Back to site

229 To Theo van Gogh. The Hague, on or about Thursday, 18 May 1882.

metadata
No. 229 (Brieven 1990 228, Complete Letters 199)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: The Hague, on or about Thursday, 18 May 1882

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b221 V/1962

Date
In letter 231, l. 23, Van Gogh refers to the present letter thus: ‘When I wrote to you around the middle of May’. It was, however, written later than letter 228 of on or about 16 May, since he assumes that Theo is now aware of the background to his plans for Sien described there, so that he can talk about more intimate matters. Given that not much time can have passed since letter 228, we date this letter to on or about Thursday, 18 May 1882.

Ongoing topics
Van Gogh’s plans to marry Sien (224)
Sien will give birth in Leiden (224)
Second order for drawings from Uncle Cor (214)

original text
 1r:1
Waarde Theo,
Om reden dat Xtn veel kramp had &c. kwam het mij voor goed te zijn zij op nieuw naar Leiden ging om precies te weten hoe ’t met haar staat.
Zij is er heen geweest en ook weer terug gekomen, het is goddank alles in orde – maar zooals gij weet, in Maart heeft zij eene operatie ondergaan1 en is nu op nieuw onderzocht. Er is zorg noodig en zij moet nog versterkende middelen blijven gebruiken – ook als ’t kan nog eenige baden maar er is geen bezwaar en er is alle kans zij er behouden doorkomt.
In maart wist de professor niet precies te zeggen wanneer haar bevalling zou plaats hebben doch schatte ’t laatst van Mei of begin Junij. Nu zegt hij ’t zal wel ver in Junij worden waarschijnlijk & heeft haar admissiebiljet voor ’t gestichta veranderd op midden Junij. Hij heeft haar ditmaal uitvoerig gevraagd met wie zij was en door ’t geen hij daaromtrent gezegd heeft weet ik nu wel zeker ’t geen ik zelf reeds dacht, dat zij bezwijken zou als zij weer de straat op moest en dat het dezen winter hoog  1v:2 tijd was er hulp kwam toen ik haar ontmoette. Zoodat ik er niet aan denk van haar af te gaan gelijk ik U reeds schreef – want in de gegevenen zou dat een gemeene streek van mij zijn.
De dokter vond haar beter dan in Maart, het kind leeft goed en hij heeft haar nog instructies gegeven omtrent voeding &c. zoodat ik niet in den blinde handel. Het linnengoed voor ’t kindje is ook klaar – het allernoodigste.
Ik sta hier niet voor eene illusie of abstractie doch voor de werkelijkheid waar met vastberadenheid moet gehandeld worden. Ik kan in de gegeven omstandigheden geen beteren weg zien dan haar te trouwen, noch voor haar noch voor mij. Het viel mij zooals ik U schreef mede dat er een zachten toon in Uw schrijven van 13 Mei & ’t voorgaande was,2 ik had mij er geen  1v:3 illusies van gemaakt en verwacht dat gij mijn handelwijs geheel afgekeurd zoudt hebben & uwe hulp ingetrokken. En nog durf ik haast niet hopen dat Uwe hulp zal blijven omdat ik weet dat in de oogen van de meeste menschen van Uw stand zulk eene daad geloof ik als een kapitale misdaad beschouwd wordt, die een soort uitbanning ten gevolge heeft.
Ik verlang dus wel erg naar Uw volgend schrijven, ook of gij de teekeningen hebt ontvangen.3 Maar ik maak er mij nog geen illusies van.
Alleen ik zou niet opregt zijn indien ik U iets anders zeide dan: het is mijn bepaald voornemen om haar zoo spoedig mogelijk te trouwen. Die redenen welke gij opgeeft zijn niet zóó overwegend dat zij mij er van kunnen doen afzien ofschoon er in een en ander wat gij opmerkt veel is dat vooral op zich zelf beschouwd wel geheel of gedeeltelijk zoo is.
En nu, om U de waarheid te zeggen zou er eigentlijk deze maand nog wel wat noodig zijn ofschoon ik het  1r:4 brood tot 1 Junij heb betaald & nog een en ander heb opgedaanb van koffij &c.
Ik hoop, als gij mij zegt er geen bezwaar is, zoo als ik dacht dat er was, natuurlijk wel degelijk werk te maken van de bestelling van C.M. en ik heb er de studies voor gemaakt. Voor ik die 6 teekeningen af heb zal ik echter nog wel een week of 3 noodig hebben – want om er 6 goede bijeen te krijgen zal ik er wel meer dan 6 nog moeten maken, behalve ’tgeen ik reeds er voor deed. Ik weet niet wat ik er voor krijgen zal doch ik zal er mijn best op doen en dit komt dus hoop ik in Junij binnen.
Als er goeds is – after all – in mijn handelwijs tegenover Xtn dan komt dit goede, reken ik, meer voor Uw credit dan voor ’t mijne aangezien ik maar ’t instrument was & ben om het te doen – doch zonder Uw hulp magteloos zou zijn geweest. Het door U gezonden geld heeft mij vooruitgeholpen met het teekenen en bovendien, wat meer is, tot hiertoe het leven van Xtien en het kind gered. Maar in zekeren zin ben ik schuldig als gij het als misbruik van vertrouwen zoudt opnemen, alleen ik hoop gij ’t zoo niet opnemen zult.

t. à. t.
Vincent

translation
 1r:1
My dear Theo,
Christien had a lot of cramp &c., and so it seemed to me best for her to go to Leiden again to find out exactly what was wrong.
She went there and came back again. Everything is all right, thank God — but, as you know, she had an operation in March1 and has now been examined again. She needs care and must continue taking tonics — and if possible a few more baths as well, but there’s no problem and she has every chance of coming through it safely.
In March the professor couldn’t say exactly when she’d give birth, but thought it would be the end of May or beginning of June. Now he says it will probably be well into June, and he has altered her admission note for the hospital to mid-June. This time he asked her at length about who she was with, and because of what he said about that I’m now quite certain of what I thought before: that she’d collapse if she had to go back onto the streets, and that it was high  1v:2 time help came last winter when I met her. So I couldn’t consider leaving her, as I wrote to you earlier, for in the circumstances that would be a vile trick on my part.
The doctor thought she was better than in March. The child is healthy and he has given her instructions about feeding &c., so I won’t be completely in the dark. The linen for the child is ready too — the essentials.
I am faced here not by an illusion or abstraction but by reality, which requires firm action. In the circumstances I can see no better course than to marry her, neither for her nor for myself. As I wrote to you, I hadn’t expected the gentle tone of your letter of 13 May and the preceding one.2 I had cherished no  1v:3 illusions, and thought that you would have completely condemned my actions and withdrawn your help. And still I hardly dare hope that your help will continue, because I know that in the eyes of most people of your class such an action is regarded, I believe, as a capital offence leading to some form of banishment.
So I’m really looking forward to your next letter, and to knowing if you’ve received the drawings.3 But I’m not yet deluding myself about this.
It’s just that I wouldn’t be honest if I said anything to you other than: it’s my firm intention to marry her as soon as possible. The reasons you give aren’t weighty enough to make me change my mind, although in one or two of your remarks there is much that, particularly on its own, is wholly or partly true.
Now, to tell you the truth, a little more is actually needed this month, although I  1r:4 have paid for bread up to 1 June and have got in things like coffee &c.
If you tell me there’s no difficulty, as I thought there was, I really hope, of course, to get to work on C.M.’s order, and have done the studies for it. I’ll need another 3 weeks, though, to finish the 6 drawings, for to have 6 good ones I’ll have to do more than 6, on top of what I’ve already done. I don’t know what I’ll get for it, but I’ll do my best and so I hope to receive it in June.
If there’s anything good — after all — in my behaviour towards Christien, I believe it’s more to your credit than to mine, since I have been and am merely the instrument for doing it, but would have been powerless without your help. The money you’ve sent has helped me to get on with drawing and, more importantly, saved the life of Christien and the child up to now. In a sense, though, I’m guilty if you should consider it an abuse of trust, but I hope you won’t consider it so.

Ever yours,
Vincent
notes
1. For this operation, see letter 224.
a. Means: ‘ziekenhuis’ (hospital).
2. For this reaction, see letter 227.
3. For this batch, see letter 226.
b. Means: ‘ingeslagen’, or: ‘verkregen’ (got in, or: bought).