Back to site

062 To Theo van Gogh. Paris, Monday, 13 December 1875.

metadata
No. 062 (Brieven 1990 061, Complete Letters 49)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Paris, Monday, 13 December 1875

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b62 V/1962

Date
Letter headed: ‘[Paris, le] 13 Dec. [187]5’.

Ongoing topic
Theo’s leg injury (60)

original text
 1r:1
Goupil & Cie
Editeurs Imprimeurs
Estampes Françaises & Étrangères
Tableaux Modernes
Rue Chaptal, 9, PARIS.
Succursales à la Haye, Londres, Berlin, New-York.

Paris, le 13 Dec. [187]5

Waarde Theo,
Uw brief van dezen morgen had ik reeds met verlangen te gemoet gezien en zeer blij ben ik gij weer aan ’t beter worden zijt. Het pakje voor U is eerst heden verzonden, het boekje van Jules Breton is er in.─1
Ik verlang naar Kersmis en naar U te zien jongen, maar we zullen er nu spoedig genoeg zijn. Waarschijnlijk ga ik donderdag over 8 dagen s’avonds van hier.
Doe toch Uw best om zoo lang mogelijk vrij te krijgen.
Maar nu nog iets, neem het mij niet kwalijk. Gij hebt even als ik de gedichten van Heine en Uhland2 mooi gevonden maar jongen, pas op, ’t is nog al heel gevaarlijk goed, die illusie duurt niet lang, geef U er niet aan over.
Zoudt ge soms die boekjes die ik voor U uitschreef3 wegdoen?  1v:2 Later zullen die boeken van Heine en Uhland U nog wel eens in handen komen en dan zult gij ze met andere gevoelens lezen en met een geruster hart. Van Erckmann Chatrian houd ik veel, dat weet gij wel. Kent gij l’Ami Fritz.4
Om nog eens terug te komen op Heine.
Neem eens het portret van onzen Vader en Moeder en neem eens “Les adieux” van Brion5 en lees Heine dan eens met die 3 voor oogen; dan zult ge wel zien wat ik meen. Maar kerel, gij weet immers wel ik U de les niet lees en U geen zedepreeken houdt, ik weet dat gij in ’t hart heb wat ik in ’t mijne heb, daarom praat ik zoo soms maar eens ernstig met U ook. Maar neem die proef eens in alle geval.
En nu, wordt spoedig beter en schrijf maar weer eens spoedig. Hoe gaat het Willem Valkis? groet hem en alle huisgenooten en al die mij kennen, ook v. Iterson.
Wij hebben op ’t oogenblik een mooi Schij van Schreyer hier, een wagen met paarden in een herfstlandschap bij ondergaande zon.6 Ook een prachtige Jacque, somber land  1v:3 schap met schapen. Hoe vindt gij die kleine Jacque, “Labourage” die sedert eenigen tijd in den Haag is?7
Het beste U van harte toegewenscht en nogmaals beterschap. Steeds

Uw liefh. broeder.
Vincent

translation
 1r:1
[Letterhead: Goupil Paris]

Paris, 13 Dec. 1875

My dear Theo,
I’d been longing to receive your letter of this morning, and am very glad that you’re getting better again. The parcel for you was sent only today; the little book by Jules Breton is in it.1
I’m longing for Christmas and to see you, old boy, but now we’ll be there soon enough. I’ll probably be leaving here Thursday week, in the evening.
Do everything you can to get as long a holiday as possible.
One more thing, though, please forgive my saying it. You and I both liked the poems by Heine and Uhland,2 but watch out, old boy, it’s pretty dangerous stuff. The illusion won’t last long, don’t surrender to it.
Shouldn’t you get rid of those little books I wrote in for you?3  1v:2 Those books by Heine and Uhland will fall into your hands again later on, and then you’ll read them with different feelings and with a calmer heart. I like Erckmann-Chatrian very much, you know that. Do you know L’ami Fritz?4
To return again to Heine.
Take the portrait of Father and Mother and take ‘Farewells’ by Brion,5 and then read Heine with those three before your eyes; then you’ll see what I mean. But, old chap, surely you know that I’m not lecturing you or preaching a moralizing sermon. I know you have in your heart what I have in mine, that’s why I sometimes talk to you so seriously. But in any event try this test sometime.
And now, get well soon and do write again soon. How is Willem Valkis? Give my regards to him and to all your housemates and to all who know me, also Van Iterson.
We have a beautiful painting by Schreyer here at present, a wagon with horses in an autumnal landscape at sunset.6 Also a splendid Jacque, a sombre landscape  1v:3 with sheep. What do you think of that small Jacque, ‘Ploughing’, which has been in The Hague for some time?7
I sincerely wish you the best and, again, a speedy recovery. Ever

Your loving brother.
Vincent
notes
1. Vincent had promised to send Theo Jules Breton’s Les champs et la mer; see letters 60 and 61.
2. Ludwig Uhland was an important exponent of Late Romanticism in Germany.
3. Van Gogh had copied texts, including poems by Heine and Uhland, into two little books for Theo. See Pabst 1988, pp. 33-36.
4. The novel L’ami Fritz by Erckmann-Chatrian; see letter 55, n. 24.
5. The photograph of The farewells by Brion; see letter 54, n. 15.
6. It is not know which paintings this refers to.
7. The painting Ploughing by Charles Emile Jacque had been sent from Goupil’s in Paris, arriving at the Hague branch on 13 September 1875. It was shipped back to Paris on 9 February 1876 (RKD, Goupil Ledgers).