1r:1
Etten 30 December 18771

Waarde Theo,
Hartelijk wensch ik u geluk met het nieuwe jaar, moge het in vele opzigten voor U gezegend zijn. Het waren goede dagen toen Gij hier waart maar zij hebben niet lang geduurd. mijne vacantie zal ook spoedig om zijn, toch blijf ik nog minstens een dag langer daar Pa het zoo druk heeft dezer dagen en het goed is wij nog eens bedaard zamen bespreken hoe het best de verdere studie aan te leggen.2
Pa moet op Oudejaar ook nog te Prinsenhage preeken daar Ds Kuylman3 is gevallen en zich bezeerd heeft zoodat zijn arm uit het lid is, dus is hij niet in staat de beurt op Oudejaarsavond te vervullen en heeft Pa aangeboden het voor hem te doen. Dus preekt Pa 9 maal in 10 dagen.
Als Gij de bewuste kaart &c. nog niet aan Harry Gladwell hebt afgezonden,4 wacht er dan nog eenigen tijd mede, ik hoor hij niet meer te Parijs is,5 schreef heden aan zijn vader.─ Mogelijk krijg ik wel antwoord en zal daarna bij het rolletje nog wel iets anders voegen.
Gij hebt vergeten de ets naar Meissonier6 mede te nemen, die stuur ik U dezer dagen met de lith. naar Jules Breton, Les champs en hiver,7 want ik wil die niet aannemen, die hoort in Uwe verzameling t’huis.─
Verl. week heeft het gesneeuwd en toen heeft Cor pleizier gehad met de slee en ik ook want ik heb met he[m] en een meiske dat bij Hackstroo8 was gelogeerd op den weg gesleed, vandaag deden Pa, Moe, Cor en ik eene mooie wandeling waar Gij ook bij hadt moeten zijn.
Gisteren zag ik Moe’s naaischool die Zij tegenwoordig in de consistorie houdt, dat is toch zoo aardig, men zou er een schilderij van willen hebben,9 het is reeds een heel aantal kinderen die er komen.
Er is mij nog een schij ingevallen betrekking hebbende op Bretagne, n.l. Ribot, La prière, een aantal kinderen geknield in een hoek eener kerk in de schemering, er bestaat eene groote ets door hem zelven van10 die Gij mogelijk wel kent. Jacque heeft eens hetzelfde onderwerp geetst maar op kleiner schaal.─11
Heb vandaag een lijstje gemaakt van alles wat ik mij kon herinneren betrekking hebbende op de Fransche omwenteling12 om dat achter op het kaartje van Frankrijk te schrijven en datzelfde werk hoop ik langzamerhand uit te breiden, en b.v. op te schrijven het voornaamste aangaande de middeneeuwen of den tijd van den 80jarige oorlog13 enz. Men moet vasthouden wat men heeft gezien of wat men weet want dat komt altijd te pas.─
Mogt Gij nu en dan dergelijke lijstjes maken, stuur ze mij dan bij gelegenheid, dan kunnen wij vergelijken, het is goed dit te doen ─ wat kennis aangaat, het is zaak daarvan te houden wat men heeft en het duidelijk te maken in zich zooveel men kan, vooral bij gebrek aan geld is het goed de leemten daarmee en met dergelijke zaken aan te vullen.
 1v:2
Groet al uwe huisgenooten en wensch hun alles goeds voor mij toe. Onmogelijk is het niet dat ik naar Amsterdam gaande nog een keer te s’Hage overblijf en U zelf de prenten die gij hebt laten liggen kom brengen maar reken er niet op.
à Dieu, nogmaals het beste U toegewenscht en een hartelijken handdruk in gedachten van

Uw zoo liefh. broer
Vincent

top