1r:1
1Waarde Theo,
2Mogelijk hebt gij al uitgekeken naar een woordje
3van mij om te vernemen wat ik dezer dagen
4uitvoer. En van mijn kant had ik al uitgezien
5naar een woordje van U.
6Nog steeds ben ik iederen dag bij Mauve/ overdag
7om te schilderen/ s’avonds om te teekenen.
8Heb nu 5 studies geschilderd & 2 aquarellen,
9& natuurlijk nog enkele krabbels.
10Ik kan U niet zeggen hoe goed & hartelijk
11Mauve & Jet voor mij waren dezer dagen.
12En Mauve heeft mij dingen gewezen en gezegd die ik wel
13niet zoo maar op eens doen kan maar die
14ik langzamerhand wel zal in praktijk brengen.
15Maar ik moet terdeeg doorwerken, en als ik
16weer te Etten ben zullen er een paar
17veranderingen noodig zijn/ o.a. ik zal moeten
18zien ergens een groote kamer te huren waar
19ik behoorlijke distantie kan nemen/ anders
20is ’t figuurteekenen eigentlijk niet mogelijk
21tenzij voor studie van enkele brokken.
22Enfin over deze kwestie ben ik aan ’t
23beraadslagen met M. en ik schrijf U daar
24op nieuw over dezer dagen.
25De geschilderde studies zijn natures mortes/1 de
26aquarellen naar model, een scheveningsche_2  1v:2
27Misschien schrijft M_ zelf U dezer dagen
28wel eens een woordje.
29Doch Theo/ nu ben ik al haast een
30maand weg en ge begrijpt ik heb
31voor mijn doen veel onkosten gehad.
32Wel heeft M_ mij verscheiden dingen gegeven
33van verf &c. doch ik heb een & ander
34moeten bijkoopen/ ik heb ook eenige
35dagen ’t model betaald. En had een
36paar schoenen noodig en enfin/ verder
37heb ik niet altijd op ieder dubbeltje gezien_
38Zoodat ik wel een beetje over de grenzen
39van de frs 100 ben getreden daar de heele
40reis mij nu met alles & alles f_ 90 kost.
41En nu geloof ik dat Pa er wat krap inzit
42en ik weet niet hoe ik doen moet.
43Ik voor mij bleef nog graag wat hier/
44ja zou graag voor een paar maanden een kamer
45hier huren/ b.v. op Scheveningen en misschien wel voor langer dan een paar maande. Maar in de
46gegevenen is ’t misschien beter ik terug ga naar
47Etten. Ik vind Scheveninge zoo almagtig
48mooi & de typen & figuren_ Maar de
49modellen zijn daar f. 1.50 of f_ 2.- per
50dag/ sommigen zelfs meer.
 1v:3
51Maar men heeft hier omgang met schilders &c_
52Toen ik Pa deze week schreef om geld
53toen vond Pa het zoo schrikkelijk veel dat ik
54f_ 90 gulden had verteerd.
55Gij echter zult denk ik begrijpen dat dit
56niet zonder reden is want alles is duur_
57Maar ik heb er verdomd het land aan
58om Pa van iederen cent rekenschap te geven,
59te meer omdat alles aan allen
60wordt overgebabbeld/ niet zonder
61toevoegsels & overdrijvingen.
62Nu heeft Pa nog bovendien
63geld uitgegeven door een overjas voor me
64te koopen die tot op den grond hing
65toen ik hem kreeg/ en bovendien een ploerteriga
66opzigtig model. Dat was uit goedheid
67misschien dat Pa het deed doch ’t was
68nu waarachtig niet ’t moment er voor
69nu we toch al veel uitgaven hebben
70en bovendien/ ’t is geen manier van
71doen om goed te koopen zonder iemand
72te raadplegen en zonder passen of
73meten.
73aPa stuurde die jas naar hier maar ik heb hem dadelijk geretourneerd.
73Dus wil ik maar zeggen
74Theo/ ik begin nu hier een beetje in de
75penarie te zitten.
 1r:4
76En ik schrijf U om U dit te zeggen.
77Ik heb geen geld meer om te blijven/
78ik heb geen geld om terug te gaan.
79 Nu wacht ik nog een dag of wat in elk
80geval. En ik zal doen wat gij wilt.
81Zijt gij van meening dat het beter is ik hier
82nog wat blijf/ ik zou erg graag nog wat blijven,
83en niet teruggaan voor ik nog een eind verder
84gevorderd ben.
85Wilt gij dat ik terug ga nu direkt/ ’t is mij
86ook goed. Mits ik maar eene goede kamer ergens
87vind/ wat grooter dan ’t ateliertje t’huis/ dan
88kan ik voor een tijd weer alleen scharrelen
89en later weer eens naar s’Hage teruggaan.
90In alle geval Theo/ ik heb zoo door
91Mauve eenig licht gekregen met betrekking tot
92de mysteries van ’t palet & het aquarelleeren_
93En daar zullen we de f_ 90 die de reis nu heeft
94gekost nog wel uithalen. M. zegt dat het
95zonnetje voor mij opkomt maar dat ’t nog in een
96nevel zit.3 Enfin daar heb ik niets op tegen.
97Ik zal er U nog wel meer van vertellen hoe
98hartelijk & goed M. was.
99Nu wacht ik dus een paar dagen
100nog hier om Uw antwoord te wachten.  2r:5
101Maar komt Uw antwoord niet binnen
102'een dag of 3/ 4 dan vraag ik Pa om
103geld om direkt terug te gaan.–
104Ik heb U nog allerlei te zeggen waar
105gij mogelijk belang in stellen zult/
106'omtrent de manier om te werken naar ’t model
107te Etten, maar zooals ik reeds zeide/
108ik schrijf U hierover later – binnen
109kort. Hierbij stuur ik U krabbeltjes
110van de twee aquarellen. Ik heb alle
111hoop om in betrekkelijk korten tijd iets verkoopbaars
112te maken/ ja geloof dat desnoods deze twee reeds
113zouden te verkoopen zijn. Vooral eene waarin
114M_ wat geveegd heeft.4 Maar ik houd ze liever
115zelf een tijdje om mij beter verschillende dingen
116omtrent de uitvoering te herinneren.
117Wat is aquarel een heerlijk ding om ruimte en
118lucht uit te drukken zoodat het figuur in de
119atmosfeer zit en er leven in komt.
120Nu wilt gij dat ik nog een paar aquarellen
121hier voor U maak/ ik wensch niets liever doch
122het verblijf hier en de modellen en de verf
123en ’t papier &c_ &c. kost mij alles geld en
124ik heb niet meer_
 2v:6
125Schrijf mij dus in alle geval een
126woordje par retour de courier/
127en wilt ge dat ik blijf stuur mij dan zoo
128mogelijk wat geld.
129Ik geloof wel dat ik beter zal kunnen vorderen
130nu naarmate ik nu eens iets praktisch over
131kleur & penseelsbehandeling heb gehoord.
132En gij kunt wel denken dat ik er prijs op stel
133M. geen berouw behoeve te hebben van
134Zijne welwillendheid.
135We zullen probeeren er door heen te slaan
136en er wat kracht achter te zetten.
137Nu adieu/ ik reken er op dat ge in
138elk geval per keerende een woordje
139schrijft/ adres A. Mauve.– Uilenboomen 198. Geloof me/ met een handdruk
140in gedachten

140*t. à t.
141Vincent.

142Ik heb hier verbazend slechte
143inkt waarin iets roods zit dat
144'ook in de schetsjes gekomen is.

 2v:7 [sketch A]
[sketch B]
[sketch C]
145Dit zijn de sujetten van 2 geschilderde studies.
146’t een is een terre cuite kinderkopje met een bonten
146a muts op/
147’t andere een witte kool & een partij aardappels
148 &c_

 2r:8 [sketch D]
[sketch E]

102 een dag of 3, 4 < een dag 3 of 4
106 om te werken < om het werken Alternative emendation: ‘van het werken’.
144 schetsjes < schetsje
top