Back to site

081 To Theo van Gogh. Ramsgate, Saturday, 6 May 1876.

metadata
No. 081 (Brieven 1990 079, Complete Letters 65)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Ramsgate, Saturday, 6 May 1876

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b78 V/1962

Date
Letter headed: ‘Ramsgate 6 Mei 1876’.

Ongoing topic
The search for a situation for Anna (78)

original text
 1r:1
Ramsgate 6 Mei 1876

Waarde Theo,
Hierbij ontvangt gij de 2 boekjes die ik U beloofde.1 Enkele dingen heb ik er in aangestreept, maar behalve die zult gij er nog wel veel moois in vinden.─ Maar zooals ik U reeds schreef, vooral wanneer men in het land zelf is begint men er zoo veel van te houden.─
Het is alweer Zaturdag avond; het is mooi weer van daag: de zee is zeer stil en het is laag water op het oogenblik, de lucht is fijn witachtig blaauw en in de verte hangt een nevel. Dezen morgen vroeg was het ook mooi, alles was toen helder waar nu min of meer een nevel hangt.─
De stad hier heeft iets zeer eigenaardigs, aan alles merkt men de zee; maar dat eigenaardige kent gij ook want dat vindt men ook te s’Hage en Scheveningen.─ Weet gij reeds dat Anna  1v:2 antwoord heeft op hare advertenties? Zij zond mij deze week 3 brieven die zij had ontvangen. Zeer verlangend ben ik om te hooren waartoe zij besloten heeft.─ Een der brieven kwam uit Amsterdam, eene plaats als jufvrouw van gezelschap bij eene oude dame, een anderen brief uit Vaals2 en nog een hier uit Engeland. En sedert heeft zij er mogelijk nog meer ontvangen.─3
Zij schijnt geducht te verlangen naar gelegenheid om in aanraking met families te komen; dat zou zij te Amsterdam dadelijk vinden in Oom Cor en Oom Stricker.─4
Gaat gij nog wel eens naar Oom Cor toe? Ik kan toch soms zoo naar dien verlangen, en schreef hem nog gisteren eens. Houdt Hem maar te vriend, dat kan nooit kwaad.─ Gij moet de Heer Tersteeg maar eens vertellen van de school hier.─ Het zijn werkelijk gelukkige dagen die ik hier heb, den eenen dag  1v:3 na den anderen, maar toch is het een geluk en eene rust die ik niet geheel vertrouw maar uit het een kan het andere voortkomen.─
Een mensch is niet makkelijk tevreden, nu eens vindt hij het al te goed en dan weer is hij niet tevreden genoeg. Maar dit tusschen twee haakjes, daar moesten wij liever maar niet over praten, maar liever stillekens voortwandelen.─ Heb een goeden Zondag morgen, en groet allen bij Roos, ook de Heer en Mevr. Tersteeg en Betsy en in gedachten een handdruk van

Uw liefh. broêr
Vincent

translation
 1r:1
Ramsgate, 6 May 1876

My dear Theo,
Herewith you’ll find the 2 books I promised you.1 I’ve marked a few things in them, but you’ll certainly find many beautiful things in addition to these. As I wrote to you already, though, one starts to grow especially fond of them when one lives in the country itself.
It’s already Saturday evening again; the weather’s beautiful today: the sea is very calm and it’s low tide at the moment, the sky is a delicate whitish blue with a haze in the distance. Early this morning it was also beautiful, everything was clear, where now it’s more or less hazy.
This town has something very singular, one notices the sea in everything; but you know this special quality, too, because one finds it in The Hague and Scheveningen as well. Did you know that Anna  1v:2 has received an answer to her advertisements? This week she sent me 3 letters she’d received. I’m longing to hear what she’s decided. One of the letters came from Amsterdam, a situation as companion to an old lady, another letter was from Vaals2 and yet another from here in England. She may have received even more since then.3
She seems awfully eager for an opportunity to come into contact with families; in Amsterdam she would find this at once through Uncle Cor and Uncle Stricker.4
Do you still visit Uncle Cor now and then? Sometimes I long to see him so much; just yesterday I wrote to him. Keep him as your friend, there can’t be any harm in that. Sometime you must tell Mr Tersteeg about the school here. These are really happy days, the ones I’m spending here, day  1v:3 after day, and yet it’s a happiness and peacefulness that I don’t trust entirely, though one thing can lead to another.
A person isn’t easily satisfied, one moment he finds things far too good and the next he’s not satisfied enough. But I’m saying this by the by, we would do better not to talk about it, but rather continue quietly on our way. Have a good Sunday morning, and give my regards to everyone at the Rooses’, also to Mr and Mrs Tersteeg and Betsy, and in thought a handshake from

Your loving brother
Vincent
notes
1. Two English hymnals: see letter 80.
2. The Dutch town of Vaals – in the Netherlands’ southernmost province of Limburg – lies just over the border from the German city of Aachen.
3. These letters did not result in work for Anna; on or about 11 May 1876, she wrote to her parents: ‘The situation I applied for has come to nothing’ (FR b2749).
4. The minister Johannes Paulus Stricker was married to Willemina Catharina Gerardina Carbentus, a sister of Mrs van Gogh. The couple lived in Amsterdam.