1r:1
1Waarde Theo,
2Hoewel ik pas kort geleden U heb geschreven zoo heb ik
3ditmaal U nog iets meer te zeggen.
4Namelijk dat er eene verandering in mijn teekenen is
5gekomen/ zoowel in mijn manier van doen als in het
6resultaat daarvan.
7Ook naar aanleiding van een & ander dat Mauve mij
8zeide ben ik op nieuw begonnen te werken naar
9levend model. Ik heb er onderscheiden personen hier
10toe kunnen krijgen gelukkig/ o.a. Piet Kaufman den
11arbeider.1
12Het zorgvuldig bestudeeren/ het aanhoudend & herhaaldelijk
13teekenen van de Exercices au fusain van Bargue
14heeft mij beter inzigt gegeven in het figuurteekenen.
15Ik heb leeren meten en zien en groote lijnen zoeken &c.
16Zoodat ’t geen mij vroeger wanhopig onmogelijk
17scheen nu langzamerhand mogelijk gaat worden god dank.
18Tot 5 maal toe heb ik een boer met een schop/ enfin
19“un bêcheur” geteekend in allerlei standen/2 twee
20maal een zaaier,3 tweemaal een meisje met
21een bezem.4 verder eene vrouw met witte muts
22die aardappelen schilt5 & een herder op zijn stok geleund6
23en eindelijk een ouden zieken boer op een stoel
24bij den haard gezeten met het hoofd in de handen en
25de elbogen op de knieën.─7 8
26En daar zal het natuurlijk niet bij blijven,
27als er eens een paar schapen over de brug zijn
28volgt de heele kudde.
29Spitters/ zaaiers/ ploegers/ mannen & vrouwen
30moet ik nu onophoudelijk teekenen. Al wat tot het
31boerenleven hoort onderzoeken & teekenen. Evenals
32veel anderen dat deden & doen. Ik sta nu niet meer
32azoo magteloos voor de natuur als vroeger.9
 1v:2
33Uit den Haag bragt ik Conté in hout10 (even als potlooden)
34mede en daar werk ik nu veel mede_
35Ook begin ik met het penseel en den doezelaar11 er
36in te werken. Met wat sepia of O.I. inkt en nu en
37dan eens met wat kleur.
38Zeer zeker is het dat de teekeningen die ik dezen
39laatsten tijd gemaakt heb weinig lijken op iets
40anders wat ik tot nu toe maakte.
41De grootte van de figuren is zoo ongeveer die
42van een Exercice au fusain.
43Wat betreft landschap, ik houd het er voor dat dat er
44in geenen deele bij hoeft te lijden. integendeel het
45zal er bij winnen. Hierbij een paar kleine schetsjes
46om U een gedacht er van te geven.
47Natuurlijk moet ik de menschen die poseeren betalen.
48Wel niet veel maar omdat het dagelijksch terug
49komt is dit eene uitgave meer tot zoolang ik
50er niet in slaag teekeningen te verkoopen.
51Maar daar slechts zelden een figuur mij totaal
52mislukt zoo zullen de kosten van model er
53naar ’t mij voor komt reeds betrekkelijk spoedig
54gansch en al kunnen uitgehaald worden.
55Want voor iemand die een figuur heeft leeren
56aanklampen en vasthouden tot ’t op zijn pooten op
57’t papier staat is in den tegenwoordigen tijd nog wel wat te
58verdienen ook. Ik hoef U wel niet te zeggen dat ik U deze
59schetsjes alleen zend om U een gedacht te geven van de pose/
60ik heb ze vandaag gekrabbeld in korten tijd en merk dat er
61heel wat op de proportie aan te merken valt/ zeker meer dan
62op de eigentlijke teekeningen althans. Ik heb een goeden
63brief van Rappard die druk aan ’t werk schijnt te zijn/
64hij stuurde mij zeer aardige schetsen van landschappen_
65Ik zou wel willen dat hij nog eens voor eenige
66dagen naar hier kwam.

 1v:3 [sketch A]
67Dit is een akker of stoppelveld waar men aan ’t ploegen
68& zaaien is/ heb daarvan een vrij groote schets
69met opkomend onweer_12

[sketch B]
70De twee andere schetsjes zijn poses van spitters_
71Ik hoop er daarvan nog verscheiden te maken.

[sketch C]
 1r:4 [sketch D]
 2r:5
72De andere zaaier heeft een korf.13
73Enorm graag zou ik eens een vrouw laten poseeren
74met een zaaikorf om dat figuurtje te vinden dat ik
75in ’t voorjaar U heb laten zien, en dat ge op den
76voorgrond van ’t eerste schetsje ziet_

[sketch E]
77Enfin zooals Mauve zegt “de fabriek is in
78volle werking”.
79Als ge wilt en kunt denk dan om het papier Ingres
80van de kleur van ongebleekt linnen/ zoo mogelijk
81het sterkere soort. Schrijf mij eens spoedig als ge kunt
82in elk geval, en ontvang een handdruk in gedachten.

83t. à t.
84Vincent

 2v:6 [sketch G][sketch H][sketch I][sketch J][sketch K]
 2v:7 [sketch L]  2r:8 [sketch F]

top