1r:1
Etten 4 April 1876.

Beste Théo!
Wij zijn blij gij het goed hebt en het mooije weer en nieuwe groen Uw reisje, hopen wij, aangenaam maken maar ’t meeste van alles wenschen wij U goed succès en zijn nieuwsgierig er van te hooren. Zaturdag is Vincent goed en wel te huis gekomen, wij waren blij hij er was, en gij kunt denken het ons trof hij uitzicht op iets had gekregen de laatste morgen toen hij in Parijs was, hij zal het U wel vertellen, ’t is de bevestiging van de dagtekst op Zijn verjaardag.1 wij willen nu maar hopen, ’t is wel heel ver –
maar bij de zee is wel aantrekkelijk, mocht het hem goed gaan, maar dat kan wel. Heerlijk gij elkander ontmoet en Lies ook nog die donderdag komt. ’t Spijt ons geducht Gij Tante Mina niet zaagt en wij nog niet eens hoorden hoe het met Vos is, vind ge niet erg treurig, arme Kee en Oom en Tante, misschien doet het goede weer nog wel goed.2 Vincent heeft veel  1v:2 moois te zien medegebracht. Gisteren gingen Pa en hij naar Brussel. Pa zit al in het tuinhuisje vóor de cathechisatie, ’t word heel lief in de tuin. En nu zeg ik U goeden dag en hoopen wij ’t zoo zal blijven gij zaturdag avond komt. Cor3 krijgt pianoles. ’t is een heele toer zoo in het begin. Dag beste Théo! reis voorspoedig – tot zaturdag. Steeds:

Uwe U liefhebbende
Moe.–

[Continued by Vincent van Gogh]

Waarde Theo,
Den morgen vóór mijn vertrek uit Parijs4 kreeg ik een brief van een onderwijzer te Ramsgate5 die mij voorstelt om voor eene maand daar te komen (zonder salaris) om na verloop van dien tijd te zien of hij mij gebruiken kan.
Gij kunt denken ik blij ben wat gevonden te hebben. Kost en inwoning heb ik in elk geval vrij.
Gisteren ben ik met Pa naar Brussel geweest, het was wel heel droevig met Oom Hein.6
In de spoora spraken Pa en ik nog al over schilderijen, onder anderen over de schilderijen van Rembrandt op de Louvre7 en het portret van Burgemeester Six8  1v:3 en ook nog in het bijzonder over Michel.– Zou er geen mogelijkheid zijn dat Pa dat boek over Michel9 eens zag? denk er eens om als er gelegenheid is.–
Ik ben zoo blij dat ik U nog zal zien vóór mijn vertrek10 en Lies ook nog.
Ramsgate is zooals gij weet eene badplaats, er zijn 12000 inwoners, vond ik in een boek, maar meer weet ik er niet van.–
En nu tot zaturdag, Voorspoedige reis en steeds

Uw liefh. broer
Vincent.

Gladwell bracht mij verl. vrijdag avond naar de spoor, op mijn verjaardag11 kwam hij reeds s’morgens om half zeven en bracht eene zeer mooie ets naar Chauvel voor mij mede, een herfstlandschap met een troep schapen op een zandweg.–12

[Continued by Theodorus van Gogh]

Beste Theo!
’t Was ons een genoegen uwen brief te ontvangen. heb het maar goed op reis. gij treft nog al goed weer. wij zijn benieuwd hoe het u verder is gegaan en zullen verrukt zijn U bij ons te zien, als gij herwaarts komt.
gisteren was ik met Vincent te Brussel op een dag heen en weer. Ook waren we nog op het kerkhof te Laeken,13 waar ik ook met U was!  1r:4 ik dacht zoo veel aan U. We zijn blij dat Vincent wat kreeg, en moeten het verder afwachten. God geleiden hem & U & al de onzen.14 Er is bij leed en teleurstelling ook veel goeds en vertroostends. Zijn verjaartekst was, “de Heer zal voorzien”.15
van de meisjes16 ook goede brieven – ook Lies spreekt met zoo veel hartelijkheid over U.
heb het goed, steeds

uw Zoo liefh. Vader
T. v. G.

top