Back to site

192 To Theo van Gogh. The Hague, on or about Sunday, 18 December 1881.

metadata
No. 192 (Brieven 1990 190, Complete Letters 163)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: The Hague, on or about Sunday, 18 December 1881

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. nos. b183 a-b V/1962

Date
Van Gogh writes that he has been gone from Etten for ‘almost a month’ (ll. 29-30), having left there on Wednesday, 23 or Thursday, 24 November (see letter 191). This offers no basis for an exact dating, although the letter must have been written around 20 December. On Monday, 19 December Mrs van Gogh wrote to Theo that there had been positive reports from Vincent (cf. n. 3) and that he would probably come home ‘at the end of the week’. She goes on to talk about the search for a studio in Etten (FR 2239), which is a point Vincent discusses in the present letter (ll. 17-21). He also mentions his intention of returning home in three or four days (he actually returned on c. 23 December) and expresses the same optimism about his work. These parallels suggest that the letter to his parents and this letter to Theo were written at approximately the same time. The letter to his parents arrived on 19 December in Etten, so we assume that this letter to Theo was written around Sunday, 18 December 1881.

Ongoing topic
Van Gogh is taking lessons from Anton Mauve in The Hague (191)

Sketches

  1. Scheveningen woman (F - / JH 88), letter sketch
  2. Sculpture (F - /JH 89), letter sketch
  3. Still life with cabbage and clogs (F - / JH 89), letter sketch
  4. Scheveningen woman sewing (F - / JH 86), letter sketch
  5. Scheveningen woman knitting (F - / JH 87), letter sketch

original text
 1r:1
Waarde Theo,
Mogelijk hebt gij al uitgekeken naar een woordje van mij om te vernemen wat ik dezer dagen uitvoer. En van mijn kant had ik al uitgezien naar een woordje van U.
Nog steeds ben ik iederen dag bij Mauve, overdag om te schilderen, s’avonds om te teekenen. Heb nu 5 studies geschilderd & 2 aquarellen, & natuurlijk nog enkele krabbels.
Ik kan U niet zeggen hoe goed & hartelijk Mauve & Jet voor mij waren dezer dagen. En Mauve heeft mij dingen gewezen en gezegd die ik wel niet zoo maar op eens doen kan maar die ik langzamerhand wel zal in praktijk brengen. Maar ik moet terdeeg doorwerken, en als ik weer te Etten ben zullen er een paar veranderingen noodig zijn, o.a. ik zal moeten zien ergens een groote kamer te huren waar ik behoorlijke distantie kan nemen, anders is ’t figuurteekenen eigentlijk niet mogelijk tenzij voor studie van enkele brokken.
Enfin over deze kwestie ben ik aan ’t beraadslagen met M. en ik schrijf U daar op nieuw over dezer dagen.
De geschilderde studies zijn natures mortes,1 de aquarellen naar model, een scheveningsche.2  1v:2 Misschien schrijft M. zelf U dezer dagen wel eens een woordje.
Doch Theo, nu ben ik al haast een maand weg en ge begrijpt ik heb voor mijn doen veel onkosten gehad. Wel heeft M. mij verscheiden dingen gegeven van verf &c. doch ik heb een & ander moeten bijkoopen, ik heb ook eenige dagen ’t model betaald. En had een paar schoenen noodig en enfin, verder heb ik niet altijd op ieder dubbeltje gezien. Zoodat ik wel een beetje over de grenzen van de frs 100 ben getreden daar de heele reis mij nu met alles & alles f. 90 kost. En nu geloof ik dat Pa er wat krap inzit en ik weet niet hoe ik doen moet.
Ik voor mij bleef nog graag wat hier, ja zou graag voor een paar maanden een kamer hier huren, b.v. op Scheveningen en misschien wel voor langer dan een paar maande. Maar in de gegevenen is ’t misschien beter ik terug ga naar Etten. Ik vind Scheveninge zoo almagtig mooi & de typen & figuren. Maar de modellen zijn daar f. 1.50 of f. 2.- per dag, sommigen zelfs meer.
 1v:3
Maar men heeft hier omgang met schilders &c. Toen ik Pa deze week schreef om geld toen vond Pa het zoo schrikkelijk veel dat ik f. 90 gulden had verteerd.
Gij echter zult denk ik begrijpen dat dit niet zonder reden is want alles is duur. Maar ik heb er verdomd het land aan om Pa van iederen cent rekenschap te geven, te meer omdat alles aan allen wordt overgebabbeld, niet zonder toevoegsels & overdrijvingen.
Nu heeft Pa nog bovendien geld uitgegeven door een overjas voor me te koopen die tot op den grond hing toen ik hem kreeg, en bovendien een ploerteriga opzigtig model. Dat was uit goedheid misschien dat Pa het deed doch ’t was nu waarachtig niet ’t moment er voor nu we toch al veel uitgaven hebben en bovendien, ’t is geen manier van doen om goed te koopen zonder iemand te raadplegen en zonder passen of meten. Pa stuurde die jas naar hier maar ik heb hem dadelijk geretourneerd. Dus wil ik maar zeggen Theo, ik begin nu hier een beetje in de penarie te zitten.
 1r:4
En ik schrijf U om U dit te zeggen. Ik heb geen geld meer om te blijven, ik heb geen geld om terug te gaan. Nu wacht ik nog een dag of wat in elk geval. En ik zal doen wat gij wilt.
Zijt gij van meening dat het beter is ik hier nog wat blijf, ik zou erg graag nog wat blijven, en niet teruggaan voor ik nog een eind verder gevorderd ben.
Wilt gij dat ik terug ga nu direkt, ’t is mij ook goed. Mits ik maar eene goede kamer ergens vind, wat grooter dan ’t ateliertje t’huis, dan kan ik voor een tijd weer alleen scharrelen en later weer eens naar s’Hage teruggaan. In alle geval Theo, ik heb zoo door Mauve eenig licht gekregen met betrekking tot de mysteries van ’t palet & het aquarelleeren. En daar zullen we de f. 90 die de reis nu heeft gekost nog wel uithalen. M. zegt dat het zonnetje voor mij opkomt maar dat ’t nog in een nevel zit.3 Enfin daar heb ik niets op tegen. Ik zal er U nog wel meer van vertellen hoe hartelijk & goed M. was.
Nu wacht ik dus een paar dagen nog hier om Uw antwoord te wachten.  2r:5 Maar komt Uw antwoord niet binnen een dag of 3, 4 dan vraag ik Pa om geld om direkt terug te gaan.–
Ik heb U nog allerlei te zeggen waar gij mogelijk belang in stellen zult, omtrent de manier om te werken naar ’t model te Etten, maar zooals ik reeds zeide, ik schrijf U hierover later – binnen kort. Hierbij stuur ik U krabbeltjes van de twee aquarellen. Ik heb alle hoop om in betrekkelijk korten tijd iets verkoopbaars te maken, ja geloof dat desnoods deze twee reeds zouden te verkoopen zijn. Vooral eene waarin M. wat geveegd heeft.4 Maar ik houd ze liever zelf een tijdje om mij beter verschillende dingen omtrent de uitvoering te herinneren.
Wat is aquarel een heerlijk ding om ruimte en lucht uit te drukken zoodat het figuur in de atmosfeer zit en er leven in komt.
Nu wilt gij dat ik nog een paar aquarellen hier voor U maak, ik wensch niets liever doch het verblijf hier en de modellen en de verf en ’t papier &c. &c. kost mij alles geld en ik heb niet meer.
 2v:6
Schrijf mij dus in alle geval een woordje par retour de courier, en wilt ge dat ik blijf stuur mij dan zoo mogelijk wat geld.
Ik geloof wel dat ik beter zal kunnen vorderen nu naarmate ik nu eens iets praktisch over kleur & penseelsbehandeling heb gehoord. En gij kunt wel denken dat ik er prijs op stel M. geen berouw behoeve te hebben van Zijne welwillendheid.
We zullen probeeren er door heen te slaan en er wat kracht achter te zetten.
Nu adieu, ik reken er op dat ge in elk geval per keerende een woordje schrijft, adres A. Mauve.– Uilenboomen 198. Geloof me, met een handdruk in gedachten

t. à t.
Vincent.

Ik heb hier verbazend slechte inkt waarin iets roods zit dat ook in de schetsjes gekomen is.

 2v:7 [sketch A]
[sketch B]
[sketch C]
Dit zijn de sujetten van 2 geschilderde studies. ’t een is een terre cuite kinderkopje met een bonten muts op, ’t andere een witte kool & een partij aardappels &c.

 2r:8 [sketch D]
[sketch E]
translation
 1r:1
My dear Theo,
It’s possible that you’ve been expecting a word from me to hear what I’m doing these days. And for my part I’ve been looking forward to a word from you.
I’m still going to Mauve’s every day, during the day to paint, in the evenings to draw. Have now painted 5 studies and 2 watercolours, and naturally a few scratches.
I can’t tell you how good and kind Mauve and Jet have been to me these days. And Mauve has shown and told me things which I can’t do straightaway but will gradually put into practice. But I must go on working hard, and when I’m in Etten again a couple of changes will be necessary, among other things I’ll have to see about renting a large room somewhere in which I can stand back a sufficient distance, otherwise figure drawing isn’t really possible, except for studying a few fragments.
Anyway, I’m considering the matter with M. and I’ll write to you about it again one of these days.
The painted studies are still lifes,1 the watercolours done from a model, a Scheveningen woman.2  1v:2 Perhaps M. will write a letter to you himself soon.
But Theo, I’ve been gone almost a month now, and you’ll understand that I’ve had more expenses than usual. M. has in fact given me various things, paint &c., but I’ve had to buy more of this and that, I’ve also paid the model for several days. And needed a pair of shoes, and besides, I didn’t always pay attention to every penny, so that I’ve rather exceeded the 100-franc limit, for the whole trip has now cost me 90 guilders altogether. And now I think that Pa is rather short of money and I don’t know what to do.
For my part, I’d like to stay here a while longer, would even like to rent a room here for a couple of months, in Scheveningen, for example, and possibly for more than a couple of months. But in the circumstances it would perhaps be better to return to Etten. I find Scheveningen so almightily beautiful and the types and figures. But the models there cost 1.50 or 2 guilders a day, some of them even more.  1v:3
But here one is in touch with painters &c. When I wrote to Pa this week for money, he thought the 90 guilders I’d spent so terribly much.
You, though, will understand, I think, that this wasn’t unreasonable, because everything is expensive. But I damned well hate having to give Pa an account of every penny, the more so because everything is blabbed to everyone else, not without embellishments and exaggerations.
What’s more, Pa has now spent money on an overcoat for me that hung to the ground when I got it, and was a vulgar, flamboyant style to boot. Perhaps Pa did it out of kindness, but it really wasn’t the time to do it, since we have so many expenses already, and it’s also no way to buy clothes, without consulting the person and without fitting or measuring. Pa sent the coat here, but I immediately sent it back. So I only want to say, Theo, I’m beginning to get rather hard up.  1r:4
And I’m writing to you to tell you this. I haven’t any money to stay, I haven’t any money to go back. I’ll wait a day or so in any case and do whatever you want.
Do you think it’s better that I stay here a while? I’d very much like to stay a bit longer, and not go back before I’ve progressed a great deal more.
If you want me to go back immediately, that’s also fine with me. Provided I find a good room somewhere, somewhat larger than the little studio at home. Then I can potter about by myself for a while, and go back to The Hague again later. In any event, Theo, I’ve been so enlightened by Mauve as regards the mysteries of the palette and painting in watercolour. And that will repay the 90 guilders this trip has cost. M. says that the sun is rising for me but that it’s still shrouded in mist.3 Oh well, I have nothing against that. Sometime I’ll tell you more about how kind and good M. was.
So now I’ll wait here a couple of days, awaiting your answer.  2r:5 But if your answer doesn’t come within 3 or 4 days, I’ll ask Pa for the money to go back immediately.
I still have all kinds of things to tell you which you’ll perhaps be interested in, about the way of working from a model at Etten, but as I already said, I’ll write to you about this later – soon. I’m sending you herewith scratches of the two watercolours. I have every hope of making something saleable within a relatively short time, yes, believe that if necessary it ought to be possible to sell these two. Especially the one in which M. has added some touches.4 But I’d prefer to keep them myself for a while, the better to remember various things regarding their execution.
How marvellous watercolour is for expressing space and airiness, allowing the figure to be part of the atmosphere and life to enter it.
Now would you like me to make a few more watercolours for you here? I’d like nothing better, but accommodation here and the models and the paint and the paper &c. &c. all cost me money, and I haven’t got any more.  2v:6
So write to me in any case by return of post, and if you want me to stay, send me some money if possible.
I really think that I’ll be able to make more progress now, now that I’ve heard some practical things about colour and the handling of the brush. And you can imagine that I set great store by M. not having to regret his kindness.
We’ll try and pull through and put some energy into it.
Now adieu, I’m counting in any case on your writing a word by return of post, address A. Mauve. Uilenbomen 198. Believe me, with a handshake in thought,

Ever yours,
Vincent.

I have extremely bad ink here which has something red in it that has come through in the sketches.

 2v:7
[sketch A]

[sketch B]
[sketch C]

These are the subjects of 2 painted studies. One is a terracotta head of a child wearing a fur cap, the other a white cabbage and some potatoes &c.

 2r:8
[sketch D]
[sketch E]
notes
1. Three of the five still lifes are still known: Still life with cabbage and clogs (F 1 / JH 81 ), corresponding to letter sketch C; Still life with an earthenware pot and clogs (F 63 / JH 920 ), see letter 191); and Still life with a straw hat (F 62 / JH 922 ). Letter sketch B gives an impression of the fourth (unknown) still life of a terracotta child’s head with a fur cap.
2. The two watercolours are Scheveningen woman sewing (F 869 / JH 83 ), on which letter sketch D is based (F - / JH 86), and Scheveningen woman knitting (F 870 / JH 84 ), depicted in letter sketch E (F - / JH 87). There is a third watercolour, Scheveningen woman (F 871 / JH 85 ), whose smaller measurements probably put it in the category of the above-mentioned ‘scratches’, an impression of which is given in letter sketch A (F - / JH 88). See cat. Amsterdam 1996, pp. 99-101, cat. no. 22.
a. Meaning: ‘showy’ (here ‘vulgar’).
3. Mrs van Gogh wrote to Theo about the prevailing mood of optimism: ‘Received cheerful letters from Vincent about his work. He sees riches in store; for us it’s enough that he’s hard at work and receiving capable instruction; he didn’t know yet but thought he’d come home at the end of the week. We have no studio in mind as yet, but he must see it for himself, there aren’t many large rooms facing north. Well, may he succeed in his work’ (FR b2239, 19 December 1881).
4. This was Scheveningen woman knitting (F 870 / JH 84 ). In July 1882 Van Gogh gave this watercolour to the assistant physician Cornelis Anthonie Molenaar (see letter 245).