1r:1
1Etten 30 December 18771

2Waarde Theo,
3Hartelijk wensch ik u geluk met het nieuwe jaar, moge het in vele opzigten voor U gezegend
4zijn. Het waren goede dagen toen Gij hier waart maar zij hebben niet lang geduurd.
5mijne vacantie zal ook spoedig om zijn, toch blijf ik nog minstens een dag langer daar
6Pa het zoo druk heeft dezer dagen en het goed is wij nog eens bedaard
7zamen bespreken hoe het best de verdere studie aan te leggen.2
8Pa moet op Oudejaar ook nog te Prinsenhage preeken daar Ds Kuylman3 is gevallen
9en zich bezeerd heeft zoodat zijn arm uit het lid is/ dus is hij niet in staat de beurt
10op Oudejaarsavond te vervullen en heeft Pa aangeboden het voor hem te doen.
11Dus preekt Pa 9 maal in 10 dagen.
12Als Gij de bewuste kaart &c_ nog niet aan Harry Gladwell hebt afgezonden/4
13wacht er dan nog eenigen tijd mede, ik hoor hij niet meer te Parijs is,5 schreef
14heden aan zijn vader.─ Mogelijk krijg ik wel antwoord en zal daarna bij
15het rolletje nog wel iets anders voegen.
16Gij hebt vergeten de ets naar Meissonier6 mede te nemen/ die stuur ik U dezer dagen
17met de lith. naar Jules Breton/ Les champs en hiver/7 want ik wil die niet aannemen/
18die hoort in Uwe verzameling t’huis.─
19'Verl. week heeft het gesneeuwd en toen heeft Cor pleizier gehad met de slee
19aen ik ook want ik heb met he[m] en een meiske dat bij
19bHackstroo8 was gelogeerd op den weg gesleed,
19'vandaag
20deden Pa/ Moe/ Cor en ik eene mooie wandeling waar Gij ook bij hadt moeten zijn.
21Gisteren zag ik Moe’s naaischool die Zij tegenwoordig in de consistorie houdt/
22dat is toch zoo aardig/ men zou er een schilderij van willen hebben,9 het is
23reeds een heel aantal kinderen die er komen_
24Er is mij nog een schij ingevallen betrekking hebbende op Bretagne/ n.l.
25Ribot/ La prière/ een aantal kinderen geknield in een hoek eener kerk in de
26schemering/ er bestaat eene groote ets door hem zelven van10 die Gij mogelijk
27wel kent. Jacque heeft eens hetzelfde onderwerp geetst maar op kleiner
28schaal.─11
29Heb vandaag een lijstje gemaakt van alles wat ik mij kon herinneren betrekking
30hebbende op de Fransche omwenteling12 om dat achter op het kaartje van Frankrijk te
31schrijven en datzelfde werk hoop ik langzamerhand uit te breiden, en b.v. op te schrijven
32het voornaamste aangaande de middeneeuwen of den tijd van den 80jarige oorlog13 enz.
33Men moet vasthouden wat men heeft gezien of wat men weet want dat komt
34altijd te pas.─
35Mogt Gij nu en dan dergelijke lijstjes maken/ stuur ze mij dan bij gelegenheid/ dan kunnen
36wij vergelijken, het is goed dit te doen ─ wat kennis aangaat/ het is zaak daarvan
37te houden wat men heeft en het duidelijk te maken in zich zooveel men kan,
38vooral bij gebrek aan geld is het goed de leemten daarmee en
39met dergelijke zaken aan te vullen.
 1v:2
40Groet al uwe huisgenooten en wensch hun alles goeds voor mij toe. Onmogelijk
41is het niet dat ik naar Amsterdam gaande nog een keer te s’Hage overblijf en U zelf
42de prenten die gij hebt laten liggen kom brengen maar reken er niet op.
43à Dieu/ nogmaals het beste U toegewenscht en een hartelijken handdruk in
44gedachten van

45Uw zoo liefh. broer
46Vincent


19 a he[m] < Text lost due to wear.
top