Back to site

077 To Theo van Gogh. Ramsgate, Monday, 17 April 1876.

metadata
No. 077 (Brieven 1990 075, Complete Letters 61)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Ramsgate, Monday, 17 April 1876

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b74 V/1962

Date
Letter headed: ‘Ramsgate 17 April 1876’. The letter has the same date as letter 76; for the correct order, see Date of that letter.

Ongoing topic
Van Gogh enters the service of William Port Stokes (74)

original text
 1r:1
Ramsgate 17 April 1876.

Waarde Theo,
Gisteren middag om 1 uur ben ik goed en wel hier aangekomen, en een van mijne eerste impressies was dat het raam van de niet zeer groote school op de zee uitziet.─
Het is eene kostschool en er zijn 24 jongens van 10-14 jaar.
Mr. Stokes is uit de stad voor een paar dagen en dus heb ik ZEd. nog niet gezien, maar dezen avond wordt hij terugverwacht.─
Er is nog een ondermeester van 17 jaar.─
Gisteren avond en dezen morgen deden wij allen eene wandeling aan den zeekant. Hierbij een takje zeewier.─1
De huizen aan zee zijn meest van geelen steen gebouwd, in den trant van die in de Nassaulaan te s’Hage, (maar hooger), en hebben tuinen vol ceders en andere donkere, altijd groen blijvende heesters. Er is eene haven vol allerlei schepen, ingesloten door in zee uitstekende steenen dijken waarop men wandelen kan. En verder ziet men de zee in haar natuurlijken staat en dat is mooi. Gisteren was alles grijs.
Strak ga ik mijne koffers die daar juist bezorgd zijn uitpakken, en wat prenten op mijn kamer hangen. (De ondermeester, 4 jongens en ik slapen in een ander huis dicht bij.)
Dezer dagen is het vacantie2 en dus heb ik nog geen les behoeven te geven. Ik ben verlangend om  1v:2 Mr Stokes te zien.─ Ik moet weg met de jongens, à Dieu. Steeds

Uw zoo liefh. broêr
Vincent.

translation
 1r:1
Ramsgate, 17 April 1876.

My dear Theo,
I arrived here safe and sound yesterday afternoon at 1 o’clock, and one of my first impressions was that the window of the not-very-large school looks out over the sea.
It’s a boarding school and there are 24 boys between the ages of 10 and 14.
Mr Stokes is out of town for a couple of days and so I haven’t seen His Honour yet, but he’s expected back this evening.
There’s another assistant teacher, 17 years old.
Yesterday evening and this morning we all took a walk by the sea. Herewith a bit of seaweed.1
The houses on the sea-front are mostly built of yellow brick in the style of those in Nassaulaan in The Hague (but taller), and have gardens full of cedars and other dark evergreen shrubs. There’s a harbour full of all kinds of ships, closed in by stone jetties running into the sea on which one can walk. And further out one sees the sea in its natural state, and that’s beautiful. Yesterday everything was grey.
I’m shortly going to unpack my trunks which have just been brought, and hang up some prints in my room. (The assistant teacher, 4 boys and I sleep in another house close by.)
It’s the holidays2 just now, so I haven’t had to give any lessons yet. I’m anxious to  1v:2 see Mr Stokes. I must go out with the boys, adieu. Ever

Your most loving brother
Vincent.
notes
1. Two sprigs of something looking like seaweed have survived; they are preserved with this letter (inv. no. b76 V/1962). In fact they are not seaweed. The larger is a moss animal, a bryozoan: Flustra foliacea (hornwrack); the smaller is a hydroid: Hydrallmania falcata, to which three minuscule mussels adhere. Ill. 1918 . Both were formerly considered zoophytes. See Gerhard C. Cadée, ‘De doos van Pandora. De zee(w)(d)ieren van Vincent van Gogh’, Gewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 30 (2007), pp. 75-76.
2. The Easter break.