Back to site

198 To Theo van Gogh. The Hague, Thursday, 5 or Friday, 6 January 1882.

metadata
No. 198 (Brieven 1990 197, Complete Letters 168)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: The Hague, Thursday, 5 or Friday, 6 January 1882

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b189 V/1962

Date
When Vincent wrote this letter, letter 196 of on or about 3 January 1882 had already been sent, though he had not yet received Theo’s letter of 5 January (letter 197) (see ll. 21-23). That letter probably arrived on 6 January, or possibly 7 January, which means that the present letter could have been written on Thursday, 5 or Friday, 6 January 1882.

Ongoing topics
Van Gogh’s quarrel with his parents (194)
Mauve gives Van Gogh advice (192)

original text
 1r:1
Beste broer,
Zeg eens Theo, hoe heb ik het met U? Ge hebt toch zeker mijn laatste schrijven1 ontvangen waarin ik U een & ander mededeelde omtrent hetgeen t’huis voorviel & hoe dat ten gevolge had dat ik het huis verliet & terugging naar s’Hage & nu hier in mijn eigen atelier zit, adres SCHENKWEG NO 138 (nabij Station Rijnspoor).2
Gij weet Mauve hielp me om mij te installeeren doch ik zit voor allerlei onkosten nog, en ik heb waarachtig sinds een dag of wat geen cent meer in mijn zak. Nu had ik er natuurlijk zoo zeker op gerekend dat gij althans nu voor de maand Januarij de frs 100 mij zoudt gezonden hebben.
 1v:2
Maar tot heden ontving ik niets, zelfs geen schrijven van U. Het beroerdste is, ik kan onmogelijk met model werken voor ik weer wat in mijn zak heb en ik kan dus haast niets uitvoeren, het weer is te slecht om buiten te zitten ofschoon ik het herhaaldelijk beproefd heb.
Het gaat mij best maar de laatste dagen ben ik flaauw van spanning.
Ik heb naar modellen gezocht en weet er een paar doch ik kan ze niet nemen.
Ik ben vandaag uit desperatie bij Goupil geweest want overeenkomstig ’t geen  1v:3 gij schreeft wilde ik in godsnaam Tersteeg vragen mij wat voor te schieten.
Doch Tersteeg was net voor een paar dagen uit de stad gegaan.
Nu Iterson wil ik er niet over spreken.
Tegenover Mauve moet ik mij ook goedhouden. M. heeft waarachtig reeds genoeg gedaan.
Tersteeg had mij beloofd eens te komen kijken doch hij is er nog niet geweest.
 1r:4
Als gij om de een of andere reden de frs 100 niet in eens kunt sturen, stuur het mij gedeeltelijk per ommegaande.
Ik vind daarnet een postzegel in mijn zak, anders had ik dit briefje niet eens weg kunnen sturen.– Het is een tijd van strijd voor U & voor mij maar ik geloof we vorderen. Laat ons dus courage houden, à dieu, met een handdruk.

t. à t.
Vincent

translation
 1r:1
Dear brother,
Tell me, Theo, how do I stand with you? Surely you’ve received my last letter,1 in which I told you one thing and another about what happened at home and how that resulted in my leaving home and going back to The Hague, and am now in my own studio, address SCHENKWEG No. 138 (near the Rijnspoor Station).2
Mauve, you know, helped me to settle in, but I still have all kinds of expenses ahead of me, and I truly haven’t had a penny in my pocket for a day or two. Of course I’d really counted on your having sent at least the 100 francs for the month of January.  1v:2
But I haven’t received anything yet, not even a letter from you. The worst thing is that it’s impossible for me to work with a model before I have something in my pocket again, and so there’s almost nothing I can do, the weather is too bad to sit outdoors, although I’ve tried to repeatedly.
I’m fine, but the last couple of days I’ve been weak from the tension.
I’ve looked for models and know of a couple, but I can’t take them.
Today I went to Goupil out of desperation, because in keeping with what  1v:3 you wrote I wanted to ask Tersteeg to lend me some money for God’s sake.
But Tersteeg had just left town for a couple of days.
I don’t want to talk to Iterson about it.
I must also bear up bravely towards Mauve. M. has really done enough already.
Tersteeg had promised to come and have a look, but he hasn’t been here yet.  1r:4
If for one reason or another you can’t send the 100 francs all at once, send me part of it by return of post.
I just found a stamp in my pocket, otherwise I wouldn’t even have been able to send this letter. It’s a time of struggle for you and for me, but I believe we’re progressing. So let’s keep our spirits up, adieu, with a handshake.

Ever yours,
Vincent
notes
1. Van Gogh is actually referring to his last letter but one, letter 194.
2. Rijnspoor Station (1870) – renamed Staatsspoor in 1890 – was located in Rijnstraat, near Schenkweg, on the site of the present-day Central Station. See exhib. cat. The Hague 1990, pp. 30, 38, 41-42.