Back to site

058 To Theo van Gogh. Paris, Monday, 15 November 1875.

metadata
No. 058 (Brieven 1990 057, Complete Letters 45)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Paris, Monday, 15 November 1875

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b58 V/1962

Date
Letter headed: ‘Parijs 15 Nov. 1875.’

Ongoing topic
Friendship with Harry Gladwell (55)

original text
 1r:1
Parijs 15 Nov. 1875.

Waarde Theo,
Hierbij een briefje voor Oom Haanebeek, ik schreef nog niet na het overlijden van Annet en voelde behoefte om dat toch eens te doen.─1
Komt gij er nog al eens? In elk geval gaat gij het briefje toch zelf brengen, niet waar.─
Mijn waarden Engelschman kookt tegenwoordig iederen morgen haver de gort waarvan hij 25 pond van zijn Vader gekregen heeft, hoe graag zou ik willen gij er eens van proeven kondt.─
 1v:2
Ik ben toch zoo blij ik dien jongen heb ontmoet. Ik heb van hem geleerd en heb hem ook kunnen wijzen op een gevaar dat hem dreigde.─
Hij was nog nooit van huis geweest en had, hoewel hij het niet liet merken, een ziekelijk (hoewel edel) verlangen naar zijn vader en zijn thuis.─
Hij verlangde daarnaar met het verlangen dat aan God en den hemel toebehoort. Vergooding is geen liefde.─ Wie zijne ouders liefheeft moet hen achterna het leven door. Hij ziet dat nu duidelijk en heeft met wat ware droefheid in het hart toch moed en lust om verder te gaan. Heeft Pa U alreeds eens gezegd zooals Hij dat mij wel deed: Bewaar uw hart voor alle dingen want daaruit zijn de uitgangen des levens.2 Laat ons dat maar doen, dan zullen wij met Gods hulp er wel komen.─
 1v:3
Heb het goed, en geloof mij steeds

Uw liefh. broeder
Vincent

translation
 1r:1
Paris, 15 Nov. 1875.

My dear Theo,
Herewith a note for Uncle Haanebeek. I hadn’t written since Annet died, and felt the need to do so at last.1
Do you ever go there? In any case you’ll deliver the letter yourself, won’t you?
My worthy Englishman now cooks barley porridge every morning; he got 25 pounds of it from his father. How I wish you could try it sometime.  1v:2
I’m really very glad to have met that boy. I’ve learned from him and was able, in turn, to draw his attention to a danger that was threatening him.
He had never been away from home and, although he didn’t let it show, he had an unwholesome (though noble) yearning for his father and his home.
He yearned with a yearning that belongs to God and heaven. Idolatry is not love. He who loves his parents must follow them on life’s path. He now sees this clearly and, with some genuine sorrow in his heart, he has the courage and the desire to go on. Has Pa already said to you what he once said to me? Keep thy heart above all things; for out of it are the issues of life.2 Let us do that, then, and with God’s help we shall succeed.  1v:3
I wish you well, and believe me ever

Your loving brother
Vincent
notes
1. Uncle Carl Adolph Haanebeek was the father of Annet Haanebeek, who had died on 14 June.
2. Cf. Prov. 4:23.