Sien left is not known. On Tuesday, 13 June she visited Vincent in the hospital, as shown by letter 245 in combination with his father’s account of his visit (cited in letter 239, n. 7). In letter 239 of 22 June Van Gogh says that she is then in the hospital in Leiden.
a. Means: ‘het ziekenhuis’ (the hospital).
2. Van Gogh might be referring here to Guide de l’alphabet du dessin and Traité d’aquarelle by Armand Cassagne among other works. See cat. Amsterdam 1996, pp. 19-21.
3. The mystery of Edwin Drood (1870) is the last work by Charles Dickens, and because of his death was only half finished. As a result the mysterious disappearance of Edwin Drood in this detective story – in which his opium-addicted uncle probably had a hand – was never explained.
b. Read: ‘lig’ (lie).
4. Jan Vermeer of Delft. Like E.J.T. Thoré (under the pseudonym W. Bürger) in his Musées de la Hollande (1860) and many of his contemporaries, Van Gogh consistently referred to this artist as ‘Van der Meer’.
c. Means: ‘aangenaam, vriendelijk’ (kind, friendly).
5. The parents received this letter on Saturday, 10 June, and Mr van Gogh wrote to Theo about it on 14 June, after he had been to visit Vincent (FR b2240). For the text, see letter 239, n. 7.