Back to site

203 To Theo van Gogh. The Hague, Thursday, 26 January 1882.

metadata
No. 203 (Brieven 1990 202, Complete Letters 173)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: The Hague, Thursday, 26 January 1882

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b194 V/1962

Date
Letter headed ‘Donderdag’. Vincent thanks Theo for sending the money intended for February, and also writes about having been ill for around three days; indeed, he says that the last time he wrote he feared he was coming down with something. That last time was Sunday, 22 January (letter 202). This letter must therefore date from Thursday, 26 January 1882.

Ongoing topics
Mauve gives Van Gogh advice (192)
Mauve’s Fishing boat on the beach for the Salon (194)

original text
 1r:1
Schenkweg 138 Donderdag.

Waarde Theo,
Uw brief en ingesloten frs 100.- heb ik in orde ontvangen & dank U ten zeerste voor beiden. Hetgeen ik reeds vreesde toen ik U het laatst schreef is me werkelijk overkomen, namelijk dat ik niet wel geworden ben & een dag of drie bijna aanhoudend te bed gelegen heb van koortsachtigheid & zenuwachtigheid. Met bijbehoorende hoofdpijn en kiespijn nu en dan. Dat is een ellendige toestand en het komt door overspanning. Mauve is nog bij mij geweest en wij hebben op nieuw afgesproken om maar door alles heen moed te houden.
Maar ik heb dan het land zoo aan mij zelven dat ik niet kan wat ik zou willen en op zoo’n moment voelt men zich als of men aan handen & voeten gebonden in een diepen donkeren put lag, magteloos om iets te doen. Nu is het in zoover weer voorbij dat ik gisteren avond weer ben opgestaan en wat gescharreld heb om een & ander in orde te schikken en toen van morgen uit haar eigen het model kwam kijken ofschoon ik haar maar half verwachtte, heb ik met Mauve haar geposeerd & heb beproefd wat te teekenen maar het gaat nog niet en ik heb mij van avond nog geheel lam en beroerd gevoeld. Maar als ik me nog een paar dagen stil houd dan zal het weer voorbij zijn voor een heelen tijd & hoef ik niet te vreezen dat het vooreerst terug komt als ik wat oppas. Het spijt mij zeer dat gij ook niet wel zijt. Toen ik verl. winter te Brussel was1 heb ik ook zooveel ik kon baden gebruikt, 2 of 3 maal per week in de badinrigting en ik heb mij daar zeer wel bij bevonden en zal het hier ook weer gaan doen. Ik twijfel niet of als gij het een tijd vol houdt zal het U ook veel helpen omdat men daardoor krijgt wat ze hier “doorstraling” noemen, n.l. dat de poriën van de huid open blijven en de huid haar werking kan doen terwijl die anders vooral s’winters eenigzins ineenschrompelt.
En ik zeg U ronduit dat ik bepaald van meening ben dat gij U niet moet geneeren om nu en dan naar een meid te gaan, als gij er een weet waar ge op vertrouwen kunt en waar ge ook wat hart voor hebben kunt zooals er werkelijk velen zijn. Want voor iemand die een leven van inspanning heeft is dat noodig, absoluut noodig om normaal en bij zijn positieven te blijven.
Men hoeft zulke dingen niet te overdrijven en buitensporigheden te doen maar de natuur heeft vaste wetten waartegen te strijden fataal is. Enfin ge weet daar zelf wel alles van wat noodig is ge weten moet.─
 1v:2
Het zou voor U, het zou voor mij goed zijn als we getrouwd waren doch qu’y faire.─
Ik stuur U eens een klein teekeningetje2 maar ge moet hieruit niet opmaken dat ze allen zoo zijn, dit is vrij dun en snel gewasschen maar vooral bij grootere lukt dat niet altijd, ja zelfs maar heel zelden.
Toch zal het U misschien een bewijs geven dat het geen hopelooze zaak is, dat ik er zoowat den slag van beet krijg.─
Toen Mauve hier was het laatst vroeg hij me nog of ik geld noodig had. Ik kon mij toen goed houden tegen over hem en dat is nu wel beter doch gij ziet dat in geval van nood hij ook nog wel wat doen zou.
En dus, ofschoon er nog wel eens zorg zal komen, ik heb wel hoop wij er door zullen scharrelen. Vooral als de Hr. Tersteeg zoo goed zou willen zijn om als het U niet gelegen komt en het bepaald noodig mogt wezen me wat crediet te geven.
Gij spreekt van schoone beloften. Het is met mij min of meer ook zoo. Mauve zegt het zal goed gaan maar dat neemt niet weg dat de aquarellen die ik maak toch nog niet bepaald verkoopbaar zijn. Nu, ik heb er zelf ook wel hoop op en ik zal er terdeeg op sjouwen maar het is soms desperaat genoeg als men ’t wat hooger op wil voeren en ’t wordt dik.3 Dat is iets om wanhopig te worden want het is geen kleine moeielijkheid. En de experimenten of proefnemingen met aquarelleeren zijn vrij kostbaar. papier, verf, penseelen en model en tijd en wat niet al.─
Maar evenwel geloof ik de minst kostbare weg is doorzetten zonder tijd te verliezen.
Want door die beroerde periode moet men heen.  1v:3 Ik moet nu sommige dingen af leeren die ik mij zelven zoo wat geleerd had en op een heel andere manier de dingen aankijken. Voor men een vasten blik heeft op de proportie der dingen moet men zich heel wat moeite geven.
Het is niet altijd precies gemakkelijk voor mij om met Mauve om te gaan, evenmin als omgekeerd omdat ik geloof dat wij elkaar niets toegeven in zenuwachtigheid en het kost hem bepaald inspanning om ’t mij te wijzen en mij niet minder om ’t te begrijpen en te trachten ’t in praktijk te brengen.
Maar ik geloof dat wederkeerig wij elkaar toch zoowat beginnen te verstaan en het reeds wat dieper begint te zitten dan wat oppervlakkige sympathie. Hij heeft het druk met zijn groote schilderij dat indertijd voor den Salon bestemd was,4
het wordt prachtig. En dan heeft hij ook een winter5 onder handen. En mooie teekeningen.6
Ik geloof dat hij in ieder schilderij en in iedere teekening een klein stukje van zijn leven geeft. hij is soms zoo moe als een hond en hij zei laatst “’k word er niet sterker op”, en wie hem toen op dat moment gezien had zou niet ligt die uitdrukking van zijn gelaat vergeten.
Hetgeen Mauve mij tot mijn troost zegt als mijn teekeningen zwaar, dik, modderig, zwart, dood worden is dit: Als gij nu al dun werktet dan zou het maar een zekere chique zijn en ge zoudt later waarschijnlijk dik worden. Maar gij zit nu te sjouwen en het wordt zwaar maar dat wordt later snel en dun.─ Mits dat maar zoo uitkomt heb ik er niet op tegen. En gij ziet het nu aan dit kleintje, dat is in een kwartier tijd begonnen en klaar gemaakt doch ─ ─ nadat ik er een grootere van gemaakt had die te zwaar geworden was. En juist omdat ik op die grootere gesjouwd had kon ik later toen ’t model toevallig even zoo stond in een oogenblik er dit van op krabbelen op een klein stukje papier dat van een vel Whatman overgeschoten was.─
Dit model is een mooie meid, het is ’t model van Artz7 vooral geloof ik, maar ze moet een daalder8 per dag hebben en dat is toch voor nu te duur. Dus scharrel ik maar met mijn oud besje.
 1r:4
Het lukken of niet lukken van een teekening heeft ook veel te maken met de stemming & toestand waarin men is geloof ik. En ’t is daarom dat ik doe wat ik kan om helder & opgeruimd te zijn. Doch soms zooals nu overmeestert mij een of andere malaise en dan is het donderen.
Toch is ook dan de boodschap doorwerken ─ want b.v. Mauve en Israels & zooveel anderen die voorbeelden zijn, weten van alle stemmingen partij te trekken.
Enfin ik heb eenige hoop dat zoodra ik geheel weer in orde ben het zal vlotten, wat beter dan nu. Als ik een tijd rusten moet dan zal ik het doen maar waarschijnlijk is het spoedig voorbij.
Alles bij elkaar genomen echter is het niet meer met me als een jaar of wat geleden, toen gebeurde het mij nooit dat ik een dag in bed bleef en nu is er telkens een of ander dat me hindert, al is het zoo erg niet.
Enfin mijn jeugd is weg, niet mijn levenslust of mijn levenskracht maar ik bedoel de tijd dat men niet voelt dat men leeft en zonder moeite leeft. Eigentlijk zeg ik, tant mieux, er zijn nu betere dingen après tout dan toen. Houd u goed kerel ─ het is toch nog al klein en gemeen van Messrs G&Cie dat men U weigerde toen ge geld wildet opnemen,9 dat hebt ge zeker niet verdiend dat men zoo koelzinnig tegen U was, want ge haalt veel kastanjes voor hen uit het vuur en spaart U zelven niet. Dus hebt ge ’t regt dat men wat égards voor U hebbe.
Ontvang een handdruk in gedachten, ik hoop dat ik U spoedig wat beters zal te vertellen hebben dan vandaag & in den laatsten tijd maar ge moet ’t me niet kwalijk nemen, ik ben erg lam. à Dieu.

t. à t.
Vincent

translation
 1r:1
Schenkweg 138 Thursday.

My dear Theo,
I received your letter and the 100 francs enclosed in good order, and thank you very much for both. What I feared would happen when last I wrote to you has now truly come about, namely that I fell ill and spent three days or so lying in bed with fever and anxiety. Accompanied now and then by headache and toothache. It’s a wretched condition and comes from nervous exhaustion. Mauve came to see me and we agreed again to bear up bravely through it all.
But then I loathe myself so much for not being able to do what I’d like, and at such moments one feels as though one is bound hand and foot, lying in a deep, dark pit, powerless to do anything. Now it’s over, inasmuch as I got up last night and pottered around a bit, putting one thing and another in order, and when this morning the model came of her own accord to have a look, even though I only half expected her, together with Mauve I arranged her in a pose and tried to draw a little, but I can’t yet, and this evening I felt completely weak and miserable. But if I do as little as possible for a couple of days then it will be over for a good long time, and if I’m careful I needn’t be afraid that it will recur for the time being. I’m very sorry that you’re not well either. When I was in Brussels last winter,1 I had baths as often as I could, 2 or 3 times a week in the bathhouse, and I felt very well and shall start doing it again here. I don’t doubt but that it would also help you a lot if you were to keep it up for a while, because one gets what they call ‘radiation’ here, namely that the pores of the skin stay open and the skin can breathe, whereas otherwise it shrivels up a bit, especially in the winter.
And I tell you frankly that I definitely think you mustn’t be embarrassed about going to a girl now and then, if you know one you can trust and you can feel something for, of which there are many in fact. Because for someone whose life is all hard work and exertion it’s necessary, absolutely necessary, to stay normal and to keep one’s wits about one.
One doesn’t have to overdo that kind of thing and go to excess, but nature has fixed laws and it’s fatal to struggle against them. Anyway, you know everything you need to know about it.  1v:2
It would be good for you, it would be good for me, if we were married, but what can one do?
I’m sending you a little drawing,2 but you mustn’t conclude from it that they’re all like that, this is fairly thin and washed quickly, but that doesn’t always work, especially with larger ones, in fact it seldom does.
Yet it will perhaps prove to you that it’s not a hopeless case, that I’m beginning to get the hang of it, rather.
When Mauve was last here he asked me if I needed any money. I could put on a brave face towards him and that’s going better, but you see that in an emergency he would also do something.
And so, although there will still be worries, I do have hope that we’ll muddle through. Especially if Mr Tersteeg would be kind enough, if it’s inconvenient for you, to give me some credit if it should prove absolutely necessary.
You speak of fine promises. It’s more or less the same with me. Mauve says it will go well, but that doesn’t alter the fact that the watercolours I’m making still aren’t exactly saleable. Well, I also have hope and I’ll work myself to the bone, but one is sometimes driven to desperation when one wants to work something up a bit more and it turns out thick.3 It’s enough to drive one to distraction, for it’s no small difficulty. And experiments and trials with watercolours are rather costly. Paper, paint, brushes and the model and time and all the rest.
Still, I believe that the least expensive way is to persevere without losing any time.
For one must get through this miserable period.  1v:3 Now I must learn not to do some things which I more or less taught myself, and to look at things in a completely different way. A great effort must be made before one can look at the proportion of things with a steady eye.
It’s not exactly easy for me to get along with Mauve all the time, any more than is the reverse, because I think we’re a match for each other as regards nervous energy, and it’s a downright effort for him to give me directions, and no less for me to understand them and to attempt to put them into practice.
But I think we’re beginning to understand each other quite well, and it’s already beginning to be a deeper feeling than mere superficial sympathy. He has his hands full with his large painting that was once intended for the Salon,4 it will be splendid. And he’s also working on a winter scene.5 And some lovely drawings.6
I believe he puts a little bit of his life into each painting and each drawing. Sometimes he’s dog-tired, and he said recently, ‘I’m not getting any stronger’, and anyone seeing him just then wouldn’t easily forget the expression on his face.
This is what Mauve says to console me when my drawings turn out heavy, thick, muddy, black, dead: If you were already working thinly now, it would only be being stylish and later your work would probably become thick. Now, though, you’re struggling and it becomes heavy, but later it will become quick and thin. If indeed it turns out like that, I have nothing against it. And you see it now from this small one, which took a quarter of an hour to make from beginning to end, but – after I’d made a larger one that turned out too heavy. And it was precisely because I’d struggled with that other one that, when the model happened to be standing like this for a moment, I was later able to sketch this one in an instant on a little piece of paper that was left over from a sheet of Whatman.
This model is a pretty girl, I believe she’s mainly Artz’s model,7 but she charges a daalder8 a day and that’s really too expensive for now. So I simply toil on with my old crone.  1r:4
The success or failure of a drawing also has a lot to do with one’s mood and condition, I believe. And that’s why I do what I can to stay clear-headed and cheerful. But sometimes, like now, some malaise or other takes hold of me, and then it doesn’t work at all.
But then, too, the message is to keep on working – because Mauve, for instance, and Israëls and so many others who are examples know how to benefit from every mood.
Anyway, I have some hope that as soon as I’m completely better things will go well, a little better than now. If I have to rest for a while I’ll do it, but it will probably be over soon.
All things considered, though, I’m not like I was a year or so ago, when I never had to stay in bed for a day, and now there’s something thwarting me at every turn, even if it isn’t so bad.
In short, my youth is past, not my love of life or my vitality, but I mean the time when one doesn’t feel that one lives, and lives without effort. Actually I say all the better, there are now better things, after all, than there were then. Bear up, old chap – it really is rather petty and mean of Messrs G&Cie that they refused you when you wanted to have some money.9 You certainly didn’t deserve that, that they were so cold-hearted towards you, because you do a lot of their dirty work and don’t spare yourself. So you have a right to be treated with some respect.
Accept a handshake in thought, I hope that I’ll soon have something better to tell you than I did today and recently, but you mustn’t hold it against me, I’m very weak. Adieu.

Ever yours,
Vincent
notes
1. Van Gogh was in Brussels from October 1880 to April 1881 (see letters 160-165).
2. It is not known which drawing this was, but later in the letter it appears to have been a figure drawing from a female model, done in watercolour on Whatman paper (cf. also letter 206).
3. Van Gogh must mean that he wants to heighten the colour, which sometimes causes the paint to become too thick and not transparent enough.
4. Mauve’s Fishing boat on the beach was presented at the 1882 Salon. Apparently the canvas had previously been intended for the Paris Salon but was not exhibited there; he had made sketches of the motif six years earlier. Regarding this work, see letter 194, n. 5.
5. ‘A winter’ is too vague an indication to permit identification of this work.
6. It is not known which drawings are referred to here.
7. Nothing has been discovered about this model used by David Adolph Constant Artz. This figure drawing was presumably made at Pulchri (cf. letter 202, n. 1).
8. A daalder is 1.50 guilders.
9. From letter 204 it emerges that Theo could not have any money from Goupil until the inventory was completed.