1r:1
1Goupil & Cie
2Editeurs Imprimeurs
3Estampes Françaises & étrangères
4Tableaux Modernes
5Rue Chaptal, 9, PARIS.
6Succursales à la Haye, Londres, Berlin, New-York.

7Paris, le 19 Februarij [187]6

8Waarde Theo
9Dank voor Uw laatsten brief en ook voor den catalogus
10die in de laatste kist was.
11Heb ik U reeds bedankt voor “Andersen’s vertellingen”/
12zoo niet dan doe ik het bij deze.1
13Van huis hoorde ik dat gij in het voorjaar de
14reis met de nouveautés doen zult, gij zult
15daar wel niets op tegen hebben/ ’t is eene goede
16oefening en gij zult op reis heel wat moois zien_2
17In de volgende kist zult gij Longfellow vinden.
18Gisteren avond was Gladwell bij mij; hij komt
19iederen Vrijdag, en lazen wij er nog in.
20Hyperion3 las ik nog niet maar hoorde er toch
21van dat het mooi is.─
 1r:2
22Dezer dagen heb ik een mooi boek van Elliott
23'gelezen, 3 verhalen, “Scenes of Clerical life”.4
24Vooral het laatste verhaal/ Janet’s repentance/
25trof mij. ’t Is het leven van een predikant die vooral
26leeft met de bewoners der morsige straten eener
27stad.5 Zijne studeerkamer zag uit op tuinen met
28koolstronken &c. en op de roode daken en rookende
29schoorsteenen van arme huizen.6 Voor zijn
30middagmaal kreeg Hij gewoonlijk slecht gekookt
31schapenvleesch en waterige aardappelen.7 Op
32ongeveer 34jarigen leeftijd stierf Hij en werd
33in zijne langdurige ziekte verpleegd door eene
34vrouw die vroeger aan den drank was maar
35door zijne woorden en als het ware op Hem steunende
36zich zelven had overwonnen en rust had
37gevonden voor hare ziel.─ En bij Zijne
38begrafenis las men het hoofdstuk waarin voorkomt
39“Ik ben de opstanding en het leven/ wie in Mij
40'gelooft zal leven al ware hij ook gestorven”.8
41En nu is het alweer Zaturdag avond/ de dagen  1v:3
42vliegen hier voorbij en de tijd van mijn
43vertrek zal spoedig daar zijn. Nog geen
44antwoord uit Scarborough.9 Gegroet en
45in gedachte een handdruk en steeds,

46Uw liefh. broeder.
47Vincent

48Groete bij Roos en ook aan v_ Iterson/ Jan en Piet.10


1-7 Printed letterhead.
23 life”. < life.
40 gestorven”. < gestorven.
top