1r:1
Waarde Theo,
Mogelijk hebt gij al uitgekeken naar een woordje van mij om te vernemen wat ik dezer dagen uitvoer. En van mijn kant had ik al uitgezien naar een woordje van U.
Nog steeds ben ik iederen dag bij Mauve, overdag om te schilderen, s’avonds om te teekenen. Heb nu 5 studies geschilderd & 2 aquarellen, & natuurlijk nog enkele krabbels.
Ik kan U niet zeggen hoe goed & hartelijk Mauve & Jet voor mij waren dezer dagen. En Mauve heeft mij dingen gewezen en gezegd die ik wel niet zoo maar op eens doen kan maar die ik langzamerhand wel zal in praktijk brengen. Maar ik moet terdeeg doorwerken, en als ik weer te Etten ben zullen er een paar veranderingen noodig zijn, o.a. ik zal moeten zien ergens een groote kamer te huren waar ik behoorlijke distantie kan nemen, anders is ’t figuurteekenen eigentlijk niet mogelijk tenzij voor studie van enkele brokken.
Enfin over deze kwestie ben ik aan ’t beraadslagen met M. en ik schrijf U daar op nieuw over dezer dagen.
De geschilderde studies zijn natures mortes,1 de aquarellen naar model, een scheveningsche.2  1v:2 Misschien schrijft M. zelf U dezer dagen wel eens een woordje.
Doch Theo, nu ben ik al haast een maand weg en ge begrijpt ik heb voor mijn doen veel onkosten gehad. Wel heeft M. mij verscheiden dingen gegeven van verf &c. doch ik heb een & ander moeten bijkoopen, ik heb ook eenige dagen ’t model betaald. En had een paar schoenen noodig en enfin, verder heb ik niet altijd op ieder dubbeltje gezien. Zoodat ik wel een beetje over de grenzen van de frs 100 ben getreden daar de heele reis mij nu met alles & alles f. 90 kost. En nu geloof ik dat Pa er wat krap inzit en ik weet niet hoe ik doen moet.
Ik voor mij bleef nog graag wat hier, ja zou graag voor een paar maanden een kamer hier huren, b.v. op Scheveningen en misschien wel voor langer dan een paar maande. Maar in de gegevenen is ’t misschien beter ik terug ga naar Etten. Ik vind Scheveninge zoo almagtig mooi & de typen & figuren. Maar de modellen zijn daar f. 1.50 of f. 2.- per dag, sommigen zelfs meer.
 1v:3
Maar men heeft hier omgang met schilders &c. Toen ik Pa deze week schreef om geld toen vond Pa het zoo schrikkelijk veel dat ik f. 90 gulden had verteerd.
Gij echter zult denk ik begrijpen dat dit niet zonder reden is want alles is duur. Maar ik heb er verdomd het land aan om Pa van iederen cent rekenschap te geven, te meer omdat alles aan allen wordt overgebabbeld, niet zonder toevoegsels & overdrijvingen.
Nu heeft Pa nog bovendien geld uitgegeven door een overjas voor me te koopen die tot op den grond hing toen ik hem kreeg, en bovendien een ploerteriga opzigtig model. Dat was uit goedheid misschien dat Pa het deed doch ’t was nu waarachtig niet ’t moment er voor nu we toch al veel uitgaven hebben en bovendien, ’t is geen manier van doen om goed te koopen zonder iemand te raadplegen en zonder passen of meten. Pa stuurde die jas naar hier maar ik heb hem dadelijk geretourneerd. Dus wil ik maar zeggen Theo, ik begin nu hier een beetje in de penarie te zitten.
 1r:4
En ik schrijf U om U dit te zeggen. Ik heb geen geld meer om te blijven, ik heb geen geld om terug te gaan. Nu wacht ik nog een dag of wat in elk geval. En ik zal doen wat gij wilt.
Zijt gij van meening dat het beter is ik hier nog wat blijf, ik zou erg graag nog wat blijven, en niet teruggaan voor ik nog een eind verder gevorderd ben.
Wilt gij dat ik terug ga nu direkt, ’t is mij ook goed. Mits ik maar eene goede kamer ergens vind, wat grooter dan ’t ateliertje t’huis, dan kan ik voor een tijd weer alleen scharrelen en later weer eens naar s’Hage teruggaan. In alle geval Theo, ik heb zoo door Mauve eenig licht gekregen met betrekking tot de mysteries van ’t palet & het aquarelleeren. En daar zullen we de f. 90 die de reis nu heeft gekost nog wel uithalen. M. zegt dat het zonnetje voor mij opkomt maar dat ’t nog in een nevel zit.3 Enfin daar heb ik niets op tegen. Ik zal er U nog wel meer van vertellen hoe hartelijk & goed M. was.
Nu wacht ik dus een paar dagen nog hier om Uw antwoord te wachten.  2r:5 Maar komt Uw antwoord niet binnen een dag of 3, 4 dan vraag ik Pa om geld om direkt terug te gaan.–
Ik heb U nog allerlei te zeggen waar gij mogelijk belang in stellen zult, omtrent de manier om te werken naar ’t model te Etten, maar zooals ik reeds zeide, ik schrijf U hierover later – binnen kort. Hierbij stuur ik U krabbeltjes van de twee aquarellen. Ik heb alle hoop om in betrekkelijk korten tijd iets verkoopbaars te maken, ja geloof dat desnoods deze twee reeds zouden te verkoopen zijn. Vooral eene waarin M. wat geveegd heeft.4 Maar ik houd ze liever zelf een tijdje om mij beter verschillende dingen omtrent de uitvoering te herinneren.
Wat is aquarel een heerlijk ding om ruimte en lucht uit te drukken zoodat het figuur in de atmosfeer zit en er leven in komt.
Nu wilt gij dat ik nog een paar aquarellen hier voor U maak, ik wensch niets liever doch het verblijf hier en de modellen en de verf en ’t papier &c. &c. kost mij alles geld en ik heb niet meer.
 2v:6
Schrijf mij dus in alle geval een woordje par retour de courier, en wilt ge dat ik blijf stuur mij dan zoo mogelijk wat geld.
Ik geloof wel dat ik beter zal kunnen vorderen nu naarmate ik nu eens iets praktisch over kleur & penseelsbehandeling heb gehoord. En gij kunt wel denken dat ik er prijs op stel M. geen berouw behoeve te hebben van Zijne welwillendheid.
We zullen probeeren er door heen te slaan en er wat kracht achter te zetten.
Nu adieu, ik reken er op dat ge in elk geval per keerende een woordje schrijft, adres A. Mauve.– Uilenboomen 198. Geloof me, met een handdruk in gedachten

t. à t.
Vincent.

Ik heb hier verbazend slechte inkt waarin iets roods zit dat ook in de schetsjes gekomen is.

 2v:7 [sketch A]
[sketch B]
[sketch C]
Dit zijn de sujetten van 2 geschilderde studies. ’t een is een terre cuite kinderkopje met een bonten muts op, ’t andere een witte kool & een partij aardappels &c.

 2r:8 [sketch D]
[sketch E]
top