1r:1
Goupil & Cie
Editeurs Imprimeurs
Estampes Françaises & étrangères
Tableaux Modernes
Rue Chaptal, 9, PARIS.
Succursales à la Haye, Londres, Berlin, New-York.

Paris, le 19 Februarij [187]6

Waarde Theo
Dank voor Uw laatsten brief en ook voor den catalogus die in de laatste kist was.
Heb ik U reeds bedankt voor “Andersen’s vertellingen”, zoo niet dan doe ik het bij deze.1
Van huis hoorde ik dat gij in het voorjaar de reis met de nouveautés doen zult, gij zult daar wel niets op tegen hebben, ’t is eene goede oefening en gij zult op reis heel wat moois zien.2 In de volgende kist zult gij Longfellow vinden. Gisteren avond was Gladwell bij mij; hij komt iederen Vrijdag, en lazen wij er nog in.
Hyperion3 las ik nog niet maar hoorde er toch van dat het mooi is.─
 1r:2
Dezer dagen heb ik een mooi boek van Elliott gelezen, 3 verhalen, “Scenes of Clerical life”.4
Vooral het laatste verhaal, Janet’s repentance, trof mij. ’t Is het leven van een predikant die vooral leeft met de bewoners der morsige straten eener stad.5 Zijne studeerkamer zag uit op tuinen met koolstronken &c. en op de roode daken en rookende schoorsteenen van arme huizen.6 Voor zijn middagmaal kreeg Hij gewoonlijk slecht gekookt schapenvleesch en waterige aardappelen.7 Op ongeveer 34jarigen leeftijd stierf Hij en werd in zijne langdurige ziekte verpleegd door eene vrouw die vroeger aan den drank was maar door zijne woorden en als het ware op Hem steunende zich zelven had overwonnen en rust had gevonden voor hare ziel.─ En bij Zijne begrafenis las men het hoofdstuk waarin voorkomt “Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven”.8
En nu is het alweer Zaturdag avond, de dagen  1v:3 vliegen hier voorbij en de tijd van mijn vertrek zal spoedig daar zijn. Nog geen antwoord uit Scarborough.9 Gegroet en in gedachte een handdruk en steeds,

Uw liefh. broeder.
Vincent

Groete bij Roos en ook aan v. Iterson, Jan en Piet.10

top