1r:1
1Etten 4 April 1876.

2Beste Théo!
2*Wij zijn blij gij het goed hebt
3en het mooije weer en nieuwe groen Uw
4reisje/ hopen wij/ aangenaam maken
5maar ’t meeste van alles wenschen
6wij U goed succès en zijn nieuwsgierig
7er van te hooren. Zaturdag is Vincent
8goed en wel te huis gekomen, wij wa-
9ren blij hij er was, en gij kunt denken
10het ons trof hij uitzicht op iets had
11gekregen de laatste morgen toen hij
12in Parijs was, hij zal het U wel
13vertellen, ’t is de bevestiging van de
14dagtekst op Zijn verjaardag_1 wij willen
15nu maar hopen, ’t is wel heel ver –
16maar bij de zee is wel aantrekkelijk/
17mocht het hem goed gaan, maar dat
18kan wel. Heerlijk gij elkander
19ontmoet en Lies ook nog die don-
20derdag komt. ’t Spijt ons geducht Gij
21Tante Mina niet zaagt en wij nog
22niet eens hoorden hoe het met Vos
23is, vind ge niet erg treurig, arme Kee en
24Oom en Tante, misschien doet het goede
25weer nog wel goed.2 Vincent heeft veel  1v:2
26moois te zien medegebracht. Gisteren
27gingen Pa en hij naar Brussel. Pa zit
28al in het tuinhuisje vóor de cathe-
29chisatie, ’t word heel lief in de tuin.
30En nu zeg ik U goeden dag en hoo-
31pen wij ’t zoo zal blijven gij zatur-
32dag avond komt. Cor3 krijgt piano-
33les. ’t is een heele toer zoo in het begin.
34Dag beste Théo! reis voorspoedig –
35tot zaturdag. Steeds:

36Uwe U liefhebbende
37Moe.–

[Continued by Vincent van Gogh]

38Waarde Theo,
39Den morgen vóór mijn vertrek uit Parijs4 kreeg ik een
40brief van een onderwijzer te Ramsgate5 die mij voorstelt
41om voor eene maand daar te komen (zonder salaris) om na verloop
42van dien tijd te zien of hij mij gebruiken kan.
43Gij kunt denken ik blij ben wat gevonden te hebben.
44Kost en inwoning heb ik in elk geval vrij.
45Gisteren ben ik met Pa naar Brussel geweest, het was
46wel heel droevig met Oom Hein.6
47In de spoora spraken Pa en ik nog al over schilderijen/
48onder anderen over de schilderijen van Rembrandt
49op de Louvre7 en het portret van Burgemeester Six8  1v:3
50en ook nog in het bijzonder over Michel.–
51Zou er geen mogelijkheid zijn dat Pa dat boek
52over Michel9 eens zag? denk er eens om als er
53gelegenheid is.–
54Ik ben zoo blij dat ik U nog zal zien vóór mijn
55vertrek10 en Lies ook nog.
56Ramsgate is zooals gij weet eene badplaats/ er zijn
5712000 inwoners, vond ik in een boek, maar meer
58weet ik er niet van.–
59En nu tot zaturdag, Voorspoedige reis en steeds

60Uw liefh. broer
61Vincent.

62Gladwell bracht mij verl. vrijdag avond naar de
63spoor, op mijn verjaardag11 kwam hij reeds s’morgens
64om half zeven en bracht eene zeer mooie ets naar
65Chauvel voor mij mede, een herfstlandschap met
66een troep schapen op een zandweg.–12

[Continued by Theodorus van Gogh]

67Beste Theo!
68’t Was ons een genoegen uwen brief te ontvan-
69gen. heb het maar goed op reis. gij treft
70nog al goed weer. wij zijn benieuwd hoe het u
71verder is gegaan en zullen verrukt zijn U bij
72ons te zien, als gij herwaarts komt.
73gisteren was ik met Vincent te Brussel op
74een dag heen en weer. Ook waren we nog op het
75kerkhof te Laeken,13 waar ik ook met U was!  1r:4
76ik dacht zoo veel aan U. We zijn blij dat
77Vincent wat kreeg, en moeten het verder
78afwachten. God geleiden hem & U & al
79de onzen.14 Er is bij leed en teleurstelling
80ook veel goeds en vertroostends. Zijn verjaar-
81'tekst was, “de Heer zal voorzien”_15
82van de meisjes16 ook goede brieven – ook Lies
83spreekt met zoo veel hartelijkheid over U.
84heb het goed/ steeds

85uw Zoo liefh_ Vader
86T_ v_ G.


81 voorzien < voor zien
top