Back to site

113 To Theo van Gogh. Dordrecht, Monday, 30 April 1877.

metadata
No. 113 (Brieven 1990 113, Complete Letters 94)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Dordrecht, Monday, 30 April 1877

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b112 V/1962

Date
Letter headed: ‘Dordrecht 30 April 1877’.

Ongoing topic
Vincent’s plans to become a clergyman (106)

original text
 1r:1
Dordrecht 30 April 1877

Waarde Theo,
Wees van harte gelukgewenscht op dezen dag,1 vier dien nog dikwijls, heb morgen een goeden dag en vele goede dagen in het jaar dat Gij begint. De tijd gaat spoedig om en de dagen vliegen voorbij ─ toch kan er iets achterblijven en is het verledene niet geheel verloren ─ wij kunnen rijker worden en vaster van geest,2 van karakter, van hart, wij kunnen rijker worden in God,3 wij kunnen rijker worden in het fijne goud4 van het leven, de liefde tot elkander en het gevoel “en nogtans ben ik niet alleen want de Vader is met mij”.─5 Zoo ga het met ons allen, het is een goed gebed dat van onzen Vader: verbind Gij o Heer ons innig aan elkaar, en laat de liefde tot U dien band meer en meer versterken.6
Spoedig hoop ik U te zien, want het is mijn plan om als ik naar Amsterdam ga nog te s’Hage eenigen tijd stil te blijven,a zeg dit echter maar aan niemand want het is mij te doen om met U te zijn vooral.
Woensdag aanst. ga ik naar Etten, om nog eenige dagen daar te blijven en dan de hand aan den ploeg.7
Gisteren had ik U wel hier willen hebben, des morgens hoorde ik in het Fransche kerkje het afscheid van Ds Hooyer,8 de kerk was vol, hij sprak met vuur en gevoel, het gezigt van die  1v:2 deftige eigenaardige Gemeente trof mij, er was veel ernstige stemming. Hij dankte voor de liefde die hij van velen had ondervonden in moeielijke dagen vooral, toen in het begin, vier jaar geleden hij had te worstelen met de moeielijkheden van het spreken in de Fransche taal, want hij is een Hollander. Er waren verscheidene van de andere predikanten hier in de kerk.
s’Middags was ik bij Ds Keller van Hoorn in de Groote kerk, zijn tekst was “Onze Vader”, s’avonds bij Ds Greeff9 dien ik ook den eersten zondagavond dat ik hier in Dordt was hoorde.10 Toevallig sprak hij in zijne preek van gisteren over de zelfde woorden waarover hij die eerste keer sprak: Nu zien wij door een spiegel in eene duistere rede, nu ken ik ten deele maar dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben.─11
Na de kerk wandelde ik dien weg achter het station waar wij ook zamen waren,12 ging dien met de gedachte aan U en wenschende wij te zamen konden zijn ─ en wandelde nog door tot het kerkhof aan het eind van een zwarten kolenweg door de weilanden die er in de schemering zoo mooi uitzagen. Het kerkhof heeft wel iets van die teekening van Apol die in “Eigen haard” staat,13 er is eene gracht om heen en er staat een huis op met mastboomen er om heen waar gisteren avond het licht zoo vriendelijk door de vensters scheen ─ het is een oud huis dat er uitziet als eene pastorie.─14
 1v:3
Er kan voor ons beiden nog veel goeds zijn in de toekomst, laat ons het Pa maar leeren nazeggen “ik wanhoop nooit”15 en Oom Jan “de duivel is nooit zoo zwart of men kan hem nog wel onder de oogen zien”.16
Schrijf weer eens spoedig, nu Woensdag ben ik dus te Etten. Hebt gij de Plancy, Légendes des artistes met houtsneden naar Rochussen,17 dat hoop ik U mede te brengen.
Zoo tusschen de bedrijven in heb ik dezer dagen uit een catechisatieboekje van Oom Stricker de geheele geschiedenis van Christus nog eens doorgewerkt,18 en de teksten uitgeschreven, zoovele schilderijen van Rembrandt en anderen kwamen mij daarbij in de gedachte.─ het is, geloof en vertrouw ik, eene onberouwelijke keuze19 die ik heb gedaan om te trachten te worden een christen en een christen werkman.20 Ja, alle dingen uit het verleden kunnen medewerken ten goede,21 door de bekendheid met steden als London en Parijs en het leven in huizen als die school te Ramsgate en te Isleworth wordt men sterker aangetrokken en gehecht aan vele dingen en boeken uit den Bijbel als b.v. de Handelingen der Apostelen. De bekendheid met en liefde voor het werk en leven van mannen als Jules Breton, Millet en Jacque, Rembrandt, Bosboom en zooveel anderen kan ook eene bron worden om gedachten te krijgen.
 1r:4
Wat is er veel overeenkomst tusschen het werk en leven van Pa en dat van zulke mannen, dat van Pa schat ik nog hooger.
God helpe ons jongen, Hij kan U en ons allen en mij doen zeggen, Heer het is genoeg.22
à Dieu, ontvang een handdruk in gedachten en wees nogmaals hartelijk gelukgewenscht door

Uw liefh. broer
Vincent

De Heer zegene U en behoede U, de Heer doe zijn aangezigt over U lichten en geve U vrede.23 De Heer doe U boven bidden en boven denken.24 Hij zij Uw bewaarder en Uwe schaduw aan Uwe regterhand.25 Hij zij met U alle dagen tot aan de voleinding der wereld.─26

Groet uwe huisgenooten.

translation
 1r:1
Dordrecht, 30 April 1877

My dear Theo,
My hearty congratulations on this day,1 many happy returns, have a good day tomorrow, and many good days in the year you’re now beginning. Time passes quickly and the days fly past – yet something can remain and the past isn’t entirely lost – we can become richer and firmer of spirit,2 of character, of heart, we can become richer in God,3 we can become richer in the fine gold4 of life, the love for one another and the feeling ‘and yet I am not alone, because the Father is with me’.5 May it be so for all of us, it is a good prayer, that one of Father’s: O Lord, join us intimately to one another and let our love for Thee make that bond ever stronger.6
I hope to see you soon, because when I go to Amsterdam I’m planning to stop in The Hague for a while. Don’t tell anyone about this, though, because my main purpose in doing so is to see you.
I’m going to Etten this Wednesday, to stay there for a few days before putting my hand to the plough.7
I should have liked you to be here yesterday; in the morning I heard the Rev. Hooyer’s farewell sermon in the little French church.8 The church was full, he spoke with fire and feeling, I was moved by the sight of that  1v:2 distinguished, singular congregation, the mood was very earnest. He thanked them for the love that he had received from many of them, especially at difficult times, in the beginning, four years ago, when he was wrestling with the difficulties of speaking in French, because he’s a Dutchman. There were various other clergymen in the congregation.
In the afternoon I went to the Grote Kerk to hear the Rev. Keller van Hoorn, whose text was ‘Our Father’; in the evening I heard the Rev. Greeff,9 whom I’d heard on my first Sunday evening here in Dordrecht.10 By chance, he took for his sermon yesterday the same text he had taken that first time: Now we see through a glass, darkly; now I know in part, but then shall I know even as also I am known.11
After church I walked along that path behind the station where we walked together,12 thinking of you and wishing we could be together – and kept on walking until I came to the cemetery at the end of a black cinder road running through the meadows that looked so beautiful in the twilight. The cemetery looks a little like that drawing by Apol in ‘Eigen Haard’,13 there’s a canal around it and there’s a house surrounded by pine trees, yesterday evening the light was shining through the windows in such a friendly way – it’s an old house that looks like a parsonage.14  1v:3
There can still be much good in store for both of us, let us learn to say after Pa ‘I never despair’15 and after Uncle Jan ‘the devil is never so black that one cannot look him in the face’.16
Write again soon, this Wednesday, then, I’ll be in Etten. Do you have De Plancy, Légendes des artistes, with woodcuts after Rochussen?17 I hope to bring it for you.
These last few days I’ve managed, in between times, to work my way through the whole story of Christ from a catechism book written by Uncle Stricker,18 and I copied out the texts, which brought to mind so many paintings by Rembrandt and others. It is, I believe and trust, a choice not to be repented of,19 which I’ve made in an attempt to become a Christian and a Christian labourer.20 Yes, all things of the past can work together for good,21 familiarity with cities like London and Paris and life in such places as that school in Ramsgate and in Isleworth makes one more drawn and attached to many things and such books of the Bible as The Acts of the Apostles. Knowing and loving the work and life of such men as Jules Breton, Millet and Jacque, Rembrandt, Bosboom and so many others, can also be a source of ideas.  1r:4
What a similarity there is between the work and life of Pa and that of such men; that of Pa I rate even higher.
God help us, old boy, He can make you and all of us and me say, Lord, it is enough.22
Adieu, accept a handshake in thought and again, hearty congratulations from

Your loving brother
Vincent

The Lord bless thee, and keep thee: the Lord make his face shine upon thee, and give thee peace.23 May the Lord do above all that we ask and think.24 He is your keeper and the shade upon your right hand.25 May He be with you alway, even unto the end of the world.26

Give my regards to your housemates.
notes
1. Theo would turn 20 on 1 May.
2. Rhy. ps. 51:5.
3. Cf. Luke 12:21 and Jas. 2:5; the KJ has ‘richer toward God’.
4. Biblical; see, for example, Ps. 19:11 (in KJ Ps. 19:10) and Isa. 13:12.
5. John 16:32.
6. This prayer recurs frequently; see letter 42.
a. Meaning, ‘Halt te houden, de reis te onderbreken’ (To stop, to interrupt the journey).
7. Luke 9:62.
8. Jan Hendrik Hooyer had been the minister of the Waalse Kerk (French Church) at the corner of Visstraat and Voorstraat since 1873.
9. The Rev. Samuel Essenius Greeff was the minister of the Nederlands Hervormde (Dutch Reformed) congregation.
10. Sunday, 7 January; see letter 101, n. 31.
11. 1 Cor. 13:12.
12. Regarding this walk, see letter 103.
13. A reproduction of the drawing Gevallen grootheid (Fallen greatness) by Lodewijk Apol appeared in Eigen Haard 1 (1875), no. 30, p. 253. Ill. 1803 .
14. The house of the keeper of the cemetery in the Dubbeldamseweg. See Molendijk 1990, p. 5; a 1914 photograph of this house is to be found in J.J. Beyerman, Dordrecht in oude ansichten. Zaltbommel 1967, p. 20.
15. This expression of Mr van Gogh, which Vincent repeats frequently, could have been derived from hymn 56:1 and hymn 56:9.
16. Another version of this proverb is ‘The devil is not so black as he is sometimes painted’.
17. Jacques Albin Simon Collin de Plancy, Légendes des artistes. Dessins-croquis de C. Rochussen. The Hague (Société neerlandaise pour les Beaux-Arts) 1842. The legends of the artists contains 14 biographical, anecdotal essays on Dutch and Flemish artists (mostly painters) of the sixteenth and seventeenth centuries. Each essay is accompanied by several engravings after sketches by Charles Rochussen. Theo’s estate included a copy of this edition, which had belonged to Uncle Hein van Gogh.
18. A catechism is a question-book used in religious instruction. From the bibliography accompanying the 1887 account of Stricker’s life, it appears that Van Gogh’s employer, Mr Braat, had published two of his catechisms. See Berlage 1887, p. 36.
19. Cf. 2 Cor. 7:10.
20. For the concept of the ‘Christian Workman’, see letter 109, n. 15.
21. Rom. 8:28.
22. Biblical; Van Gogh was possibly thinking of 1 Kings 19:4, which he quotes at length in letter 118.
23. Num. 6:24-26, as well as the closing lines of the liturgical service.
24. Hymn 36:2 and Eph. 3:20.
25. Ps. 121:5.
26. Matt. 28:20.