Back to site

079 To Theo van Gogh. Ramsgate, Friday, 28 April 1876.

metadata
No. 079 (Brieven 1990 077, Complete Letters 63)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Ramsgate, Friday, 28 April 1876

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b76 V/1962

Date
Letter headed: ‘Ramsgate 28 April 1876’

Ongoing topic
The search for a situation for Anna (78)

original text
 1r:1
Ramsgate 28 April 1876

Waarde Theo,
Nog menig jaar na dit; van harte gelukgewenscht met dezen dag,1 moge onze liefde voor elkander maar toenemen met het ouder worden.
Zoo blij ben ik dat wij zooveel met elkaar gemeen hebben, niet alleen de herinneringen aan vroeger maar ook dat gij in de zelfde zaak zijt waarin ik tot nog toe was en dus zooveel menschen en plaatsen kent die ik ook ken, en dat gij zooveel liefde hebt voor natuur en kunst.–
Dien brief waarin Anna’s advertentie was zult gij wel in orde ontvangen hebben.– Ook in de Daily News staat eene advertentie,2 en nu moeten wij maar hopen dat zich iets zal openbaren.–
Mr. Stokes heeft mij verteld dat hij plan heeft om na de vacantie te gaan verhuizen, natuurlijk met de geheele school, naar een dorp aan den Theems, een uur of 3 van Londen. Dan zou hij de school wat anders inrichten en misschien uitbreiden.
Nu vertel ik U nog maar eens van eene wandeling die wij gisteren deden. Het was naar een inham van de zee, en de weg daarheen ging door de akkers  1v:2 met het jonge koren en langs heggen van meidoorn enz.3 Toen wij er kwamen hadden wij links een hooge steile kant van zand en steen, zoo hoog als een huis van 2 verdiepingen. Boven daarop stonden oude knoestige Meidoornstruiken waarvan de zwarte of met grijs korstmos bedekte stammen en takken door den wind allen den zelfden kant uit waren gebogen, ook enkele vlierstruiken.–
De grond waar wij liepen was geheel bedekt met groote grijze steenen, krijt en schelpen.–
Rechts de zee, die zoo kalm was als een vijver en waarin het licht van de fijn grijze lucht waar de zon onderging weerkaatste. Het was eb en het water zeer laag.
Dank voor uw brief van gisteren, ik vind het zeer aardig dat Willem Valkis in de zaak komt.4 Groet hem vooral eens voor mij. Ik zou nog wel eens met U beiden door de boschjes5 naar Scheveningen willen wandelen.–
Heb een goeden dag van daag en groet allen die naar mij mochten vragen en geloof mij

Uw liefh. broer
Vincent.

 1v:3
Heb het goed vandaag jongen, en begin een gelukkig en gezegend jaar. Het zijn belangrijke jaren waarin wij beiden zijn en waarvan veel reeds afhangt. Moge alles goed uitkomen.
Ik zal blij zijn als Anna wat heeft gevonden maar betrekkingen zoo als zij zoekt zijn nog al schaars. Eene ziekelijke dame hier die iemand noodig had om haar op te passen ontving 300 brieven op hare advertentie.–
In gedachten U hartelijk de hand gedrukt.– à Dieu!

translation
 1r:1
Ramsgate, 28 April 1876

My dear Theo,
Many happy returns; my hearty congratulations on this day,1 may our love for one another only increase as we get older.
I’m so happy that we have so much in common, not only memories of the past but also that you’re working for the same firm I worked for until now, and therefore know so many people and places that I know too, and that you love nature and art so much.
You’ll have received that letter containing Anna’s advertisement in good order. There’s also an advertisement in the Daily News;2 now we can only hope that something will come of it.
Mr Stokes told me that he intends to move after the holidays – with the whole school, naturally – to a village on the Thames, around 3 hours from London. He would then furnish the school somewhat differently and perhaps expand it.
Now let me tell you about a walk we took yesterday. It was to an inlet of the sea, and the road to it led through the fields  1v:2 of young wheat and along hedgerows of hawthorn etc.3 When we got there we had on our left a high, steep wall of sand and stone, as high as a two-storey house, on top of which stood old, gnarled hawthorn bushes. Their black or grey, lichen-covered stems and branches had all been bent to the same side by the wind, also a few elder bushes.
The ground we walked on was completely covered with large grey stones, chalk and shells.
To the right the sea, as calm as a pond, reflecting the delicate grey sky where the sun was setting. It was ebb tide and the water was very low.
Thanks for your letter of yesterday, I think it very nice that Willem Valkis will be joining the branch.4 Give him my particular regards. I’d like to walk with you both sometime through the Bosjes5 to Scheveningen.
Have a pleasant day today, and give my regards to everyone who asks after me, and believe me

Your loving brother
Vincent.

 1v:3
I wish you well today, old boy, and begin a happy and blessed year. These are important years for us both, years on which much already depends. May everything turn out well.
I’ll be glad when Anna has found something, but situations like the ones she is looking for are rather scarce. A sickly lady here who needed someone to look after her received 300 replies to her advertisement.
I shake your hand heartily in thought. Adieu!
notes
1. Theo was to turn 19 on 1 May.
2. No such advertisement has been found in the Daily News.
3. This walk must have taken them to Pegwell Bay. See exhib. cat. Nottingham 1974, p. 13.
4. Willem Valkis entered the employ of Goupil & Co. at the end of April. On 29 April 1876, Mr van Gogh wrote to Theo: ‘I think it nice for Willem that he’s joined the firm as well!’ (FR b2743).
5. The local name for the Scheveningse Bosjes, a small wooded area joining The Hague and Scheveningen.