Back to site

080 To Theo van Gogh. Ramsgate, Monday, 1 May 1876.

metadata
No. 080 (Brieven 1990 078, Complete Letters 64)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Ramsgate, Monday, 1 May 1876

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b77 V/1962

Date
Letter headed: ‘Ramsgate 1 Mei 1876’.

Ongoing topic
The search for a situation for Anna (78)

original text
 1r:1
Ramsgate 1 Mei 1876

Waarde Theo,
Dank voor Uw brief, en voor het plaatsen van de advertentie.─ Het zou wel goed zijn die nog eens te plaatsen. De postwissel was immers in den brief?
Gisteren middag waaide het hier zóó dat Mr Stokes de jongens niet wilde laten uitgaan.─ Echter heb ik permissie gevraagd voor 6 van de oudste jongens en mijzelven, om toch nog een eindje te gaan wandelen. Wij gingen naar het strand; de zee was hoog en het was een toer om tegen den wind in te loopen. Wij zagen de reddingsboot, gesleept door eene stoomboot, terugkomen van een tocht naar een schip dat een heel eind verder op eene zandbank was gestrand;1 doch men bracht niets mede.
Dat schilderij van Willems ken ik heel goed;2 die teekening van Mauve waarover gij schrijft  1v:2 zal mooi zijn.3 Komt gij wel eens bij hem op het atelier?4
En nu vraagt gij wat ik de jongens al zoo moet leeren; vooral Fransch, beginselen, één is er aan het Duitsch begonnen, en verder van allerlei zoo als sommen, lessen overhooren, dicteeren &c. Voorloopig is dat dus zoo moeielijk niet om die lessen te geven, maar om te maken de jongens ze leeren zal moeielijker zijn.─
En nu is het vandaag uw verjaardag, in gedachten druk ik U de hand en van harte wensch ik U nogmaals zegen en het beste toe.─
Natuurlijk moet ik buiten de schooluren zoowat het opzigt over de jongens houden en mijn tijd is dus nog al bezet en zal dat zeker nog meer worden. Verl. Zaturdag avond heb ik een stuk of 6 van de jongeheeren gewasschen; dit was echter meer uit liefhebberij en omdat het zoo te pas kwam om op tijd klaar te zijn dan dat ik het moest doen.─ Ook heb ik geprobeerd hen aan het lezen te krijgen, ik heb nog al een en ander dat voor hen geschikt is, “the wide wide world”5 &c. &c.
En nu goedendag, dank voor Uw brief, voor het plaatsen van de advertentie, en voor het toezenden van de courant,6 en steeds

Uw liefh. broer
Vincent

 1v:3
Gij ontvangt dezer dagen een paar Engelsche gezangboekjes, ik zal daarin een en ander aanstreepen. Er is zoo heel veel moois in, vooral wanneer men ze hier reeds dikwijls heeft gehoord houdt men er zoo van.─

translation
 1r:1
Ramsgate, 1 May 1876

My dear Theo,
Thanks for your letter, and for placing the advertisement. It would be good to place it again. The postal order was in the letter, wasn’t it?
The wind was blowing so hard here yesterday afternoon that Mr Stokes didn’t want the boys to go out. I asked permission anyway for 6 of the oldest boys and myself to go out for a walk. We went to the beach; the seas were high and it was difficult to walk against the wind. We saw the lifeboat being pulled by a steamboat, coming back from a ship that had been stranded on a sandbank a long way off;1 but they hadn’t brought anything back.
I know that painting by Willems very well;2 the drawing by Mauve you wrote about  1v:2 must be beautiful.3 Do you ever go and see him in his studio?4
And now you ask what I have to teach the boys; chiefly French, fundamentals, one boy has started to learn German, and also a variety of things like sums, hearing them their lessons, giving dictations &c. For the time being, then, giving the lessons isn’t so difficult, but it’ll be more difficult to make the boys learn them.
And now today is your birthday, I shake your hand in thought, and once again I sincerely wish you blessings and all the best.
Outside school hours, of course, the boys are pretty much under my supervision, and that takes up quite a lot of my time and will probably do so more and more. Last Saturday night I washed 6 or so of the young gentlemen; I did this for fun, though, and because it helped us to finish on time, not because I had to do it. I’ve also tried to get them to read, I have quite a few things that would be suitable for them, ‘The wide, wide world’5 &c. &c.
And now good-day, thanks for your letter, for placing the advertisement, and for sending the newspaper,6 and ever

Your loving brother
Vincent

 1v:3
One of these days you’ll be receiving a couple of English hymnals, I’ll mark a few of them. There is so very much that is beautiful in them. One grows very fond of them, especially when one has heard them here so often.
notes
1. The Happy Return had been wrecked on the Goodwin Sands; the crew were saved by another ship. See Bailey 1990, p. 78.
2. This most likely refers to The painter by Florent Willems, which Goupil’s Hague branch bought on 4 April 1876 for 7,000 guilders and resold on 7 May 1876 to Goupil in Paris for 25,000 guilders (RKD, Goupil Ledgers). The painting has not been identified; Willems’s known oeuvre contains several treatments of this subject.
3. Theo had probably written about one of the two drawings by Mauve which Goupil had only recently acquired: After the rain and Dusk, bought on 19 and 21 April for 150 and 100 guilders, respectively. Both works were eventually resold to the London branch (RKD, Goupil Ledgers).
4. Mauve was living and working – one year after his marriage on 26 November 1874, in any case – at Alexanderplein 19 (old numbering) in The Hague. See Engel 1967, p. 54.
5. The wide, wide world (1851) by Elizabeth Wetherell (pseudonym of Susan Warner). This extremely popular novel, which was translated into many languages, is the story of a ‘motherless girl who learns Christian forbearance and love despite numerous trials and cruel treatment’; the book has ‘a rural background and a marked religious flavor’. See Notable American women 1607-1950. A biographical dictionary. Ed. E.T. James. Cambridge 1971, p. 543.
6. This was the Oprechte Haarlemsche Courant of 28 April 1876: see letter 78, n. 10.