Back to site

106 To Theo van Gogh. Dordrecht, Thursday, 8 March 1877.

metadata
No. 106 (Brieven 1990 106, Complete Letters 92)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Dordrecht, Thursday, 8 March 1877

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b110 V/1962

Date
In l. 18 Vincent writes that he is sending a letter for Theo to forward to Uncle Cor, along with any message he would care to add. This is letter 107, dated 8 March. That the present letter cannot have been written a day earlier emerges from a letter written by Mr van Gogh to Theo on 7 March, in which he says that he intends to write to Vincent to suggest that he and Theo go that Sunday to visit Uncle Cor (FR b2510). This ‘long letter from home’, which has not survived, is referred to in l. 7. Vincent’s letter to Uncle Cor is the result of Mr van Gogh’s proposal, which had meanwhile reached Vincent. Mr van Gogh must therefore have written and sent his letter to Vincent on the same day as his letter to Theo (7 March; cf. also letter 107, l. 34). His letter to Vincent must have arrived in Dordrecht on 8 March 1877, the day referred to as ‘today’ in l. 7. It is highly unlikely that the letter was written after this, because the proposed visit was supposed to take place only three days later.

Ongoing topic
Theo’s infatuation (103)

original text
 1r:1
Dieu est fidèle qui ne permettra point que vous soyez tenté au-dessus de vos forces, mais avec la tentation Il donnera aussi l’issue.–1

Let none of these things move thee.–2

Beste Theo,
Dank voor Uw brief, wees sterk en Hij zal Uw hart versterken.3 Vandaag ontving ik een langen brief van huis, waarin Pa mij vroeg of wij beiden het zouden kunnen schikken om Zondag aanst. naar Amsterdam naar Oom Cor te gaan.4 Vindt Gij het goed dan kom ik dus Zaturdag avond met den trein die 11 uur eenige minuten te s’Hage komt bij U en gaan wij s’morgens met den eersten trein naar Amsterdam tot s’avonds.
Wij moesten dat maar doen, Pa schijnt er zeer op gesteld te zijn, dan zijn wij ook aanst. Zondag weer bij elkaar. Het kan immers wel ik dien nacht bij U blijf – anders ga ik in den Toelast.5 Schrijf nu nog een briefkaart of Ge het goed vindt, laat ons maar dicht bij elkaar blijven.–
Hierbij nog een woordje voor Oom Cor,6 schrijf er nog iets bij als Gij wilt. Het is reeds laat, dezen middag deed ik eens eene wandeling7 omdat ik daar zoo behoefte aan gevoelde, eerst de Groote kerk om, toen de Nieuwe kerk en toen den dijk op waar al die molens staan die men als men bij de spoor wandelt ziet in de verte.8 Er is zoo veel in dat eigenaardige landschap en omgeving dat spreekt en  1v:2 dat schijnt te zeggen “houd goeden moed, vrees niet”.9
Er zijn zoo dagen in het leven waarop al de leden mede lijden omdat één van de leden lijdt,10 en waar zoo opregte “droefheid naar God”11 is, daar is God niet verre, Die ons ook houden zal.–12 Als wij dat gelooven, laat ons dan in die dagen vurig wenschen en vragen om dingen die wij zouden willen zien gebeuren, of wij ook mogten verhoord worden.13 Zoudt Gij ook voor mij willen vragen of mij een weg mogt worden geopend14 om mijn leven, meer dan nu het geval is, te wijden aan de dienst van Hem en van het Evangelie.15 Ik blijf er om aandringen en ik geloof dat ik verhoord zal worden, ik zeg dit in alle nederigheid en mij nederbuigende als het ware. ’t Is zoo’n groote, maar ook zoo’n zware zaak en toch ik begeer haar.– Menschelijkerwijs gesproken zou men zeggen, het kan niet gebeuren, maar als ik er ernstiger over nadenk en onder de oppervlakte van wat bij de menschen onmogelijk is16 doordring dan is mijne ziel stil tot God,17 want het is mogelijk bij Hem die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er en het staat vast.18 O Theo, Theo, jongen, als het mij eens gebeuren mogt en die overvloed van neergedruktheid over allerlei wat ik ondernam en mij mislukte, die stroom van verwijten die ik heb gehoord en gevoeld, als het eens van mij mogt worden weggenomen en mij mogt worden gegeven en de gelegenheid en de kracht en liefde, vereischt om tot ontwikkeling te komen en te volharden en staande te blijven in dat waarover mijn Vader en ik den Heer zoo innig zouden danken.– Een handdruk in gedachten en groete bij Roos, vraag gij het voor mij in dezen Uwen dag,19 en geloof mij

Uw zoo liefh. broeder
Vincent

translation
 1r:1
God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape.1

Let none of these things move thee.2

My dear Theo,
Thanks for your letter, be of good heart, and He shall strengthen thine heart.3 Today I received a long letter from home in which Pa asked me if it would suit us both to go to Amsterdam next Sunday to visit Uncle Cor.4 If it’s all right with you, then I’ll come to you in The Hague on Saturday evening on the train that arrives a few minutes after 11, and in the morning we’ll take the first train to Amsterdam and stay till evening.
We ought to do it, Pa seems very keen on the idea, then we’ll be together again next Sunday. It is possible, isn’t it, for me to stay with you that night? Otherwise I’ll go to the Toelast.5 Write a postcard now if you agree, let us stick close together.
Herewith a few words for Uncle Cor,6 add something to it if you like. It’s already late, this afternoon I took a walk,7 because I felt such a need to, first around the Grote Kerk, then the Nieuwe Kerk, and then up onto the dyke where all those mills8 are that one sees in the distance if one walks along the railway tracks. There is so much in that singular landscape and vicinity that speaks and  1v:2 seems to say ‘be of good courage, fear not’.9
There are days in one’s life when all members suffer because one member suffers,10 and where there is true ‘godly sorrow,’11 God is not far, He who will hold us.12 If we believe that, let us, in those days, fervently desire and ask for things we should like to see happen, that we might also be heard.13 Would you also ask for me that a way be found14 for me to devote my life, more so than is now the case, to the service of Him and the gospel?15 I continue to insist and I believe that I’ll be heard, I say this in all humility and bowing myself down, as it were. It is such an import and such a difficult matter, and yet I desire it. One might say it isn’t humanly possible, but if I think about it more seriously and delve beneath the surface of what is humanly impossible,16 then truly my soul waiteth upon God,17 for it is possible for Him who speaks, and it is done, who commands, and it stands, and it stands fast.18 O Theo, Theo, old boy, if only it might happen to me and that deluge of downcastness about everything which I undertook and failed at, that torrent of reproaches I’ve heard and felt, if it might be taken away from me and if I might be given the opportunity and the strength and the love required to develop and to persevere and to stand firm in that for which my Father and I would offer the Lord such heartfelt thanks. A handshake in thought and regards to everyone at the Rooses’, ask it for me in this thy day,19 and believe me

Your most loving brother
Vincent
notes
1. 1 Cor. 10:13.
2. Cf. Acts 20:24.
3. Ps. 27:14.
4. The visit was to take place a week later, because Mr van Gogh wrote on 17 March 1877 to Theo: ‘How wonderfully lucky that you can go straightaway to Uncle Cor and will be there tomorrow together with Vincent’ (FR b2514).
Uncle Cor had taken the initiative in suggesting that both brothers come and visit him, and had written of his idea to Theo. Mr van Gogh wrote to Theo on 27 February: ‘Friendly, too, of Uncle Cor to invite you, and Vincent as well. I had wished that the latter would go some time – but I’m afraid he won’t. Surely it is good if you go and see him, but make an appointment with him beforehand. Otherwise you might miss him. And make the most of a good day’ (FR b2509). See letter 107.
5. Hotel De Toelast at Groenmarkt in The Hague. Evidently family members frequented this hotel: Mr van Gogh, for example, stayed there occasionally on visits to The Hague (FR b2498).
6. This is letter 107.
7. Van Gogh had a break between 1 p.m. and 3 p.m. See Verzamelde brieven 1973, vol. 1, p. 110.
8. The windmills on the Weeskinderendijk: see letter 102, n. 36.
9. 1 Chron. 22:13 and 1 Chron. 28:20.
10. Vincent’s own variation on 1 Cor. 12:26.
11. 2 Cor. 7:10.
12. Biblical, cf. Ps. 139:10.
13. Prov. 21:13 and Matt. 6:7.
14. Cf. 2 Sam. 22:33.
15. This remark and what follows reveal that Van Gogh was already thinking of becoming a clergyman.
16. Matt. 19:26; Luke 18:27.
17. Ps. 62:2 (in KJ Ps. 62:1).
18. Ps. 33:9.
19. Luke 19:42.